Vĩnh Long: Kế hoạch truyền thông về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, ngày 14 tháng 10 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định về Kế hoạch truyền thông về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long với mục đích:

- Quán triệt, triển khai kịp thời các nội dung của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh đến các cấp, các ngành và doanh nghiệp, người dân. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền nhằm thu hút tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng hiệu quả TTHC trên môi trường điện tử.

 - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, xây dựng chính quyền điện tử, cải thiện chất lượng dịch vụ công, giảm tiêu cực phiền hà, giảm tối đa thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp khi giải quyết TTHC; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng thuận lợi, minh bạch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai và giám sát quá trình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Theo đó nội dung truyền thông về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm:

- Tuyên truyền các chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử được quy định tại các văn bản: Luật Giao dịch điện tử năm 2005; Luật Công nghệ thông tin năm 2006; Luật An toàn thông tin mạng năm 2015; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, …

- Tuyên truyền các nội dung Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ như: Nguyên tắc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; quyền, nghĩa vụ và các hành vi không được làm của tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; trách nhiệm và hành vi không được làm của cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; quy trình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; các hoạt động kiểm soát việc cung cấp TTHC trên môi trường điện tử; …

- Tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT); hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch của cơ quan hành chính Nhà nước; thu hút, định hướng người dân, doanh nghiệp ứng dụng CNTT, tham gia xây dựng Chính quyền điện tử.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của CNTT, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng, đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong công tác lãnh đạo, quản lý và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Từ đó có sự chỉ đạo và thực hiện quyết liệt các chương trình, kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT ở các cấp, các ngành.

- Tuyên truyền triển khai thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

- Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

- Tuyên truyền những điển hình tiên tiến, sáng kiến, cách làm hay trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử ở các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Đồng thời phản ánh những hạn chế, tồn tại trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của cơ quan, đơn vị; những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức; việc làm trì trệ của các ngành, các cấp trong giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó Kế hoạch cũng đưa ra các hình thức tuyên truyền cụ thể như sau:

- Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng - Trên Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã: Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tin bài tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược về ứng dụng và phát triển CNTT, về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh và danh mục, cách thức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tuyên truyền kết quả giải quyết TTHC điện tử của cơ quan có thẩm quyền có giá trị pháp lý như kết quả giải quyết TTHC bằng bản giấy, … để người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện. Trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã: tuyên truyền thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, nội dung thời lượng phù hợp với loại hình phương tiện thông tin. Từng bước làm thay đổi, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, xây dựng chính quyền điện tử, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh.

 - Công khai TTHC theo hình thức điện tử Công khai TTHC trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tìm hiểu, tra cứu thông tin về TTHC.

- Tuyên truyền thông qua việc phát hành tài liệu và các ấn phẩm Tùy vào tình hình, đặc điểm các cơ quan, đơn vị mà có kế hoạch, lựa chọn hình thức tuyên truyền thông qua việc phát hành tài liệu và các ấn phẩm phù hợp như: Biên soạn và phát hành tài liệu, tờ gấp, panô, áp phích liên quan đến thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, đảm bảo nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng.

- Tuyên truyền thông qua đội ngũ tuyên truyền viên, các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn và các sinh hoạt cộng đồng Tuyên truyền qua tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về triển khai Chính phủ điện tử, chú trọng đến thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng. Tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, cán bộ công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, nhất là đội ngũ làm nhiệm vụ giải quyết TTHC, kiểm soát TTHC và đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở; gắn với các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền thông qua các cuộc thi tìm hiểu về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Thông qua cuộc thi phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; cách thức sử dụng và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh đến cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai và thực hiện.

- Tuyên truyền thông qua các ứng dụng mạng xã hội và dịch vụ SMS Tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh việc ứng dụng Zalo, Facebook, dịch vụ SMS trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Cán bộ, công chức, viên chức phải là lực lượng đi đầu trong triển khai thực hiện, đồng thời giới thiệu đến tổ chức, người dân, doanh nghiệp cùng tham gia.

Mai Cường

514 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 47
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 47
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20102693