Hướng dẫn ứng dụng dịch vụ điện toán đám mây và thuê dịch vụ điện toán đám mây trong cơ quan nhà nước

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030.

Hướng dẫn triển khai một số nhiệm vụ thực thi Nghị định số 47/2020/NĐ-CP

Để triển khai Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

Bộ Thông tin và Truyền thông: ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng, công bố Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 1.0, tổ chức hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kiến trúc chi tiết của Bộ, ngành, địa phương để triển khai, áp dụng trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử hướng tới tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, tránh đầu tư trùng lặp. Trên cơ sở Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 1.0, cho đến thời điểm hiện nay đã có 19/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ và 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kiến trúc, hiện đang triển khai áp dụng. Việc này đã góp phần kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước...

Phối hợp xây dựng và ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển thông tin và truyền thông

Ngày 28 tháng 6 năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 2087/BTTTT-THH về việc phối hợp xây dựng và ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển thông tin và truyền thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN năm 2020

Căn cứ Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bộ, ngành, địa phương) có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm; Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ tổng hợp việc thực hiện và xây dựng báo cáo hàng năm...

Bộ Thông tin và Truyền thông: Ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh

Ngày 31 tháng 5 năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 829/QĐ-BTTTT về việc Ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0).

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 80/2014/QĐ-TTG

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số nội dung về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước để triển khai Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC NĂM 2019

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước và Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020...

Bộ Thông tin và Truyền thông: Đôn đốc, hướng dẫn triển khai Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT

Thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử,...
 • Trang 1 trong 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344

Thống kê

THÔNG KÊ TRUY CẬP
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 93
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 93
  • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17292528