Văn phòng 

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-THH ngày 30/8/2017 của Cục trưởng Cục Tin học hóa, Văn Phòng Cục Tin học hóa có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau

CHỨC NĂNG:

Văn phòng Cục Tin học hóa (gọi tắt là Văn phòng) là đơn vị trực thuộc Cục Tin học hóa có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng trong công tác tổng hợp, tổ chức cán bộ, đào tạo, thi đua – khen thưởng, kỷ luật, sáng kiến, văn thư – lưu trữ, lễ tân, quản trị, tài chính – kế toán Cục, đầu mối hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, thanh tra, pháp chế, cải cách hành chính, triển khai ISO, của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Tổng hợp:

- Tổ chức xây dựng kế hoạch công tác của Cục và đôn đốc thực hiện kế hoạch công tác đã được Cục trưởng phê duyệt. Theo dõi, đôn đốc và tổ chức phối hợp việc thực hiện kế hoạch công tác của các đơn vị thuộc Cục. Tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch công tác của Cục;

- Tổ chức chuẩn bị các báo cáo tổng hợp định kỳ gửi Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ.

2. Tổ chức cán bộ:

- Chủ trì tổng hợp, tham mưu với Lãnh đạo Cục về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Cục; Tổ chức xây dựng trình Cục trưởng quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Cục;

- Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các quy chế, quy định nội bộ về quản lý, sử dụng công chức, viên chức, lao động;

- Chủ trì, tham mưu cho Lãnh đạo Cục và tổ chức thực hiện công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức, lao động tại Cục theo quy định Nhà nước và phân cấp của Bộ Thông tin và Truyền thông bao gồm:

+ Chủ trì thực hiện công tác xây dựng và sửa đổi, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý;

+ Xây dựng kế hoạch biên chế, kế hoạch tinh giản biên chế, đề án vị trí việc làm, kế hoạch tuyển dụng;

+ Thực hiện các thủ tục tuyển dụng, tiếp nhận, nâng ngạch, chuyển ngạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, nghỉ hưu, thôi việc, điều động, biệt phái, luân chuyển, chuyển công tác, xếp lương, nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, lao động thuộc Cục theo quy định;

+ Tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của Cục;

- Triển khai công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho công chức, viên chức và người lao động của Cục;

- Thực hiện thống kê số liệu, báo cáo định kỳ và đột xuất về tổ chức, cán bộ;

- Tổ chức thực hiện và tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

- Chủ trì triển khai công tác minh bạch của cán bộ, công chức, viên chức, tổng hợp kết quả và lưu trữ hồ sơ công khai, minh bạch tài sản, thu nhập;

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ, cập nhật cơ sở dữ liệu công chức, viên chức và người lao động trong Cục.

3. Đào tạo:

- Chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của Cục;

- Tổng hợp nhu cầu, trình Lãnh đạo Cục cử cán bộ, công chức, viên chức Cục tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nước;

- Thực hiện thống kê số liệu, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác đào tạo, bồi dưỡng của Cục.

4. Thi đua – Khen thưởng, kỷ luật, sáng kiến:

- Là Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Thường trực Hội đồng sáng kiến; nghiên cứu, đề xuất và triển khai thực hiện công tác thi đua - khen thưởng của Cục; thực hiện các thủ tục khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

- Theo dõi, tổng hợp lỗi vi phạm, đề xuất đánh giá, xếp loại mức bù thu nhập hàng tháng và năm.

5. Văn thư – Lưu trữ:

- Quản lý và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ công văn giấy tờ, tài liệu của đơn vị, chấp hành các quy định bảo mật của Nhà nước và của Bộ Thông tin và Truyền thông về văn thư, lưu trữ. Là đầu mối của Cục với văn thư của Văn phòng Bộ để tiếp nhận và gửi công văn tài liệu;

- Kiểm tra thể thức và thủ tục các văn bản trước khi trình Lãnh đạo Cục. Phân loại công văn đến, trình Lãnh đạo Cục hoặc chuyển các đơn vị chức năng trong Cục giải quyết theo uỷ nhiệm của Cục trưởng;

- Quản lý và sử dụng đúng quy định con dấu của Cục. Quản lý, sử dụng máy photocopy phục vụ nhân bản tài liệu của Cục. Trực máy FAX, nhận, chuyển phát kịp thời các văn bản của Cục.

6. Lễ tân

- Tổ chức, tham gia tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Cục và bảo đảm mọi công việc có liên quan đến công tác hậu cần;

- Đón tiếp, hướng dẫn khách đến liên hệ công tác theo quy định của Cục. Đảm bảo công tác lễ tân tại trụ sở Cục.

7. Quản trị:

- Bố trí xe ô tô đưa đón lãnh đạo và cán bộ của Cục đi công tác theo quy định của Cục;

- Tổng hợp, đề xuất và thực hiện kế hoạch mua sắm, cấp phát thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm của Cục theo định mức được Lãnh đạo Cục duyệt. Chịu trách nhiệm quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện, dụng cụ làm việc và các thiết bị được giao;

- Đề xuất, tổ chức thực hiện công tác đảm bảo điều kiện làm việc, vệ sinh, y tế, an toàn, phòng chống cháy, nổ tại khu vực làm việc của trụ sở Cục;

- Quản lý và phối hợp quản lý các hệ thống thông tin của Cục theo phân công của Lãnh đạo Cục;

- Quản trị hệ thống máy tính và mạng LAN của khối Văn phòng Cục.

8. Thực hiện công tác Tài chính - Kế toán trong Cục

- Tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán trong toàn Cục;

- Xây dựng quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ của Cục, hướng dẫn các phòng thuộc Cục thực hiện và tuân thủ quy chế;

- Phối hợp với Phòng Đầu tư – Tài chính trong công tác lập dự toán, thẩm định dự toán ngân sách hàng năm của Cục;

- Theo dõi, giữ, quản lý thống nhất các nguồn vốn của Cục theo quy định của Nhà nước:

+ Thực hiện thanh toán các khoản chi thường xuyên và không thường xuyên từ nguồn dự toán ngân sách được giao;

+ Thực hiện mua sắm và quản lý tài sản của Cục theo quy định;

+ Quản lý quỹ tiền mặt của Cục;

+ Hướng dẫn, đôn đốc việc thanh quyết toán vốn cho các dự án đầu tư từ các nguồn vốn theo quy định của Nhà nước;

+ Hướng dẫn, đôn đốc việc thanh quyết toán các Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp (cấp Ngành và cấp Cục);

- Hướng dẫn, kiểm tra các Trung tâm sự nghiệp (nếu có) chấp hành chính sách, chế độ của Nhà nước, các quy định của Cục trong các lĩnh vực tài chính, kế toán, thống kê. Kiểm tra và phê duyệt quyết toán ngân sách năm của các đơn vị dự toán trực thuộc Cục;

- Thực hiện chế độ báo cáo tài chính; tổng hợp quyết toán của Cục và các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định của Nhà nước;

- Thực hiện quy định công khai tài chính và bảo vệ số liệu quyết toán tài chính hàng năm của Cục.

9. Hoạt động khoa học: Quản lý và là đầu mối của Cục với các cơ quan có liên quan trong việc triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học.

10. Thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng:

Là đầu mối của Cục trong việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng ; theo quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng và phân cấp của Bộ trưởng.

11. Pháp chế:

Là Thường trực Tổ Pháp chế, có nhiệm vụ tham mưu, giúp Cục trưởng thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Cục và tổ chức thực hiện công tác pháp chế do Cục trưởng giao. Cụ thể:

- Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đề án, chính sách do Cục chủ trì soạn thảo;

- Làm đầu mối làm việc với Vụ Pháp chế để thực hiện công tác pháp chế của Cục;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật do Cục chủ trì soạn thảo đã được ban hành.

12. Cải cách hành chính, triển khai ISO:

- Là Thường trực Ban Chỉ đạo ISO của Cục, tổ chức xây dựng và ISO hóa các quy trình làm việc của Cục, đôn đốc thực hiện các quy trình này;

- Tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Cục triển khai các giải pháp về cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của Cục;

13. Quản lý nhân sự và tài sản thuộc Phòng quản lý.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG:

1. Phó Chánh Văn phòng phụ trách: Bà Hoàng Thị Hải

Email: hthai@mic.gov.vn;

2. Phó Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thanh Dung

Email: ntdung@mic.gov.vn.

10024 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 80
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 80
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20102821