Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2017 

Ngày 09/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 846/QĐ-TTg ban hành Danh mục Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 thực hiện tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2017. Căn cứ Quyết định 846/QĐ-TTg, năm 2017 các Bộ, ngành triển khai cung cấp 354 DVCTT mức độ 3, 4; các địa phương triển khai cung cấp 353 DVCTT mức độ 3, 4 (danh mục chi tiết theo Quyết định số 846/QĐ-TTg kèm theo)

Để triển khai cung cấp DVCTT năm 2017 thành công, Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm triển khai một số nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành:

Văn phòng Chính phủ: 

- Ban hành hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xác định thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4;

- Xây dựng và đưa vào vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2017 và hướng dẫn tích hợp DVCTT vào Cổng dịch vụ công quốc gia;

Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ và cấp tỉnh theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện chia sẻ thông tin số theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng tiêu chí đánh giá, công nhận cơ quan đạt tiêu chuẩn cơ quan điện tử;

- Xây dựng bộ công cụ phục vụ việc tích hợp chữ ký số với các dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước;

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật về kết nối, tích hợp dịch vụ công để đảm bảo tích hợp tất cả các dịch vụ công trực tuyến của các Bộ, ngành địa phương lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Và một số nhiệm vụ khác của các Bộ, ngành, địa phương liên quan.

 

Nguyễn Thanh Thảo

797 Go top

Sự kiện nội bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 65
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 65
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817859