Bộ Thông tin và Truyền thông: Công bố kết quả Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2013

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ thông tin (CNTT), nhằm thúc đẩy triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý điều hành và phục vụ người dân và doanh nghiệp, từ năm 2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai đánh giá thường niên mức độ ứng dụng CNTT (với khởi đầu là đánh giá đối với trang/cổng thông tin điện tử) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Thông tin và Truyền thông: Công bố kết quả Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2012

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin và nhằm đánh giá hiện trạng mức độ công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trong công tác chỉ đạo điều hành và phục vụ người dân và doanh nghiệp, từ năm 2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai đánh giá thường niên đối với Trang/Cổng thông tin điện tử (Website/Portal) của cơ quan nhà nước. Đến năm 2010, công tác đánh giá được mở rộng đối với cả việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Báo cáo Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2011

Báo cáo Ứng dụng công nghệ thông tin 2011 đã đưa ra bức tranh khái quát toàn cảnh về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của Việt Nam trong năm 2011. Số liệu của Báo cáo Ứng dụng công nghệ thông tin được tổng hợp từ các nguồn số liệu, báo cáo tình hình hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, đơn vị chuyên ngành.

Bộ Thông tin và Truyền thông: Công bố kết quả đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2011

(AITA) - Sáng ngày 19/6/2012, tại Lễ trao Giải thưởng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước năm 2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức công bố Kết quả đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử (Website/Portal) và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2011.

Công bố Kết quả đánh giá trang/cổng thông tin điện tử và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương năm 2010

Sáng ngày 11/3/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức họp báo công bố Kết quả đánh giá trang/cổng thông tin điện tử (Website/Portal) và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương năm 2010.

Báo cáo Ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2010

Nhận thức được lợi ích và tầm quan trọng của công nghệ thông tin và truyền thông trong việc duy trì và thúc đẩy sự phát triển bền vững, trong những năm vừa qua lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung và hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin nói riêng đã phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ và ngày càng sâu rộng trong mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội.

Tổng kết kết quả chính trong công tác quản lý triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2010 và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Năm 2010 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm (2006-2010) theo tinh thần Nghị Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) tập trung xây dựng cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ rào cản, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh tế, Bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và Kế hoạch công tác năm 2010, khẳng định vị trí, vai trò của ngành Thông tin và Truyền thông trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước.

Báo cáo Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2008-2009

Ngày 29 tháng 6 năm 2006, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Luật Công nghệ thông tin. Cùng với Luật Giao dịch điện tử được ban hành năm 2005, Luật Công nghệ thông tin đã tạo nền tảng cho việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong tất cả các mặt hoạt động của đời sống xã hội.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 48
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 48
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100482