Quảng Nam: Quy chế hoạt động của Công thông tin điện tử  

Ngày 25 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định số 3069/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam với một số quy định cụ thể như:

Về nguyên tắc cung cấp, tiếp nhận thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh:

Thông tin cung cấp trên Cổng thông tin điện tử (TTĐT) tỉnh và các trang thông tin điện tử thành phần phải đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phục vụ kịp thời công tác quản lý của cơ quan và nhu cầu khai thác thông tin của các tổ chức, cá nhân.

Thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT tỉnh và các trang thông tin điện tử thành phần phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, báo chí, sở hữu trí tuệ và quản lý thông tin trên internet.

Việc đăng tải, trích dẫn, sử dụng thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phải ghi rõ thông tin về tác giả, nguồn của thông tin.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khi cung cấp thông tin giao tiếp trên Cổng TTĐT tỉnh phải qua kiểm duyệt của Ban biên tập Cổng TTĐT tỉnh.

Cung cấp thông tin và tiếp nhận giải đáp ý kiến, phản ánh của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân theo quy định hiện hành.

Thông tin của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đưa lên Cổng TTĐT tỉnh phải thống nhất sử dụng bộ mã tiếng Việt kiểu phông chữ Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909: 2001.

Về trách nhiệm cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh được quy định như sau:

- Cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh phải đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.

- Theo chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được cung cấp tài khoản quản trị từng chuyên mục tương ứng có trách nhiệm quản lý, cập nhật, cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam, cụ thể

+ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

 Quản lý, cung cấp và cập nhật danh sách lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thông tin cá nhân, tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;

 Quản lý, cung cấp và cập nhật thường xuyên, kịp thời các thông tin chỉ đạo, điều hành bao gồm: ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã được chính thức ban hành bằng văn bản (không thuộc phạm vi bí mật Nhà nước); ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân; thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp; lịch làm việc và lịch tiếp công dân;

 Các thông tin khác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận theo đề nghị của Ban biên tập Cổng TTĐT tỉnh.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường:

Quản lý, cung cấp và cập nhật tập tin ảnh bản đồ địa giới hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã trên địa bàn tỉnh theo quy định;

Quản lý, cung cấp và cập nhật các quy hoạch, kế hoạch về tài nguyên và môi trường; danh sách, thông tin về các nguồn thải, các loại chất thải có nguy cơ gây hại tới sức khỏe con người và môi trường; khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái ở mức nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường.

+ Sở Tư pháp: phối hợp với các cơ quan có liên quan quản lý, cung cấp và cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành và các thông tin về tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành, những quy định mới về chế độ chính sách do Trung ương và địa phương ban hành.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Quản lý, cung cấp và cập nhật các thông tin về điều kiện tự nhiên, tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu thu hút đầu tư của tỉnh; các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư; các dự án ưu tiên thu hút đầu tư;

Quản lý, cung cấp và cập nhật các thông tin về chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh;

Quản lý, cung cấp và cập nhật các thông tin về dự án đầu tư công gồm: danh sách các dự án chuẩn bị đầu tư, các dự án đang triển khai; mỗi dự án cần có thông tin gồm: tên dự án, mục tiêu đầu tư, lĩnh vực đầu tư, nhóm dự án, thời gian thực hiện, nguồn vốn đầu tư;

Quản lý, cung cấp và cập nhật danh sách các doanh nghiệp bao gồm: doanh nghiệp mới đăng ký, doanh nghiệp đang hoạt động, doanh nghiệp đã giải thể.

+ Sở Tài chính: quản lý và cung cấp, cập nhật các thông tin, văn bản về thực hiện công khai ngân sách của tỉnh.

+ Sở Xây dựng: quản lý, cung cấp và cập nhật thông tin về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị thuộc thẩm quyền tham mưu của Sở Xây dựng; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; và các nội dung liên quan khác theo quy định pháp luật nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản, pháp luật về quy hoạch xây dựng và pháp luật về quy hoạch đô thị.

+ Sở Khoa học và Công nghệ: quản lý, cung cấp và cập nhật các thông tin về các hoạt động khoa học và công nghệ, thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước như: thông báo đề xuất, tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ; công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo quy định,…”

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: quản lý, cung cấp và cập nhật thông tin về lịch sử, truyền thống văn hóa, di tích, danh thắng; các tuyến, điểm du lịch; lễ hội, làng nghề, ẩm thực, các đoàn nghệ thuật, các hoạt động về thể dục, thể thao,...

+ Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp: quản lý, cung cấp và cập nhật thông tin quy hoạch về các khu kinh tế, khu công nghiệp.

+ Cục Thuế tỉnh: quản lý, cung cấp và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, hướng dẫn các chính sách thuế.

+ Cục Thống kê tỉnh: quản lý, cung cấp và cập nhật thông tin thống kê từ kết quả các cuộc điều tra theo quy định của Luật Thống kê; thông tin thống kê phải bao gồm đầy đủ số liệu, báo cáo thống kê, phương pháp thống kê và bản phân tích số liệu thống kê, thời gian thực hiện thống kê.

+ Kho Bạc nhà nước tỉnh: quản lý, cung cấp và cập nhật thông tin về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh.

+ Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện cung cấp thông tin cần tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân thuộc phạm vị quản lý nhà nước của ngành, địa phương mình, cung cấp chủ trương chính sách cần lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; đồng thời, chủ động cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử mình quản lý và chịu trách nhiệm về thông tin đã đăng tải.

- Quy định về thời hạn, hình thức cung cấp và đăng tải thông tin gồm:

Thời hạn cung cấp thông tin

Các đơn vị cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh phải đảm bảo thời hạn theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.

Hình thức đăng tải thông tin theo nội dung từng chuyên mục được giao quản lý, cung cấp thông tin, người được giao nhiệm vụ ở các sở, ban, ngành thực hiện đăng nhập và đăng tải trực tiếp trên hệ thống cơ sở dữ liệu Cổng TTĐT tỉnh hoặc đăng tải gián tiếp thông qua việc liên kết đến nội dung các trang thông tin điện tử thành phần.

Hình thức cung cấp thông tin trường hợp các cơ quan, đơn vị cần đăng tải những thông tin không thường xuyên thì cung cấp thông tin cho ban biên tập Cổng TTĐT dưới dạng tệp thông tin dữ liệu điện tử qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành Qoffice hoặc qua hộp thư điện tử của Ban biên tập Cổng TTĐT tỉnh theo địa chỉ: banbientap@quangnam.gov.vn (địa chỉ cung cấp thông tin các trang tin điện tử thành phần do cơ quan quản lý quy định).

- Trách nhiệm tiếp nhận, cập nhật thông tin

Đối với Cổng TTĐT tỉnh Ban biên tập Cổng TTĐT tỉnh tiếp nhận theo quy định để cập nhật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đã đăng tải.

Đối với các trang thông tin điện tử thành phần Cơ quan chủ quản và Ban Biên tập trang thông tin điện tử thành phần tiếp nhận theo quy định tại quy chế này để cập nhật trên trang thông tin điện tử thành phần và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đã đăng tải.

- Quy trình kiểm duyệt thông tin

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khi đăng tải, cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh phải chịu sự kiểm duyệt của Ban biên tập Cổng TTĐT tỉnh.

Quy trình kiểm duyệt thông tin: Từ các nguồn thông tin thu thập được, các thành viên Ban biên tập có nhiệm vụ nghiên cứu, biên tập lại các thông tin trên, đảm bảo chất lượng và tính chính xác của thông tin; Các thông tin sau khi biên tập sẽ được chuyển cho Trưởng Ban Biên tập kiểm duyệt để xuất bản trên Cổng TTĐT tỉnh.

- Xử lý thông tin phản hồi:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương ngoài việc cung cấp thông tin lên Cổng TTĐT tỉnh còn có trách nhiệm tiếp nhận thông tin hỏi, hoặc phản ánh của các tổ chức, cá nhân trên Cổng TTĐT.

Đơn vị được giao quản lý, vận hành Cổng TTĐT tỉnh có trách nhiệm thu thập, tổng hợp các ý kiến đóng góp, các phản ánh, yêu cầu của tổ chức, cá nhân và có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị liên quan đề nghị trả lời, giải quyết theo thẩm quyền.

Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm trả lời bằng văn bản các câu hỏi liên quan thuộc thẩm quyền giải quyết khi có yêu cầu trong thời gian sớm nhất.

Đơn vị được giao quản lý, vận hành Cổng TTĐT có trách nhiệm báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông để Sở Thông tin và Truyền thông trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị nêu tại khoản 3, Điều này.

Sao lưu, bảo quản, bảo mật và an toàn thông tin

Các thông tin, dữ liệu của Cổng TTĐT tỉnh phải được lưu trữ, bảo quản theo quy định của Nhà nước.

Trưởng Ban biên tập là người quản lý mật khẩu truy cập phần "Quản trị hệ thống". Trong trường hợp cần thiết có thể ủy quyền cho người khác quản lý.

Không được đưa vào hệ thống mạng các chương trình có tính chất phá hoại như các chương trình lấy cắp dữ liệu, mật khẩu, virus.

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan trong việc liên kết, tích hợp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng TTĐT tỉnh và các trang thông tin điện tử thành phần theo quy định tại Chương III Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, quy chế cũng quy định chi tiết các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của Cổng TTĐT (Quản lý nhà nước Cổng Thông tin điện tử; Kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên; Chi trả nhuận bút, thù lao; Chế độ đảm bảo an toàn an ninh thông tin, bảo dưỡng, nâng cấp Cổng TTĐT tỉnh; Công tác đào tạo, bồi dưỡng Ban biên tập Cổng TTĐT tỉnh) cũng như trách nhiệm quản lý, vận hành Cổng TTĐT.

Xuân Cường

526 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 37
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 37
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19266672