Vĩnh Long: Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số 

Ngày 06 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long có Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Long

Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Long (sau đây gọi tắt là Bộ chỉ số) và phân công nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị phụ trách tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh .

Bộ chỉ số này là căn cứ để các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số hàng năm tại cơ quan, đơn vị; đồng thời, làm cơ sở để kiểm tra, đánh giá kết quả 2 chuyển đổi số gắn với đánh giá kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Theo đó mục tiêu của Bộ chỉ số nhằm:

- Bộ chỉ số chuyển đổi số của tỉnh được xây dựng phù hợp với định hướng và mục tiêu Chương trình chuyển đổi số của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số.

- Xác định được các số liệu cần thiết để đánh giá được hiện trạng thực hiện chuyển đổi số của tỉnh. Giúp UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong công tác chuyển đổi số của tỉnh.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong công tác chuyển đổi số góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chung của tỉnh.

 Đồng thời, cũng đưa ra yêu cầu:

- Bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế và đánh giá thực chất, khách quan kết quả triển khai chuyển đổi số hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường sự tham gia đánh giá của các cơ quan, cá nhân có chuyên môn trong quá trình đánh giá chuyển đổi số.

 - Có tính mở và được cập nhật, phát triển phù hợp với tình hình thực tiễn, có tính khả thi trong áp dụng, triển khai.

 Nguyên tắc thực hiện đánh giá, xếp hạng:

- Việc đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị phải bảo đảm tính khoa học, công khai, khách quan, minh bạch, phản ánh đúng thực trạng công tác chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị trong quá trình đánh giá.

- Cho phép cơ quan, đơn vị có thể tự đánh giá và đối chiếu với kết quả đánh giá thông qua việc công khai phương pháp đánh giá, cách tính điểm đối với các nội dung, tiêu chí đánh giá.

 Nội dung Bộ chỉ số đánh giá:

- Đối với Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) của các sở, ban, ngành tỉnh: Thang điểm tính tối đa là 600 điểm, gồm 6 chỉ số chính, 51 tiêu chí.

- Đối với DTI cấp huyện: Thang điểm tính tối đa là 1000 điểm, gồm 8 chỉ số chính, 79 tiêu chí.

- Đối với DTI cấp xã: Thang điểm tính tối đa là 800 điểm, chia làm 08 chỉ số chính, 63 tiêu chí.

Quyết định quy định trình tự thực hiện đánh giá, xếp hạng đối với các cơ quan, đơn vị:

- Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông gửi Công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện đánh giá và cung cấp số liệu, tài liệu kiểm chứng về tình hình xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kết quả đánh giá chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị. Số liệu và tài liệu được các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông (gồm văn bản giấy và văn bản điện tử).

- Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đánh giá độc lập các tiêu chí thông qua Bộ chỉ số Chuyển đổi số của tỉnh; phối hợp các cơ quan liên quan thẩm tra, xác minh số liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị và yêu cầu giải trình, làm rõ nếu số liệu báo cáo chưa hợp lý; thực hiện đánh giá, xếp loại hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị.

- Sau khi thực hiện đánh giá Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh ký, ban hành Quyết định công bố kết quả xếp loại mức độ chuyển đổi số các cơ quan đơn vị.

 Thời gian thực hiện đánh giá: Định kỳ từ ngày 20 đến ngày 30/6 (phục vụ Báo cáo đánh giá DTI của tỉnh) và Quý IV hàng năm hoặc theo thông báo, yêu cầu đột xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh.

 Kết quả đánh giá, xếp loại được công bố công khai theo quy định.

 Phương pháp đánh giá của Bộ chỉ số

- Việc đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị được thực hiện bằng hình thức cho điểm đối với các chỉ số, hạng mục, quy định tại Mục V Bộ chỉ số này.

 - Đối với cơ quan, đơn vị không có đơn vị trực thuộc thì nội dung của các tiêu chí thành phần có điều chỉnh đến đơn vị trực thuộc được tính điểm bằng với số điểm cao nhất của các cơ quan, đơn vị đạt được tại nh ng tiêu chí này.

- Đối với các cơ quan, đơn vị không cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh (Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh) thì nội dung của các tiêu chí thành phần có điều chỉnh đến dịch vụ công trực tuyến được tính điểm điểm bằng với số điểm cao nhất của các cơ quan, đơn vị đạt được tại nh ng tiêu chí này.

- Đối với các cơ quan, đơn vị đặc thù, có các tiêu chí thành phần không liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thì các tiêu chí đó được tính điểm tối đa.

 Xếp hạng mức độ chuyển đổi số

- Việc xếp hạng mức độ chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị căn cứ vào điểm đạt của từng cơ quan, đơn vị để đánh giá; việc xếp hạng căn cứ điểm đạt của các cơ quan, đơn vị theo thứ tự từ cao xuống thấp.

 -Việc xếp hạng mức độ chuyển đổi số theo 03 nhóm cơ quan bao gồm:

a) Xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước cấp tỉnh.

b) Xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước cấp huyện.

c) Xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước cấp xã.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ chức thực hiện cho các đơn vị liên quan như sau:

 Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì tổ chức thực hiện việc đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh theo định k và hàng năm; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định này; tổng hợp kết quả đánh giá, xếp hạng và báo cáo UBND tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát các nội dung DTI các cấp để trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí đánh giá về mức độ chuyển đổi số phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phù hợp với Bộ tiêu chí DTI của Bộ Thông tin và Truyền thông khi có sự thay đổi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện sau đánh giá; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn các đơn vị có thứ hạng thấp để khắc phục nh ng tồn tại, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình chuyển đổi số của các đơn vị đó.

 Sở Nội vụ

Chịu trách nhiệm đưa kết quả đánh giá, xếp loại mức độ chuyển đổi số các cấp theo Quy định này vào nội dung xác định trách nhiệm trong thực thi công vụ của người đứng đầu và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã

- Thực hiện cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời, trung thực các số liệu báo cáo và tài liệu kiểm chứng về mức độ chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

- Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc thẩm tra, xác minh số liệu báo cáo và thực hiện giải trình, làm rõ các số liệu báo cáo khi có yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh về kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

 - Hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chỉ số chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị. Trong đó, triển khai các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế sau khi có kết quả đánh giá, xếp loại chỉ số chuyển đổi số đối với cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Xuân Cường

237 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 83
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 83
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20102821