Tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2018 

Ngày 22/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành văn bản số 194/KH-UBND về Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2018, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của các cấp lãnh đạo; tăng cường tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí phục vụ hoạt động hành chính và tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 kịp thời phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin...

Theo đó, mục tiêu cụ thể:

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước: 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã ứng dụng phần mềm quản lý văn bản đảm bảo 100% văn bản đi, đến được xử lý trên phần mềm (trừ văn bản mật hoặc văn bản có nội dung bí mật nhà nước); 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử được ký số; 100% văn bản chỉ đạo điều hành được đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử; 100% các hệ thống thông tin được nâng cấp hoặc đầu tư mới đảm bảo tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh; 100% cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện được đào tạo nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn đáp úng được yêu cầu thực thi các nhiệm vụ thực tế.

- Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp: 100% các cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh cung cấp thông tin theo đúng quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ; 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, 50% UBDN cấp xã xây dựng và thực hiện thành công hệ thống một cửa điện tử; cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Quyết định số 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu: Nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin các cấp phục vụ hoạt động ổn định các hệ thống thông tin dùng chung; Hoàn thiện triển khai các dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh theo kế hoạch.

Để thực hiện các mục tiêu cụ thể trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đặt ra các nội dung thực hiện Kế hoạch như sau:

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước: Nâng cấp phần mềm quản lý văn bản đến cấp xã đảm bảo liên thông 3 cấp (tỉnh, huyện, xã); Triển khai phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Nâng cấp hệ thông thư điện tử công vụ; Xây dựng các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

- Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp: Đầu tư và nâng cấp cổng/trang thông tin điện tử của tỉnh; Cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Xây dựng Cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp; Xây dựng và tích hợp hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Phát triển nguồn nhân lực: Tăng cường cử cán bộ, công chức trong cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin và viễn thông; Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng sử dụng, khai thác công nghệ thông tin.

- Phát triển hạ tầng kỹ thuật: Sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng kết nối mạng diện rộng liên thông 3 cấp tỉnh, huyện xã đảm bảo an toàn thông tin; Đầu tư xây dựng trục tích hợp dữ liệu của tỉnh; Duy trì, nâng cấp, mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp xã; Đầu tư, nâng cấp và phát triển Trung tâm dữ liệu điện tử của tỉnh.

Cùng với các nội dung cụ thể nêu trên, UBND tỉnh cũng đã đưa ra các giải pháp thực hiện:

- Giải pháp môi trường chính sách: Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý của địa phương về công nghệ thông tin; Xây dựng cơ chế ưu đãi, thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin có trình độ cao; Tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp tham gia các hoạt động thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin.

- Giải pháp tài chính: Tranh thủ nguồn kinh phí cho các dự án đầu tư pháp triển, các nguồn tài trợ, nguồn kinh phí từ ngân sách Trung ương; Ưu tiên bố trí nguồn kinh phí hàng năm để phát triển và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí đào tạo và xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin.

- Giải pháp gắn ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính: Xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung thuộc Chương trình phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ; Thực hiện chuẩn hóa quy trình, thủ tục hành chính; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin; Đầu tư kinh phí, tổ chức triển khai, áp dụng sáng kiến, giải pháp ứng dụng đã đạt giải tại cuộc thi công nghệ thông tin.

- Giải pháp triển khai: Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện theo kế hoạch; Tăng cường công tác tham mưu của Ban chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh; Ưu tiên bố trí, tuyển dụng đủ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin.

- Giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin: Xây dựng giải pháp đảm bảo An toàn thông tin trên mạng; Đầu tư các trang thiết bị tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; Đảm bảo máy tính trong các đơn vị được cài phần mềm chống virus; Rà soát và áp dụng quy trình nghiệp vụ, quy trình sao lưu.

- Giải pháp tổ chức: Phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin; Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin; Kết hợp chặt chẽ ứng dụng công nghệ thông tin với công tác quản lý, điều hành.

 

Trần Thị Duyên

10507 Go top

Sự kiện nội bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 47
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 47
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816925