Sóc Trăng: Báo cáo các danh mục dịch vụ công trực tuyến theo hướng dẫn triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP 

Ngày 04 tháng 11 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng có văn bản số 1975/STTTT-CĐS về việc báo cáo các danh mục dịch vụ công trực tuyến theo hướng dẫn triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP

Theo đó, Tỉnh Sóc Trăng đã rà soát các thủ tục hành chính trong phạm vi giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và đã lập Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, với tổng số TTHC 1762 (trong đó có 956 DVCTT toàn trình và 592 DVCTT một phần, các TTHC còn lại là 214) cụ thể như sau:

1. Danh mục Dịch vụ công trực tuyến toàn trình, áp dụng trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Sóc Trăng:

- Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

- Thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp

- Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

- Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

- Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

- Đăng ký thành lập công ty cổ phần

- Đăng ký thành lập công ty hợp danh

- Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

- Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

- Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

- Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

- Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

- Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

- Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

- Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết

- Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

- Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

- Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết

- Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (trừ thay đổi phương pháp tính thuế)

- Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

- Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

- Thông báo lập địa điểm kinh doanh

- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 4 00.H51 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

- Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trên Giấy phép đầu tư, - Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

- Thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền

- Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia công ty

- Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở tách công ty

Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty nhận sáp nhập (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty bị tách (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần)

- Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại

- Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

- Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

- Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác

- Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

- Cập nhật bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh)

- Giải thể doanh nghiệp

- Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

- Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

- Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

- Chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

- Chuyển đổi doanh nghiệp thành doanh nghiệp xã hội

Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội.

 

2. Danh mục Dịch vụ công trực tuyến một phần, áp dụng trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Sóc Trăng:

 

- Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã

- Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

- Đăng ký thay đổi nội dung liên hiệp hợp tác xã

- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm king doanh của liên hiệp hợp tác xã

- Đăng ký liên hiệp hợp tác xã chia

- Đăng ký liên hiệp hợp tác xã tách

- Đăng ký liên hiệp hợp tác xã hợp nhất

- Đăng ký liên hiệp hợp tác xã sáp nhập

- Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

- Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

- Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã

- Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

- Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

- Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã

- Chấp thuận nhà đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Điều chỉnh văn bản chấp thuận nhà đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Trong quá trình rà soát, nhiều Sở ngành, địa phương còn gặp khó khăn trong việc xác định nguyên nhân không thực hiện được dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Việc chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính của tỉnh theo danh mục thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính cũng còn nhiều khó khăn dẫn đến việc thống kê, rà soát các thủ tục hành chính còn chưa đầy đủ. Trong thời gian sắp tới, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện rà soát các thủ tục hành chính trong phạm vi giải quyết theo quy định của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP và sẽ báo cáo bổ sung với Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xuân Cường

249 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 45
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 45
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100495