Quảng Ngãi: Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3, mức độ 4 năm 2021 

Ngày 17 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND về cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 với mục tiêu:

Hoàn thành các chỉ tiêu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

Cung cấp đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh.

Triển khai quyết liệt và có hiệu quả các giải pháp để đạt được mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021. Cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán phí, lệ phí (nếu có) trực tuyến, không dùng tiền mặt bằng nhiều phương thức thanh toán khác nhau khi sử dụng dịch vụ công của tỉnh.

Bên cạnh đó Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu:

Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ về đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thường xuyên rà soát, lựa chọn và kiểm thử các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của cơ quan, đơn vị mình để bổ sung, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh (Cổng Dịch vụ công tỉnh), đảm bảo đạt tỷ lệ được Chính phủ giao.

Tận dụng hệ thống công nghệ thông tin sẵn có, chủ động bố trí, huy động nguồn lực tại chỗ để sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của tất cả TTHC; từng bước nâng cấp hệ thống để xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường mạng.

Theo kế hoạch, các nhiệm vụ cụ thể được đề ra gồm:

Thực hiện rà soát, đánh giá để tích hợp, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Thống nhất các biểu mẫu, thành phần hồ sơ trong quy trình điện tử giải quyết hồ sơ TTHC; hoàn thiện việc xây dựng, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong tiếp nhận, xử lý và giải quyết hồ sơ TTHC.

Chuẩn hóa mã tiếp nhận hồ sơ TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và chuẩn hóa cấu trúc mã kết quả giải quyết TTHC thống nhất theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Kết nối Cổng Dịch vụ công tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia thông qua hệ thống chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP), đáp ứng chức năng đăng nhập một lần (SSO) và tích hợp đồng bộ trạng thái xử lý của tất cả hồ sơ TTHC.

Kết nối, tích hợp Cổng Dịch vụ công tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia, các hệ thống thanh toán đáp ứng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một của điện tử cấp bộ và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành.

Để đảm bảo thực hiện kế hoạch được hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện gồm:

- Các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trên cơ sở danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được phê duyệt và danh mục dịch vụ công hiện hành được tích hợp, cung cấp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (do Văn phòng UBND tỉnh cung cấp):

Các sở, ban ngành tiếp tục thực hiện rà soát những TTHC còn lại, lựa chọn và đề xuất bổ sung danh mục các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý (bao gồm TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã do sở, ban ngành quản lý về ngành, lĩnh vực) của cơ quan, đơn vị.

UBND cấp huyện chủ động đề xuất những TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, cấp xã tại địa phương.

Tổng hợp, gửi danh mục TTHC đề xuất thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để tổng hợp, triển khai kiểm thử, tích hợp và cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh.

Bố trí đầu mối của cơ quan, đơn vị và địa phương để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc kiểm thử, tích hợp và cung cấp trên Hệ thống; cập nhật các biểu mẫu, thành phần hồ sơ trong quy trình điện tử giải quyết hồ sơ TTHC và hoàn thiện việc xây dựng, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong tiếp nhận, xử lý và giải quyết hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.

UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc đơn vị cấp xã phối hợp triển khai thực hiện việc kiểm thử, tích hợp trên Hệ thống.

Có giải pháp cụ thể, đẩy mạnh công tác phổ biến, thông tin, tuyên truyền để khuyến khích, thúc đẩy tổ chức và công dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công tỉnh, chú ý nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng thụ hưởng.

Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết dịch vụ công trực tuyến đúng tiến độ, chất lượng; thực hiện thanh toán trực tuyến các nghĩa vụ tài chính liên quan theo quy định.

- Văn phòng UBND tỉnh

Thực hiện kiểm soát chặt chẽ và rà soát, đánh giá việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh theo quy định.

Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban ngành, địa phương tiến hành thực hiện kiểm thử, tích hợp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh.

Tổng hợp những danh mục TTHC đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị liên quan và kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định những tiến độ thực hiện Kế hoạch này.

Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị và địa phương đề ra giải pháp kỹ thuật liên quan đối với nhóm danh mục TTHC thực hiện điều chỉnh kỹ thuật để cung cấp TTHC trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban ngành và địa phương thực hiện những nội dung được giao tại kế hoạch này; thực hiện công tác tuyên truyền và cung cấp tài liệu hướng dẫn các bước thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 

Thực hiện rà soát, đánh giá và nâng cấp (nếu cần thiết) Cổng Dịch vụ công tỉnh đảm bảo đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí kỹ thuật và khả năng kết nối, thanh toán trực tuyến và chia sẻ dữ liệu theo các quy định hiện hành. Đồng thời thường xuyên cập nhật, nâng cấp Cổng Dịch vụ công tỉnh đảm bảo khả năng thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp sử dụng; đảm bảo an toàn thông tin và vận hành ổn định, thông suốt 24/7 của hệ thống. 

Phối hợp đơn vị cung cấp dịch vụ đề xuất giải pháp nâng cấp ứng dụng Cổng Dịch vụ công tỉnh trên các nền tảng di động để sử dụng thuận lợi trên các thiết bị di động thông minh.

Nguyễn Hạnh

97 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 58
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 58
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100431