QCVN: Đánh mã định danh các cơ quan, đơn vị theo Quy chuẩn số 102:2016/BTTTT 

1. Đối tượng được cấp mã

Đối tượng được cấp mã bao gồm các nhóm các cơ quan, đơn vị được chia theo các cấp 1, 2, 3 và 4 như sau:

a) Đơn vị cấp 1

- Nhóm các cơ quan Đảng: Văn phòng Trung ương, các Ban của Đảng, các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản).

- Nhóm các cơ quan Chủ tịch nước: Văn phòng Chủ tịch nước.

- Nhóm các cơ quan Quốc hội: Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban, Ban, Hội đồng Dân tộc, Viện Nghiên cứu Lập pháp của Quốc hội, các cơ quan, đơn vị khác thuộc Quốc hội.

- Nhóm các cơ quan Tòa án: Toà án nhân dân tối cao.

- Nhóm các cơ quan Viện kiểm sát: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Nhóm các cơ quan Kiểm toán: Kiểm toán Nhà nước.

- Nhóm các cơ quan Chính phủ: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các Ban chỉ đạo, Hội đồng, Ủy ban do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; các tập đoàn kinh tế, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, Chính phủ quản lý; các trường đại học Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, Chính phủ quản lý; các cơ quan, đơn vị khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, Chính phủ quản lý.

- Nhóm các cơ quan, đơn vị ở địa phương: Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Nhóm các tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam.

- Nhóm các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp Trung ương khác.

b) Đơn vị cấp 2, cấp 3, cấp 4

 các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc đơn vị cấp 1, cấp 2, cấp 3 tương ứng.

2. Cấu trúc mã định danh

Mỗi cơ quan tham gia trao đổi văn bản điện tử sẽ được cấp phát một mã định danh ở dạng như sau:

V1V2­­V3.Z1Z2.Y1Y2.MX1X2

Mã định danh có 13 ký tự (bao gồm cả dấu chấm), chia thành bốn nhóm, các nhóm phân tách bởi dấu chấm. Trong đó:

a. Nhóm thứ nhất (MX1X2)

- MX1X2 xác định các đơn vị cấp 1 (gọi là Mã cấp 1).

- M là các chữ cái từ A đến Z (dạng viết hoa trong bảng chữ cái tiếng Anh), cụ thể:

+ Chữ cái A dành cho Nhóm các cơ quan Đảng;

+ Chữ cái B dành cho Nhóm các cơ quan Chủ tịch Nước;

+ Chữ cái C dành cho Nhóm các cơ quan Quốc hội;

+ Chữ cái D dành cho Nhóm các cơ quan Tòa án;

+ Chữ cái E dành cho Nhóm các cơ quan Viện kiểm sát;

+ Chữ cái F dành cho Nhóm các cơ quan Kiểm toán Nhà nước;

+ Chữ cái G dành cho Nhóm các cơ quan Chính phủ;

+ Chữ cái H dành cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Chữ cái K dành cho Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Chữ cái I dành cho Nhóm các tổ chức chính trị - xã hội;

+ Chữ cái J dành cho Nhóm các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

+ Các chữ cái còn lại dùng để dự trữ (xem Phụ lục A).

- X1, X2 nhận giá trị là một trong các chữ số (từ 0 đến 9).

b. Nhóm thứ hai (Y1Y2)

- Y1Y2 xác định đơn vị cấp 2 (gọi là Mã cấp 2).

- Y1, Y2 nhận giá trị là một trong các chữ số (từ 0 đến 9).

c. Nhóm thứ ba (Z1Z2)

- Z1Z2 xác định đơn vị cấp 3 (gọi là Mã cấp 3).

- Z1, Z2 nhận giá trị là một trong các chữ số (từ 0 đến 9) hoặc một trong các chữ cái (từ A đến Z, dạng viết hoa trong bảng chữ cái tiếng Anh).

- Đơn vị cấp 3: Tuần tự sử dụng các mã dạng chữ số - chữ số, chữ số - chữ cái, chữ cái - chữ số, chữ cái - chữ cái trong mã cấp 3 Z1Z2.

d. Nhóm thứ tư (V1V2­­V3)

- V1V2­­V3 xác định đơn vị cấp 4 (gọi là Mã cấp 4).

- V1, V2­­, Vnhận giá trị là một trong các chữ số (từ 0 đến 9).

3. Nguyên tắc đánh mã

 

Các đơn vị thuộc, trực thuộc được đánh mã bắt đầu từ 01, 001, A1, 1A, AB. Các nhóm 00, 000, A0, 0A, AA dùng để dự trữ.

- Trường hợp tách đơn vị:

+ Có 01 (một) đơn vị có tên không thay đổi so với tên trước khi tách thì mã định danh không thay đổi. Các đơn vị được thành lập mới sẽ được cấp mã định danh mới theo quy định;

+ Không có đơn vị trùng tên với đơn vị trước khi tách thì cấp mới mã định danh cho các đơn vị mới được thành lập theo quy định. Mã định danh cũ sẽ bị đóng không cấp lại cho các đơn vị khác.

- Trường hợp nhập các đơn vị:

+ Có 01 (một) đơn vị có tên không thay đổi so với tên trước khi nhập, thì mã định danh đơn vị không thay đổi. Mã định danh các đơn vị bị nhập sẽ bị đóng không cấp lại cho các đơn vị khác;

+ Không có đơn vị trùng tên với đơn vị trước khi nhập thì cấp mới mã định danh cho các đơn vị mới được thành lập theo quy định. Mã định danh cũ sẽ bị đóng không cấp lại cho các đơn vị khác.

- Trường hợp các đối tượng khác nếu tham gia trao đổi văn bản điện tử được đánh mã tương đương với các cơ quan, đơn vị trong các cấp tương ứng.

4. Quy định về quản lý

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp mã cho các đơn vị cấp 1.

Đơn vị cấp 1 có trách nhiệm cấp mã cấp 2, cấp 3, cấp 4 cho các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc có nhu cầu trao đổi văn bản điện tử và gửi danh sách mã định danh về Bộ Thông tin và Truyền thông để thống nhất quản lý và công khai sử dụng trên phạm vi toàn quốc.

(Chi tiết xem trong Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành")

5. Ví dụ minh họa đánh mã định danh 

a. Ví dụ 1

Đánh mã cho Bộ Thông tin và Truyền thông và một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông:

- G14 là mã cấp 1 của Bộ Thông tin và Truyền thông thì 000.00.00.G14 là định danh của Bộ Thông tin và Truyền thông (Đơn vị cấp 1);

- Giả sử Văn phòng Bộ - Bộ Thông tin và Truyền thông có mã cấp 2 là 01 thì 000.00.01.G14 là mã định danh của Văn phòng Bộ (Đơn vị cấp 2);

- Giả sử 07 là mã cấp 3 của Trung tâm dịch vụ Thông tin và Truyền thông thuộc Văn phòng Bộ thì 000.07.01 G14 là mã định danh của Trung tâm dịch vụ Thông tin và Truyền thông (Đơn vị cấp 3).

b. Ví dụ 2

Đánh mã cho Bộ Tài chính và một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính:

- G12 là mã cấp 1 của Bộ Tài chính thì 000.00.00.G12 là định danh của Bộ Tài chính (Đơn vị cấp 1);

- Giả sử Tổng cục Thuế có mã cấp 2 là 18 thì 000.00.18.G12 là mã định danh của Tổng cục Thuế (Đơn vị cấp 2);

- Theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg: 01 là mã thành phố Hà Nội thì 01 là mã cấp 3 của Cục thuế thành phố Hà Nội và 000.01.18.G12 là mã định danh của Cục thuế thành phố Hà Nội (Đơn vị cấp 3);

- Theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg: 003 là mã quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội thì 003 là mã cấp 4 của quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội và 003.01.18.G12 là mã định danh của Chi Cục thuế quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội (Đơn vị cấp 4).

c. Ví dụ 3

Đánh mã cho thành phố Hà Nội và một số đơn vị thuộc, trực thuộc thành phố Hà Nội:

- H26 là mã cấp 1 của thành phố Hà Nội thì 000.00.00.H26 là mã định danh của thành phố Hà Nội (Đơn vị cấp 1);

- Giả sử 01 là mã cấp 2 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội thì 000.00.01.H26 là mã định danh của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội (Đơn vị cấp 2);

- Giả sử 01 là mã cấp 3 của Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hà Nội thì 000.01.01.H26 là mã định danh của Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hà Nội thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội (Đơn vị cấp 3);

- Giả sử 01 là mã cấp 4 của Văn phòng đăng ký đất đai quận Ba Đình thì 001.01.01.01.H26 là mã định danh của Văn phòng đăng ký đất đai quận Ba Đình thuộc Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hà Nội (Đơn vị cấp 4).

 

* Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp với đầu mối sau đây để được hướng dẫn chi tiết:

Đ/c Lê Nhật - Phó Trưởng phòng, Phòng Tích hợp hệ thống

Số điện thoại liên hệ: 0914.868.696

Địa chỉ thư điện tử: lenhat@mic.gov.vn 

hoặc gửi văn bản trực tiếp về Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ: Tầng 21, Số 68 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

 

Cục Tin học hóa

6674 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 34
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 34
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816668