Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
42/2022/NĐ-CP 24/06/2022 Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
942/QĐ-TTg 15/06/2021 Thủ tướng Ngày 15/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 942/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 
47/2020/NĐ-CP 09/04/2020 Chính phủ Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
03/2020/TT-BTTTT 24/02/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước 
04/2020/TT-BTTTT 24/02/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
23/2018/TT-BTTTT 28/12/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin đoạn đoạn 2016-2020
1872/QĐ-BTTTT 14/11/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở
3575/BTTTT-THH 23/10/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg
1697/QĐ-BTTTT 23/10/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Bộ tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (Phiên bản 1.0)
1705/QĐ-BTTTT 23/10/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành hướng dẫn kỹ thuật định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng dịch vụ công quốc gia với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành (Phiên bản 1.0)
25/2018/QH14 12/06/2018 Quốc hội Luật Tố cáo năm 2018
2392/QĐ-BTTTT 25/12/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện
32/2017/TT-BTTT 15/11/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
104/2016/QH13 06/04/2016 Quốc hội Luật Tiếp cận thông tin
86/2015/QH13 19/11/2015 Quốc hội Luật An toàn thông tin mạng
11/2015/TT-BTTTT 05/05/2015 Cục tin học hóa Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp
6/2015/TT-BTTTT 23/03/2015 Cục tin học hóa Thông tư Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
06/2015/TT-BTTTT 23/03/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
80/2014/QĐ-TTg 30/12/2014 Cục tin học hóa Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
25/2014/TT-BTTTT 30/12/2014 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 42
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 42
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20102677