Tổng kết kết quả chính trong công tác quản lý triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2010 và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Năm 2010 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm (2006-2010) theo tinh thần Nghị Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) tập trung xây dựng cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ rào cản, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh tế, Bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và Kế hoạch công tác năm 2010, khẳng định vị trí, vai trò của ngành Thông tin và Truyền thông trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước.

Đóng góp vào thành tích chung của Bộ, công tác quản lý triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Những kết quả quản lý triển khai ứng dụng CNTT quan trọng Bộ đã đạt được trong năm 2010:

- Xây dựng và tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách; công tác chỉ đạo điều hành của Bộ quyết liệt hơn.

- Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, CNTT đã trở thành động lực để phát triển xã hội thông tin và kinh tế trí thức. Bộ đã triển khai tốt nhiệm vụ Ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT; Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để đánh giá thành tựu đạt được, trên cơ sở đó, kiến nghị, đề xuất với Trung ương Đảng và Bộ Chính trị ban hành văn bản định hướng phát triển CNTT trong giai đoạn tiếp theo; đồng thời, lấy ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị để xây dựng kế hoạch triển khai Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT.

- Đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các dự án trong Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg và Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; thành lập hội đồng tư vấn về chuẩn ứng dụng CNTT;

- Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT (Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 22/9/2010) và Chương trình Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010); thẩm định Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2011-2015 của các Bộ, ngành, địa phương; hướng dẫn đăng ký và tổng hợp nhu cầu triển khai ứng dụng CNTT trong năm 2011.

- Chỉ đạo VNPT và Viettel để xuất phương án triển khai giai đoạn 3 của Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước.

- Tổ chức hội thảo phổ biến mô hình ứng dụng CNTT điển hình cấp huyện; Hội thảo đầu tư và quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và mô hình ứng dụng CNTT điển hình,…

- Thẩm định hồ sơ và cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho các doanh nghiệp;

- Phê duyệt Chương trình khung và ban hành Mẫu chứng nhận quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo Quy định tại Nghị định 102/2009/NĐ-CP.

- Trong năm 2010, Lãnh đạo Bộ đã đến thăm và làm việc với hơn 50 Ủy ban Nhân dân, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trực tiếp giải quyết nhữngkhó khăn vướng mắc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT trên địa bàn, hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố xây dựng báo cáo tổng  kết 10 năm thực hiện chỉ thị 58/CT-TW về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT; tổ chức thu thập số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT 2010; báo cáo công tác tiếp nhận kết quả chuyển giao Đề án 112 và gửi công văn yêu cầu các tỉnh nghiêm túc thực hiện việc chuyển giao Đề án 112 theo yêu cầu của Chính phủ; hướng dẫn các Sở triển khai công tác xây dựng kế hoạch và lập dự án đầu tư CNTT.

Tiếp tục thúc đẩy công tác ứng dụng CNTT, trong 2011, Bộ Thông tin và Truyền thông xác định công tác trọng tâm cần triển khai sau:

- Hoàn thành việc xây dựng các Thông tư hướng dẫn Nghị định 102/2009/NĐ-CP.

- Tổ chức triển khai bộ Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT.

- Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án trong Chương trình Quốc gia về ứng dụng CNTT giai đoạn 2011-2015.

1746 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 66
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 66
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817859