THÔNG TIN VỀ ĐẦU MỐI LIÊN HỆ CỦA CỤC TIN HỌC HÓA 

STT

TÊN NHIỆM VỤ/NỘI DUNG

ĐẦU MỐI LIÊN HỆ

1

1. Xây dựng Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển thông tin và truyền thông giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2. Đầu mối triển khai công văn số 3127/BTTTT-THH ngày 16/9/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông V/v hướng dẫn tổ chức công tác thi đua và khen thưởng trong lĩnh vực ứng dụng CNTT năm 2019

Lê Thu Hiền, Chánh Văn phòng Cục Tin học hóa

Email: lthien@mic.gov.vn

Điện thoại cá nhân: 0904440286

2

Quản lý đầu tư ứng dụng CNTT, thuê dịch vụ CNTT

 

Lê Anh Tuấn – Trưởng phòng Quản lý đầu tư và ứng dụng CNTT

Email: latuan@mic.gov.vn

Điện thoại cá nhân: 0904199221

3

 Chiến lược, chương trình, kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm về ứng dụng CNTT, phát triển CPĐT (Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT theo Quyết định 1819/QĐ-TTg, Nghị quyết số 17/NQ-CP về CPĐT, kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm)

Ông Nguyễn Thanh Thảo – Trưởng phòng Chính sách Ứng dụng CNTT – Bộ TT&TT

Email: ntthao@mic.gov.vn

Điện thoại cá nhân: 090. 4136368

4

Kiến trúc CPĐT, Kiến trúc CQĐT

Ông Nguyễn Thanh Thảo – Trưởng phòng Chính sách Ứng dụng CNTT – Bộ TT&TT

Email: ntthao@mic.gov.vn

Điện thoại cá nhân: 090. 4136368

5

Các vấn đề liên quan đến cơ sở dữ liệu trong cơ quan nhà nước, cơ sở dữ liệu quốc gia, quản trị dữ liệu.

Ông Nguyễn Trọng Khánh – Trưởng phòng Hạ Tầng và Dữ liệu số – Bộ TT&TT

Email: ntkhanha@mic.gov.vn

Điện thoại cá nhân: 0988.440.470

 

6

Các quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước (Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT; Quy chuẩn QCVN 109:2017/BTTTT)

 

Ông Nguyễn Trọng Khánh – Trưởng phòng Hạ Tầng và Dữ liệu số – Bộ TT&TT

Email: ntkhanha@mic.gov.vn

Điện thoại cá nhân: 0988.440.470

 

7

Các vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng phục vụ ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước

Ông Nguyễn Trọng Khánh – Trưởng phòng Hạ Tầng và Dữ liệu số – Bộ TT&TT

Email: ntkhanha@mic.gov.vn

Điện thoại cá nhân: 0988.440.470

 

8

Thông tin về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Ông Mai Thanh  Hải – Phó Trưởng phòng Thông tin và dịch vụ công trực tuyến

Email: mthai@mic.gov.vn

Điện thoại cá nhân: 0936229099

9

Kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương

 

Trần Quốc Tuấn - Trưởng phòng Tích hợp hệ thống

Email: tqtuan@mic.gov.vn

Điện thoại cá nhân: 0902170982

 

10

Danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam

 

Lê Nhật, Phó Trưởng phòng Tích hợp hệ thống

Email: lenhat@mic.gov.vn

Điện thoại cá nhân: 0914868696

 

11

Triển khai QCVN số 102:2016/BTTTT về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống văn bản quản lý và điều hành

Lê Nhật, Phó Trưởng phòng Tích hợp hệ thống

Email: lenhat@mic.gov.vn

Điện thoại cá nhân: 0914868696

12

Tiêu chuẩn, quy chuẩn về ứng dụng CNTT, Khung tương hợp CPĐT

 

Đỗ Tiến Thành, Phó Trưởng phòng Tích hợp hệ thống

Email: dtthanh@mic.gov.vn

Điện thoại cá nhân: 0937150786

13

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao về phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam;

- Thúc đẩy triển khai ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp và cộng đồng.

Đinh Hoàng Long

Email: dhlong@mic.gov.vn

Điện thoại cá nhân: 0835061968

 

14

Hướng dẫn, tổ chức triển khai mẫu hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin

Mai Thùy Ngân – Giám đốc Trung tâm Chính phủ điện tử

Email: nganmt@mic.gov.vn

Điện thoại cá nhân: 0966686699

15

Hướng dẫn Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện

Mai Thùy Ngân – Giám đốc Trung tâm Chính phủ điện tử

Email: nganmt@mic.gov.vn

Điện thoại cá nhân: 0966686699

16

Quản lý vận hành phòng thử nghiệm hệ thống thông tin; Kiểm tra, đánh giá, đo kiểm chất lượng các hệ thống thông tin theo phân công; Kiểm thử sản phẩm phần mềm ứng dụng phục vụ cho hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng theo quy định; Định kỳ công bố các giải pháp, sản phẩm phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin đã qua kiểm định và được cơ quan nhà nước sử dụng

 

Đỗ Lập Hiển – Phó Giám đốc Trung tâm Chính phủ điện tử

Email: dlhien@mic.gov.vn

Điện thoại cá nhân: 0916033555

 

17

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, trình độ về ứng dụng công nghệ thông tin, cách mạng Công nghiệp 4.0, an toàn thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số và đô thị thông minh.

Đặng Tùng Anh – Phó Giám đốc Trung tâm Chính phủ điện tử

Email: dtanh@mic.gov.vn

Điện thoại cá nhân: 0919316869

 

59488 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 143
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 143
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816730