Trung tâm Chính phủ điện tử 

Trung tâm Chính phủ điện tử là đơn vị sự nghiệp có thu, thuộc Cục Ứng dụng công nghệ thông tin (nay là Cục Tin học hóa), có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật, trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội. Trung tâm Chính phủ điện tử có tên giao dịch tiếng Anh là: E-GovernmentCenter. Căn cứ Quyết định số 890/QĐ-BTTTT ngày 13/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Chính phủ điện tử có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

CHỨC NĂNG:

Trung tâm Chính phủ điện tử là đơn vị trực thuộc Cục Ứng dụng công nghệ thông tin(nay là Cục Tin học hóa) có chức năng giúp Cục trưởng Cục Ứng dụng công nghệ thông tin (nay là Cục Tin học hóa) thực hiện tổ chức và quản lý các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; hỗ trợ các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương triển khai các hoạt động xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Chủ trì xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu các dự án công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử; tham gia xây dựng quy chế  hướng dẫn cập nhật, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu về các dự án công nghệ thông tin; tổ chức cung cấp thông tin và dịch vụ tư vấn trong hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ công nghệ thông tin cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

2. Chủ trì xây dựng và quản lý, vận hành Phòng kiểm thử các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử thông qua các hoạt động đánh giá, kiểm tra chất lượng các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin;

3. Đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên và thông suốt các hệ thống kiểm thử; cung cấp dịch vụ kiểm thử các giải pháp công nghệ thông tin; cấp chứng nhận phù hợp chất lượng cho các giải pháp công nghệ thông tin;

4. Tham gia thực hiện chương trình kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo sự phân công của Cục trưởng;

5. Tham gia xây dựng và báo cáo Cục trưởng định kỳ công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin định hướng xây dựng Chính phủ điện tử;

6. Tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn, thẩm định đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin và các dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin trong đầu tư khác theo sự phân công của Cục trưởng;

7. Tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển giao giải pháp kỹ thuật, công nghệ, chuyển giao quy trình ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu;

8. Tham gia các hoạt động nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế có liên quan tới lĩnh vực hoạt động của Trung tâm;

9. Tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu qua các hình thức đào tạo trực tiếp, từ xa hoặc trực tuyến qua mạng Internet;

10. Duy trì, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin và cổng thông tin điện tử của Cục hoạt động ổn định; định kỳ nâng cấp, cập nhật cho phù hợp với sự phát triển công nghệ thông tin;

11. Được chủ động phát triển các hoạt động có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Chính phủ điện tử; tạo lập và huy động thêm các nguồn tài chính khác để mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Trung tâm theo các quy định của pháp luật;

12. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cục trưởng Cục Ứng dụng công nghệ thông tin(nay là Cục Tin học hóa).

 * Lãnh đạo Trung tâm:

* Giám đốc: Bà Mai Thùy Ngân

Điện thoại:  04.37925016

Email: nganmt@mic.gov.vn 

Phó Giám đốc: Ông Đặng Tùng Anh (Phụ trách Kiểm thử và Đào tạo)

Điện thoại: 04.37925016

email: dtanh@mic.gov.vn 

12005 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 44
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 44
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817885