Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ thông tin 

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ thông tin trực thuộc Cục Ứng dụng công nghệ thông tin – Bộ Thông tin và truyền thông(nay là Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông).

Trung tâm là đơn vị  sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội.

Tên giao dịch quốc tế: Advising and Supporting Center for Evaluating the Effectiveness of IT Investment.

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-BTTTT ngày 10/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 61/QĐ-THH ngày 14/5/2015 của Cục trưởng Cục Tin học hóa, Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau: 

CHỨC NĂNG: 

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trự đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ thông tin có chức năng nghiên cứu, xây dựng và triển khai các đề án, chương trình thúc đẩy phát triển nghiệp vụ đầu tư trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin; Tư vấn trong các giai đoạn của quá trình đầu tư ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư ứng dụng công nghệ thông tinNHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Tham gia nghiên cứu, đề xuất, triển khai các cơ chế, chính sách phục vụ phát triển nghiệp vụ đầu tư và quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội;

2. Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ phục vụ quá trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin;

3. Thực hiện tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, cung cấp thông tin về môi trường đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong và ngoài nước;

4. Tổ chức xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đầu tư ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật;

5. Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư; hướng dẫn, tư vấn trong từng giai đoạn của dự án đầu tư ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin;

6. Tư vấn lập dự toán chi phí, lập định mức, đơn giá, xác định giá trị các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin quản lý dự án đầu tư ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin;

7. Tư vấn xây dựng kế hoạch đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, trợ giúp tìm hiểu chính sách, quy định của pháp luật về đầu tư ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại Việt Nam;

8. Phối hợp với các tổ chức trong nước và quốc tế trong việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đầu tư ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin;

9. Trung tâm được cung cấp các dịch vụ có thu, bao gồm: tư vấn pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin; tư vấn trong các giai đoạn của quá trình đầu tư ứng dụng và phát triển CNTT; tư vấn lập dự toán chi phí, lập định mức, đơn giá, xác định giá trị các sản phẩm, dịch vụ CNTT; dịch vụ đào tạo, phát triển nghiệp vụ và tư vấn đánh giá hiệu quả đầu tư ứng dụng CNTT cùng các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật;

10. Được chủ động phát triển các hoạt động có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, nhằm tạo thêm các nguồn thu khác để mở rộng và phát triển sự nghiệp theo quy định của pháp luật;

11. Thực hiện quản lý cán bộ, viên chức; quản lý tài sản, nguồn vốn được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cục trưởng Cục Ứng dụng công nghệ thông tin(nay là Cục Tin học hóa).       

12. Tư vấn xây dựng kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin;

13. Tư vấn xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ và Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp Tỉnh.

  * Lãnh đạo Trung tâm:

  * Phó Giám đốc phụ trách: Ông Đỗ Lập Hiển

 Điện thoại: 04.37925030

Email: dlhien@mic.gov.vn

  * Phó Giám đốc: Ông Đỗ Ngọc Vĩnh

 Điện thoại: 04.37925030

Email: dnvinh@mic.gov.vn

 * Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Quang Hưng

 Điện thoại: 04.37925030

Email: nqhung@mic.gov.vn

* Phó Giám đốc: Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Điện thoại: 04.37925030

Email: dhatuan@mic.gov.vn

9631 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 46
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 46
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817949