Sơn La: Kết quả hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh 6 tháng đầu năm  

Ngày 01 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La có Báo cáo số 15/BC-BBT về kết quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh 6 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, như sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã thông tin kịp thời các hoạt động chỉ đạo, điều hành các sự kiện chính trị nổi bật của tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, khai thác thông tin của độc giả trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội và cải cách hành chính của tỉnh. Tính đến ngày 30/6/2021 đã có 2.370.843 lượt người truy cập tìm kiếm, tra cứu thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, kết quả cụ thể:

- Về tình hình cung cấp thông tin

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Sơn La đã kịp thời thông tin các hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2021.

Các chuyên mục tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh: Nông sản an toàn và xuất khẩu (duyệt và cập nhật 75 tin. Bài/văn bản); Thông tin Đối ngoại (duyệt và cập nhật 64 tin/bài); Thông tin Cải cách hành chính (duyệt và cập nhật 74 tin/bài/văn bản); Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật (duyệt và cập nhật 335 tin/bài/văn bản); Thông tin tuyên truyền Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (duyệt và cập nhật 145 tin/bài)

Đã ban hành 06 Kế hoạch tuyên truyền như: Tuyên truyền xuất khẩu, tiêu thụ nông sản năm 2021; tuyên truyền và cung cấp thông tin lên Cổng TTĐT tỉnh năm 2021; tuyên truyền thông tin đối ngoại năm 2021; tuyên truyền về cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La; tuyên truyền Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021. Ban hành 2 văn bản đề nghị các sở, ngành phối hợp cung cấp thông tin để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Thiết kế Banner tuyên truyền Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm lỳ 2021-2026; chỉnh sửa Banner Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn la năm 2021; hỗ trợ đặt liên kết chuyên mục Vải thiều Bắc Giang cho tỉnh Bắc Giang.

Chuyên mục Hỏi – Đáp, trong 6 tháng đầu năm 2021, chuyên mục Hỏi – Đáp đã nhận 22 câu hỏi của người dân và doanh nghiệp, Ban Biên tập đã phân loại gửi các đơn vị trả lời người dân theo quy định (đã phối hợp các sở, ngành trả lời được 17 câu, còn 05 câu đang chờ trả lời). Nội dung các câu hỏi nhận được tập trung vào các nội dung: Chế độ chính sách; tuyển dụng công chức; phòng, chống Covid-19.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan, đơn vị đã duy trì cập nhật thông tin mới lên Cổng thông tin điện tử thành viên như: Tin tức sự kiện; các hoạt động của cơ quan, đơn vị; văn bản chỉ đạo điều hành; báo cáo, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực…

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2021, chất lượng và số lượng thông tin trên Cổng Thông tin điên tử tỉnh đã dần được nâng lên, các Báo cáo kinh tế - xã hội được cập nhật đầy đủ hơn; tin hoạt động của các đồng chí Lãnh đạo tỉnh được thông tin nhanh, chính xác; văn bản chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo tỉnh được cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2020; Thông tin Tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh được công khai và đưa tin đầy đủ.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã có sự chuyển biến tích cực trong việc cung cấp thông tin lên Trang thông tin điện tử của đơn vị theo quy định.

Bên cạnh đó vẫn tồn tại một số hạn chế như

Một số chuyên mục trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh còn ít thông tin như: Thông tin Đấu thầu; Thông tin Quy hoạch; Thông tin dự án; Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội; mua sắm tài sản công …

Một số sở, ban, ngành không gửi tin/bài lên Cổng thông tin điện tử tỉnh; một số Cổng Thông tin điện tử thành phần còn ít thông tin.

Nguyên nhân là một số đơn vị chưa quan tâm đến lĩnh vực phải công bố, công khai lên Cổng Thông tin điên tử tỉnh và Cổng Thông tin điện tử thành phần theo Điều 17, Chương II Luật Tiếp cận thông tin ngày 6/4/2016; Điều 10, Chương II Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Một số đơn vị chưa quan tâm tổ chức thực hiện tốt chỉ đạo của UBND tỉnh về việc cung cấp thông tin và nâng cao chất lượng Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Nhằm nâng cao hoạt động của Cổng thông tin điện tử, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 gồm:

- Về công tác chỉ đạo điều hành:

Xây dựng các văn bản đôn đốc các đơn vị cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời công khai lên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử thành phần.

Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư cho các dự án phát triển hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin tạo điều kiện cho các đơn vị có đủ điều kiện để duy trì hoạt động của các Cổng Thông tin điện tử thành phần.

Nghiên cứu, bổ sung việc tích hợp thông tin tự động tại chuyên mục Công khai ngân sách trên Trang Thông tin điện tử Sở Tài chính lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia góp ý kiến và giám sát về Tài chính, Ngân sách và các tổ chức đánh giá, chấm điểm.

- Về công tác phát triển nội dung Cổng Thông tin điện tử tỉnh:

Đẩy mạnh thông tin các lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh và cung cấp các dịch vụ nội dung thông tin số. Tiếp tục duy trì hiệu quả các chuyên mục, kênh thông tin hiện có trên Cổng thông tin điện tử.

Để tăng cường chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2021 trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, để lãnh đạo các sở, ngành (là thành viên Ban Biên tập) có trách nhiệm cung cấp văn bản, tài liệu tuyên truyền về cải cách hành chính (Sở Nội vụ); thông tin chỉ dẫn và biểu mẫu chứng thực, xác nhận (Sở Tư pháp); thủ tục cấp giấy phép xây dựng (Sở Xây dựng); thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sở Tài nguyên và Môi trường); các chính sách bảo hiểm y tế (Bảo hiểm Xã hội tỉnh)… để Trung tâm Thông tin cập nhật lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Tăng cường cung cấp thông tin về các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Đối với các Cổng thông tin điện tử thành phần:

Căn cứ quy định về tiêu chí và quy trình xác định chỉ số CCHC năm 2021 các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị nghiên cứu tạo lập các kênh thông tin còn thiếu và thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin vào các kênh thông tin đã được tạo lập, thường xuyên cập nhật thông tin hoạt động của ngành, địa phương.

Phối hợp với Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh để trả lời các câu hỏi của các tổ chức, cá nhân gửi đến chuyên mục Hỏi – Đáp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý đã được UBND tỉnh công bố. Đẩy mạnh tuyên truyền và quán triệt cán bộ, công chức thực hiện giao tiếp với dân qua các dịch vụ công trực tuyến nhằm rút ngắn thời gian giải quyết các dịch vụ hành chính công, tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức.

Các cơ quan, đơn vị cần xây dựng Quy chế quản lý Trang thông tin điện tử, kiện toàn Ban Biên tập, củng cố đội ngũ cộng tác viên tham gia tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử thành phần.

Xuân Cường

315 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 47
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 47
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100534