Tỉnh Lào Cai: Quyết định ban hành quy chế quản lý và cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử tỉnh 

Ngày 19/10/2011, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định số 31/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý và cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Quyết định này được thay thế cho quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế quản lý Cổng giao tiếp điện tử.

Bản quy chế gồm 8 chương, 29 điều quy định về việc quản lý, cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử của tỉnh Lào Cai và các điều kiện đảm bảo hoạt động cho Cổng thông tin điện tử. Theo đó, đối tượng áp dụng là các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, các nhân tham gia cung cấp, sử dụng thông tin trên cổng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan tổ chức nhà nước khác tự nguyện áp dụng các quy định của quy chế này.

Chức năng, nhiệm vụ chính của Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai là tích hợp, cung cấp thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh và tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của tất cả các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thành phố. Đồng thời, là nơi cung cấp các dịch vụ, nội dung thông tin số cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Những thông tin được đăng tải trên Cổng là những thông tin chính thống của UBND tỉnh Lào Cai trên môi trường mạng; phải đúng với chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh; phục vụ kịp thời công tác quản lý của các cơ quan và nhu cầu khai thác, tra cứu thông tin của các tổ chức, cá nhân. Mặt khác, các thông tin được cung cấp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, báo chí, sở hữu trí tuệ và quản lý thông tin trên internet.

Những nội dung chính như cung cấp, tiếp nhận thông tin trên cổng; sử dụng cổng thông tin tác nghiệp; đảm bảo nhân lực, kinh phí; đảm bảo an toàn thông tin và dữ liệu; trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong hoạt động của Cổng; chế độ báo cáo, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm cũng như cách thức tổ chức thực hiện đều được nêu rõ trong bản quy chế này.

 
767 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 41
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 41
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100713