Tỉnh Bình Dương: Phê duyệt đề án “Thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020” 

Ngày 02/11/2011, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương đã ban hành quết định số 3282/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án “Thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2010”.

Theo đó, mục tiêu chung của đề án là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và cải cách hành chính, tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước được minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Cụ thể hơn, mục tiêu của đề án xác định rõ danh mục các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương cung cấp trong giai đoạn 2011 – 2015, các bước thực hiện qua từng năm và các biện pháp đảm bảo thực hiện. Đồng thời, định hướng danh mục – mức độ các dịch vụ công trực tuyến sẽ cung cấp trong giai đoạn 2016 – 2020. Để thực hiện những mục tiêu trên, dự kiện tổng dự toán cho các dự toán – hạng mục thực hiện đề án là 143,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh.

Đối với danh mục các dịch vụ công trực truyến phải cung cấp trong giai đoạn 2011 – 2015, tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2011 – tất cả các dịch vụ công có sử dụng biểu mẫu phải đạt mức độ 2 và đến cuối năm 2015, các dịch vụ công trọng điểm phải được cung cấp trực tuyến mức độ 3.

Đối với định hướng đến năm 2020, tỉnh tiếp tục triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên theo định hướng đã nêu trong Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin của tỉnh đến năm 2010, tầm nhìn 2020. Theo đó, phân công Cục Thống kê tỉnh chủ trì dịch vụ cung cấp về thông tin, kinh tế - xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì dịch vụ cấp các loại giấy phép hoạt động dịch vụ văn hóa – nghệ thuật. Tiếp tục hoàn thiện các dịch vụ công cấp xã bằng cách lựa chọn một số dịch vụ công ở mức độ 3 để nâng cấp thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; mỗi sở ngành còn lại phải cung cấp ít nhất 3 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 theo lĩnh vực mình quản lý.

Để thực hiện những mục tiêu trên, một số giải pháp cụ thể cũng được đề ra trong bản đề án này.

773 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 43
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 43
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100495