Bộ Thông tin và Truyền thông: Công bố kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 và phổ biến Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khảo sát, tổng hợp tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trên phạm vi cả nước và đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019.

Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ...

Hậu Giang: Quy chế tổ chức và hoạt động Cổng Thông tin điện tử

Ngày 23 tháng 7 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang có quyết định số 1347/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang với chức năng cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh; hoạt động của Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; các đoàn thể chính trị, xã hội thuộc tỉnh; các sở, ban, ngành; các địa phương và các cơ quan, đơn vị khác thuộc tỉnh Hậu Giang; liên kết với các dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan chuyên môn, các cơ quan hành chính các cấp của tỉnh và các nội dung khác theo yêu cầu của tỉnh.

Lào Cai: Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2020

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Ngày 11/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tỉnh Lào Cai năm 2020 với mục tiêu:

Bình Thuận: Kết quả Tình hình thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025. Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận đã đạt được một số kết quả trong ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2019, cụ thể:

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 27
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 27
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15693867