Sơn La: Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Ngày 4 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn có Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Quy chế quy định về quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực số chuyên dùng Chính phủ như sau:

- Gửi, nhận thiết bị lưu khóa bí mật giữa thuê bao, cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

- Quản lý thiết bị lưu khóa bí mật thực hiện theo quy định tại Điều 74, Điều 76 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP và Điều 5 Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.

- Đăng ký cấp mới, gia hạn, cấp lại, thay đổi thông tin, thu hồi chứng thư số, khôi phục thiết bị lưu khóa: Điều kiện, trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện việc đăng ký cấp mới, gia hạn, cấp lại, thay đổi thông tin, thu hồi chứng thư số, khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 130/2018/NĐ-CP; Thông tư số 185/2019/TT-BQP và các quy định của pháp luật.

- Sử dụng dịch vụ chứng thực ký số chuyên dùng Chính phủ: Các loại hình giao dịch điện tử của các cơ quan nhà nước nếu áp dụng chữ ký số thì sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số do Cục Chứng thực số và Bảo mật thông trực thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp, tuân thủ theo quy định tại Điều 57 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP.

- Triển khai ứng dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các ứng dụng chuyên ngành của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại tỉnh Sơn La có triển khai các giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành tích hợp, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong giao dịch điện tử của ngành mình triển khai, đồng thời phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, tổng hợp tình hình sử dụng, báo cáo UBND tỉnh.

Đồng thời, Quy chế cũng quy định trách nhiệm phối hợp quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ tại tỉnh, như sau:

- Nguyên tắc phối hợp:

Hoạt động phối hợp dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị; tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước về sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Những vướng mắc, phát sinh trong quá trình phối hợp phải được thống nhất giải quyết theo quy định của pháp luật và phù hợp với yếu cầu nghiệp vụ của các cơ quan liên quan. Ủy ban nhân dân cấp xã có vướng mắc, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện; các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện có vướng mắc, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Nội dung phối hợp, phối hợp triển khai các nội dung thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh theo Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04/12/2019 của Bộ Quốc phòng, cụ thể:

Đề xuất, tham mưu việc ban hành kế hoạch, các văn bản quy định quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Báo cáo tình hình triển khai, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong năm và xây dựng kế hoạch, nhu cầu sử dụng của năm kế tiếp cho thuê bao thuộc quyền quản lý theo hướng dẫn của Ban Cơ yếu Chính phủ.

Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra các thuê bao trong quá trình triển khai, quản lý và sử dụng chứng thư số, thiết bị lưu khóa bí mật, dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ thuộc phạm vi quản lý.

Tổ chức tập huấn, huấn luyện triển khai, sử dụng chứng thư số, thiết bị lưu khóa bí mật, dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

- Phương thức phối hợp, tùy theo tính chất, nội dung công việc, cơ quan chủ trì quyết định việc áp dụng các phương thức phối hợp như: Trao đổi thông qua văn bản; Trao đổi thông qua các phương tiện thông tin liên lạc hoặc trực tiếp gặp gỡ để trao đổi; Cử cán bộ tham gia các hoạt động phối hợp giữa các bên; Tổ chức hội nghị hội thảo; Tổ chức đoàn kiểm tra các thuê bao trong quá trình triển khai, quản lý và sử dụng chứng thư số, thiết bị lưu khóa bí mật, dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ thuộc pham vi quản lý.

- Quy chế quy định trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông gồm:

Chủ trì tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nội dung phối hợp quy định tại Điều 10 Quy chế này, cụ thể như sau:

Chủ trì tham mưu, đề xuất việc ban hành kế hoạch, các văn bản quy định việc quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chủ trì tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đối với các nội dung tổng hợp, báo cáo thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chủ trì phối hợp với Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban cơ yếu Chính phủ và các cơ quan liên quan (nếu có) hướng dẫn, kiểm tra lỗi và bảo đảm hỗ trợ kỹ thuật cho các thuê bao thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình sử dụng các thiết bị lưu khóa bí mật do Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban cơ yếu Chính phủ cung cấp để triển khai các ứng dụng nền tảng chính quyền điện tử tỉnh.

Chủ trì phối hợp với Cục Chứng thực số và bảo mật thông tin, ban cơ yếu Chính phủ và các cơ quan liên quan (nếu có) tổ chức tập huấn về việc quản lý, sử dụng các thiết bị lưu khóa bí mật do Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban cơ yếu Chính phủ cung cấp để triển khai các ứng dụng nền tảng chính quyền điện tử tỉnh.

- Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các cơ quan nhà nước khác hoặc các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại tỉnh Sơn La nếu có triển khai các giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành tích hợp, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm:

Chủ trì quản lý, kiểm tra, đôn đốc sử dụng chứng thư số, thiết bị lưu khóa bí mật, hương dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành, trong giao dịch điện tử của ngành mình, bảo đảm theo đúng quy định.

Chủ trì tổng hợp số liệu tình hình quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ tại cơ quan mình, cung cấp thông tin cho Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; thông tin của Ủy ban nhân dân cấp huyện cung cấp bao gồm thông tin của Ủy ban nhân dân cấp xã trực thuộc.

Triển khai quán triệt đầy đủ các quy định của pháp luật về trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được giao quản lý, sử dụng chứng thư số, thực hiện nhiệm vụ người ký số; cá nhân sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phải có trách nhiệm thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý trực tiếp những thông tin liên quan đến thiết bị lưu khóa bí mật như bị mất, bị hỏng vật lý, bị khóa thiết bị do nhập sai mật khẩu và các trường hợp mất an toàn thông tin khác, thông tin chuẩn bị về hưu, chuyển công tác để cơ quan kịp thời thu hồi chứng thư số theo quy định.

Phân công bộ phận đầu mối triển khai chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, lựa chọn cán bộ đầu mối triển khai chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, lựa chọn cán bộ đầu mối là cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin của cơ quan (nếu có), tăng cường đào tạo bộ phận đầu mối về quản lý chứng thư số chuyên dùng Chính phủ để đảm bảo hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ tại cơ quan.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các văn bản quy định, các hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương, Ban Cơ yếu Chính phủ, UBND tỉnh; tổng hợp, thống kê, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong triển khai các giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành bảo đảm kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Cơ yếu Chính phủ theo quy định.

Xuân Cường

 

143 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 52
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 52
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18617458