Tỉnh Thái Nguyên: Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2012 

Ngày 4/10/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 2543/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trực thuộc tỉnh năm 2012.

Theo đó, mục tiêu tổng quát là đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trong hệ thống chính trị của tỉnh. Không ngừng đổi mới phương thức làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước nhằm hướng tới việc xây dựng thành công chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh. Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến có chất lượng cao, thân thiện và hiệu quả đối với người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục ứng dụng CNTT-TT theo hướng là công cụ chủ lực để cải cách hành chính, công khai, minh bạch, tiết kiệm chi phí và cung cấp tốt dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp; tập trung chỉ đạo phát triển đồng bộ các công tác: Tuyên truyền nâng cao nhận thức; đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng CNTT-TT; phát triển Công nghiệp CNTT-TT; tăng cường công tác Quản lý nhà nước. Mặt khác, tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông đáp ứng yêu cầu về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, xây dựng chính phủ - chính quyền điện và phục vụ cải cách hành chính.

Để hoàn thành những mục tiêu trên, bản kế hoạch cũng đã đề ra một số nội dung thực hiện cụ thể. Thứ nhất, duy trì và phát triển hạ tầng mạng WAN của tỉnh theo hướng tích hợp đồng bộ hạ tầng mạng của Chính phủ và các cơ quan Đảng trên cơ sở tận dụng hoàn toàn các điểm kết nối của mạng truyền số liệu chuyên dùng. Trong đó các phần tử mạng (LAN, WAN hay các PC của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố) kết nối lên UBND tỉnh và kết nối lên các Bộ chức năng theo ngành dọc, hạn chế và có quản lý, kiểm soát việc kết nối ngoài. Không ngừng đầu tư xây dựng, nâng cấp mạng nội bộ (LAN, WAN) các ngành và tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị CNTT phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ thường nhật của cán bộ, công chức.

Thứ hai, xây dựng và hoàn thiện – nâng cao hiệu quả ứng dụng các hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành và quản lý của các cơ quan nhà nước như duy trì, vận hành ổn định và bảo đảm an toàn an ninh cho hệ thống thư điện tử công vụ; xây dựng mới, nâng cấp, hoàn thiện các ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ nhằm đáp ứng nhu cầu công tác tại mỗi cơ quan; triển khai thống nhất có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản đi đến và điều hành tại các cấp sở, huyện…

Thứ ba, tiếp tục duy trì và nâng cấp, phát triển Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo hướng mở rộng kênh thông tin, ngôn ngữ thể hiện. Một mặt, triển khai các dịch vụ công cơ bản trực tuyến tối thiểu mức độ 3 tới người dân và doanh nghiệp. Mặt khác, xây dựng và giới thiệu kênh tiếp nhận ý kiến đóng góp trên môi trường mạng, chuyên mục hỏi đáp trực tuyến hoặc lập diễn đàn trao đổi giữa các cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp tại địa phương.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT cũng là một nội dung quan trọng của bản kế hoạch này. Cụ thể, xây dựng chính sách ưu đãi về điều kiện làm việc đối với cán bộ, công chức hoạt động chuyên trách về CNTT, chính sachs thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao, áp dụng trong các cơ quan nhà nước của tỉnh; tiếp tục đào tạo và phát triển đội ngũ lãnh đạo CNTT (CIO) cho các đơn vị đến cấp tỉnh và các cấp huyện; đào tạo chuyên sâu về chuyên ngành CNTT (quản trị mạng, cơ sở dữ liệu) cho đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT cho các cấp; không ngừng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao khả năng ứng dụng CNTT vào công tác cho cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước…

Một số giải pháp thực hiện cũng được đề cập trong bản kế hoạch này.

757 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 38
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 38
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100646