Lào Cai: Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2020

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Ngày 11/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tỉnh Lào Cai năm 2020 với mục tiêu:

Bình Thuận: Kết quả Tình hình thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025. Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận đã đạt được một số kết quả trong ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2019, cụ thể:

Vĩnh Phúc: Kết quả chỉ đạo điều hành năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử

Theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-CP của Chính phủ về chính phủ điện tử, năm 2019 tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được một số kết quả như sau:

Bình Phước: Kế hoạch triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 cùa Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, ngày 26/5/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND tổ chức triển khai thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử với mục đích:

Bình Định: Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh

Để Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bình Định hoạt động hiệu quả, ngày 25 tháng 5 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã có quyết định số 27/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh với nguyên tắc:

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 43
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 43
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15502485