Lào Cai: Triển khai thử nghiệm Cổng dịch vụ công cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030...

Hải Phòng: Báo cáo phục vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính của thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Thực hiện các nội dụng cải cách hành chính tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm, các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác của Thủ tướng Chính phủ...

Long An: Chỉ thị tập trung giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Ngày 27 tháng 05 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Chỉ thị số 1559/CT-UBND về tập trung giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Hải Phòng: Kế hoạch đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn trong cơ quan nhà nước

Ngày 27 tháng 05 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn trong cơ quan nhà nước thành phố Hải Phòng với mục tiêu:

Đồng Nai: Kế hoạch thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Ngày 16 tháng 05 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND về thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh năm 2022 với mục đích:

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 31
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 31
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19266499