Vĩnh Long: Kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh năm 2021 

Thực hiện triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021, ngày 06 tháng 05 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh long đã ban hành Kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021 với mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mục tiêu cơ bản gồm:

Hoàn thiện Cổng Dịch vụ công của tỉnh đáp ứng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh trong năm 2021; đáp ứng quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật theo kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0 và các quy định có liên quan.

Tận dụng hệ thống công nghệ thông tin sẵn có, chủ động bố trí, huy động nguồn lực tại chỗ để sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của tất cả các thủ tục hành chính. Hoàn thành việc nâng cấp các dịch vụ công mức độ 2 và mức độ 3 lên mức độ 4 trong năm 2021.

Tuyên truyền, hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến nhằm nâng cao số lượng hồ sơ xử lý trực tuyến của các dịch vụ công.

Bên cạnh đó, những nhiệm vụ các đơn vị cần phải thực hiện kèm theo thời gian cụ thể:

1. Tổ chức khảo sát, lập danh sách các dịch vụ công đủ điều kiện đưa lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Đơn vị tham mưu: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2021.

2. Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện xây dựng quy trình nội bộ, xây dựng quy trình điện tử của các cơ quan, đơn vị bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa.

Đơn vị tham mưu: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2021.

3. Phối hợp cùng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện rà soát, đánh giá và nâng cấp hệ thống đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật và khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định.

Đơn vị tham mưu: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Công ty Cổng phần Giải pháp Tích hợp mở.

Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2021.

4. Thực hiện kết nối tích hợp dữ liệu từ Cổng Dịch vụ công của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư; ưu tiên triển khai thử nghiệm kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo danh mục dịch vụ công trực tuyến ưu tiên (đính kèm danh mục).

Đơn vị tham mưu: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Công ty Cổng phần Giải pháp Tích hợp mở, sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Thời gian hoàn thành: Tháng 7/2021.

5. Thành lập Tổ giúp việc với sự tham gia của các thành viên là cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Đơn vị tham mưu: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2021.

6. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho các cán bộ, công chức, viên chức về cách thức thực hiện đưa các dịch vụ công lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Đơn vị tham mưu: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2021.

7. Rà soát, đánh giá chất lượng theo danh sách các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã cung cấp trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Đơn vị tham mưu: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Thời gian hoàn thành: Thường xuyên.

8. Hướng dẫn quy định về lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị tham mưu: Sở Nội vụ

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Thời gian hoàn thành: Thường xuyên.

9. Ban hành Chỉ thị tăng cường tuyên truyền sử dụng hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Đơn vị tham mưu: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2021.

10. Tuyên truyền chuyển đổi nhận thức người đứng đầu tại các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã về dịch vụ công trực tuyến trong cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

Đơn vị tham mưu: Người đứng đầu tại các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các cơ quan báo chí.

Thời gian hoàn thành: sơ kết 6 tháng và cuối năm 2021.

11. Triển khai hiệu quả tuyên truyền, phổ biến về dịch vụ công trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng, ứng dụng công dân (Smart Vinh Long) trong dịch vụ đô thị thông minh, các trang mạng xã hội để người dân, doanh nghiệp quan tâm sử dụng.

Đơn vị tham mưu: Sở Thông tin và Truyền thông

Đơn vị phối hợp: các cơ quan báo chí.

Thời gian hoàn thành: thường xuyên.

12. Tổ chức hội thi trực tuyến tìm hiểu về dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị tham mưu: Sở Thông tin và Truyền thông

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Thời gian hoàn thành: tháng 11/2021.

13. Tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo kế hoạch.

Đơn vị tham mưu: Sở Thông tin và Truyền thông

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Thời gian hoàn thành: 6 tháng và cuối năm 2021.

Để thực hiện tốt kế hoạch, các cơ quan đơn vị có trách nhiệm:

- Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này.

Thực hiện các nội dung tại nhiệm vụ 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13 của kế hoạch.

Thường xuyên cập nhật, đảm bảo Cổng Dịch vụ công của tỉnh đáp ứng các yêu cầu về chức năng, về kỹ thuật, vận hành thông suốt. Là đầu mối tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, các yêu cầu liên quan đến cập nhật Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với Công ty Cổng phần Giải pháp Tích hợp mở hướng dẫn thực hiện cấu hình quy trình điện tử đối với các thủ tục hành chính cung cấp mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh sau khi các cơ quan, đơn vị hoàn chỉnh quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và nắm bắt kịp thời những vấn đề phát sinh trong triển khai thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

- Trung tâm Phục vụ hành chính công

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này.

Thực hiện các nội dung tại nhiệm vụ 1, 2, 5, 7 của kế hoạch.

- Sở Nội vụ: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch; Thực hiện các nội dung tại nhiệm vụ số 8 của kế hoạch.

- Công ty Cổng phần Giải pháp Tích hợp mở Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch.

- Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, UBND cấp xã Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quán triệt, triển các nhiệm vụ của kế hoạch. Thực hiện các nội dung tại nhiệm vụ số 10 của kế hoạch.

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

123 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 37
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 37
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100658