Quảng Nam: Quy chế hoạt động của Công thông tin điện tử

Ngày 25 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định số 3069/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam với một số quy định cụ thể như:

An Giang: Kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đến tháng 10 năm 2021 Trung tâm, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp đã đạt được một số kết quả cụ thể:

Kon Tum: Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện trên địa bàn tỉnh

Ngày 21 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 966/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Hà Tĩnh: Kế hoạch Nâng cao hiệu quả hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 382/KH-UBND về việc nâng cao hiệu quả hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

Ninh Thuận: Kết quả hoạt động của trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 13 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã có báo cáo số 407/BC-UBND về tình hình và tổ chức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 25
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 25
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18316766