Thanh Hoá: Tăng cường chỉ đạo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh 

Hiện nay Cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa đã đi vào hoạt động tại địa chỉ https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính mọi lúc, mọi nơi. Bên cạnh đó còn tiết kiệm thời gian, chi phí và công khai, minh bạch hoạt động giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phát sinh trên cổng Dịch vụ công của tỉnh còn thấp, chưa đạt các chỉ tiêu đã đề ra. Để khắc phục tồn tại nêu trên đồng thời góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, ngày 01 tháng 4 năm 2020 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Thanh Hoá đã có Chỉ thị số 12/CT-UBND về Tăng cường chỉ đạo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể:

- Văn phòng UBND tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị rà soát danh mục TTHC, lựa chọn những thủ tục phù hợp, đủ điều kiện thực hiện trực tuyến, có tần suất phát sinh nhiều để xây dựng kế hoạch, lộ trình cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, việc thực hiện các TTHC mức độ 3, mức độ 4 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã; công bố, cập nhật đầy đủ, kịp thời các TTHC trên cổng Dịch vụ công Quốc gia; Cổng dịch vụ công tỉnh và Trang thông tin điện tử của đơn vị theo quy định.

Các cơ quan nhà nước khi đề xuất giải quyết TTHC thuộc nhóm mức độ 3, mức độ 4 phải nộp 100% hồ sơ trực tuyến, không nộp hồ sơ trực tiếp.

- Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được giao.

Chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Ưu tiên, bố trí, sắp xếp cán bộ có năng lực, am hiểu công nghệ thông tin vào các vị trí vận hành, quản trị các phần mềm dùng chung của tỉnh; đảm bảo đủ trang thiết bị phục vụ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến.

Đôn đốc, kiểm tra và kiên quyết xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức tham gia giải quyết các TTHC trên Hệ thống một cửa điện tử không đúng quy định.

- Sở Thông tin và Truyền thông:

Đảm bảo sự ổn định, thông suốt của hệ thống cổng dịch vụ công của tỉnh, Hệ thống một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã; đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống, không để xảy ra lộ lọt thông tin, dữ liệu.

Tiếp tục hoàn thiện các tính năng của Cổng dịch vụ công tỉnh, Hệ thống phần mềm một cửa điện tử theo hướng đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng.

Tổng hợp kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp vào báo cáo kinh tế - xã hội của tỉnh hàng tháng.

- Sở Nội vụ: Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến; đề xuất xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm; tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh gắn việc thực hiện chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến vào báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm.

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, cấp xã:

Hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến đối với các TTHC mức độ 3, mức độ 4 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã.

Phối hợp với VNPT Thanh Hóa triển khai dịch vụ (VNPT Pay) thanh toán không dùng tiền mặt để thực hiện các dịch vụ công mức độ 4.

- Đề nghị Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các đơn vị thực hiện tuyên truyền, vận động, hướng dẫn doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 khi thực hiện TTHC, bảo đảm 100% doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa:

Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp; phối hợp với các sở, ban, ngành. UBND các huyện trả lời, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuộc cơ quan, đơn vị cung cấp.

Nguyễn Hạnh

20116 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 21
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 21
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15154042