Quảng Nam: Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số năm 2021 

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021 với mục đích:

Tổ chức thực hiện các sự kiện về chuyển đổi số, thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân về triển khai thực hiện chuyển đổi số, tạo sự đồng thuận trong các cấp chính quyền và nhân dân để triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Truyền thông về chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp; nâng cao văn hoá khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.

Theo đó, nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số gồm:

Thông tin tuyên truyền những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, Chính quyền số, công nghệ số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số và kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số ở các cấp, các ngành, các địa phương.

Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số.

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản về Chuyển đổi số, chính quyền số của Trung ương và của tỉnh Quảng Nam

Thông tin, chia sẻ, phổ biến câu chuyện thành công, tôn vinh gương thành công điển hình về chuyển đổi số.

Thông tin tuyên truyền các chương trình, nội dung triển khai về chuyển đổi số của tỉnh.

Thông tin tuyên truyền về thực hiện chuyển đổi số cấp xã theo Kế hoạch số 2004/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh.

Thông tin tuyên truyền về việc triển khai các ứng dụng dùng chung của tỉnh: Qoffice, một của điện tử, dịch vụ công 3,4, các ứng dụng Egov QuangNam, Smart QuangNam, phản ánh hiện trường Quảng Nam trực tuyến, tổng đài 1022...

Những hoạt động cụ thể của kế hoạch nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

1. Xây dựng, ban hành kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số: Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số, Chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý của đơn vị, tập trung một số nội dung sau:

+ Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách; cam kết đổi mới, cho phép thử nghiệm cái mới, ứng dụng công nghệ mới vì mục tiêu phát triển bền vững, liên kết các thành phần khác nhau theo mô hình kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy phát triển công nghiệp sáng tạo trong ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách.

+ Tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, cung cấp thông tin, khái niệm cơ bản về chuyển đổi số, Chính quyền số, công nghệ số, dịch vụ số và sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ CCVC-NLĐ trong các buổi họp giao ban, định kỳ của đơn vị, địa phương.

+ Lựa chọn và triển khai các phương thức truyền thông phù hợp, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành.

Đơn vị chủ trì: Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Tuyên truyên trên các phương tiện thông tin đại chúng

Tuyên truyền trên Đài Phát thanh –Truyền hình Quảng Nam: Xây dựng chuyên mục truyền hình về chuyển đổi số phát trên Đài Phát thanh –Truyền hình Quảng Nam (mỗi tháng 01 số), do Đài Phát thanh –Truyền hình Quảng Nam chủ trì phối hợp với Sở Thông tin truyền thông và các đơn vị, địa phương liên quan.

Tuyên truyền trên Báo Quảng Nam: Xây dựng chuyên trang, chuyên mục chuyển đổi số trên Báo Quảng Nam, gồm báo in và báo điện tử (mỗi tháng 01 số) do Báo Quảng Nam chủ trì phối hợp với Sở Thông tin truyền thông và các đơn vị, địa phương liên quan.

Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh: Xây dựng chuyên mục chuyển đổi số trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh (tại địa chỉ: quangnam.gov.vn) bằng tin, bài, các ký sự, phóng sự chuyên đề, các chương trình phỏng vấn, các thông điệp... do Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì.

Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh – truyền hình cấp huyện: Xây dựng Chuyên mục phát thanh về chuyển đổi số, mỗi tháng 01 Chương trình và phát lại 03 lần/tháng. Do Trung tâm Văn hóa -Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình 18 huyện, thị xã, thành phố chủ trì.

Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cấp xã: Sản xuất phóng sự/Chương trình phát thanh, phát trên sóng truyền thanh của Đài truyền thanh 241 xã, phường, thị trấn; mỗi tháng 01 phóng sự/chương trình phát thanh 10 -15 phút, phát 3 lần, do Sở Thông tin và Truyền thông.

Tuyên truyền trên mạng xã hội: Thường xuyên, kịp thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cập nhật, đăng tin, bài, hình ảnh hoạt động, sự kiện về các nội dung chuyển đổi số tại trang Zalo “Chính quyền điện tử Quảng Nam” đến tất cả các thuê bao di động trên địa bàn tỉnh có đăng ký sử dụng Zalo; trang fanpage Facebook “Chuyển đổi số Quảng Nam”, Tổng đài 1022, Smart Quang Nam... nhằm thu hút cộng đồng 5 mạng xã hội, người dân quan tâm, theo dõi. Đồng thời, vận hành, quản lý, tạo các diễn đàn phổ biến, hỏi đáp và phản hồi thông tin về chuyển đổi số trên các trang mạng xã hội zalo, facebook, do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì.

3. Tổ chức các sự kiện, hoạt động

- Tổ chức hội thảo, hội nghị tập huấn cho cán bộ về chuyển đổi số, chính quyền số:

Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề chuyển đổi số, chính quyền số giúp cán bộ có nhận thức đầy đủ và có kỹ năng tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số; qua đó, từng bước làm thay đổi thói quen, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và quan trọng hơn là chất lượng phục vụ cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được nâng cao, từ đó thúc đẩy sự phát triển về kinh tế và xã hội của tỉnh. Đơn vị chủ trì là Sở Thông tin và Truyền thông.

- Tổ chức hội thảo, hội nghị tập huấn cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tài chính, ngân hàng:

Tổ chức hội thảo, hội nghị cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tài chính, ngân hàng về chuyển đổi số nhằm phổ biến, thông tin về lộ trình chuyển đổi số của tỉnh, qua đó các cấp chính quyền, các chuyên gia sẽ hỗ trợ, chia sẻ những mô hình chuyển đổi, những kinh nghiệm, bài học thực tế cũng như đưa ra hướng giải pháp thực hiện chuyển đổi số hiệu quả cho các tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, góp phần mang lại những lợi ích trực tiếp cho doanh nghiệp, tích cực góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đơn vị chủ trì: Sở Công thương.

- Tổ chức hội thảo, hội nghị tập huấn cho các hợp tác xã, hội, hiệp hội:

Tổ chức hội thảo, hội nghị cho các hợp tác xã, hội, hiệp hội; chia sẻ, trao đổi về khả năng, nhu cầu, giải pháp và các chính sách nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trên các lĩnh vực khác, qua đó giúp các đơn vị nhận biết về những lợi ích của chuyển đổi số, hỗ trợ các đơn vị tiếp cận, nắm vững thông tin 6 và vận dụng chuyển đổi số trong kinh doanh, sản xuất... góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Liên minh Hợp tác xã Quảng Nam.

- Tổ chức phổ biến, tập huấn cho người dân về chuyển đổi số tại các xã thí điểm xã thông minh do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì:

Tập huấn, phổ biến, tuyên tuyền, hướng dẫn cho người dân về các nội dung chuyển đổi số như thương mại điện tử, y tế thông minh, giáo dục thông minh... tại các xã thí điểm thông minh.

- Triển khai diễn đàn phổ biến và hỏi đáp về chuyển đổi số tại thôn, tổ dân phố do UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì:

UBND cấp huyện có kế hoạch chỉ đạo UBND cấp xã triển khai “Diễn đàn phổ biến và hỏi đáp về chuyển đổi số” tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện (ít nhất mỗi tháng 01 lần), nhằm chuyển tải các thông điệp thiết thực, gần gũi về chính phủ số, kinh tế số, xã hội số: những lợi ích mang lại cho người dân là gì, sự thay đổi mọi thứ trong đời sống như thế nào, làm thế nào để an toàn trong môi trường số và mỗi người dân cần chuẩn bị những gì cho mình...

- Tập huấn tăng cường năng lực, kỹ năng truyền thông về chuyển đổi số cho cán bộ của ngành thông tin và truyền thông:

Tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các báo, đài, tạp chí, bản tin, Cổng/Trang Thông tin điện tử các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố; cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin, cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

 - Xây dựng các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về chuyển đổi số d.1. In tài liệu, tờ rơi tuyên truyền

In cuốn “Cẩm nang chuyển đổi số” (do Bộ Thông tin và Truyền thông biên soạn) để cấp phát cho lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, 7 UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh..., nhằm cung cấp các thông tin, kiến thức về chuyển đổi số. Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Xây dựng các Video clip

Xây dựng Video clip về Chuyển đổi số cấp phát cho các cơ quan, báo, đài, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh làm tư liệu tuyên truyền trong cơ quan, tuyên truyền đối với cộng đồng và làm quà biếu tặng cho đối tác, ngoại giao...

- Truyền thông trong khối trường học

Tổ chức, xây dựng các tiết học phổ biến các thông tin về chuyển đổi số trong các buổi học ngoại khóa tại các trường học. Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh

Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Chuyển đổi số (nội dung, ý nghĩa, lợi ích, thay đổi chuyển đổi số mang lại cho người dân và các chủ trương, chính sách, giải pháp của chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh). Đơn vị chủ trì: Tỉnh đoàn.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết năm 2021: nhằm đánh giá kết quả, kinh nghiệm đạt được, hiệu quả trong triển khai thực hiện, biểu dương gương, tập thể tiêu biểu; định hướng nội dung tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với thực tế cho năm tiếp theo. Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Mai Xuân Cường

439 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 53
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 53
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100696