Phú Thọ: Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cơ quan nhà nước năm 2021 

Ngày 08 tháng 03 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 519/QĐ-UBND về Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2021.

Kết quả cụ thể như sau:

- Về Mức độ hiện diện

+ 100% đơn vị cấp sở, cấp huyện và các xã thuộc huyện Yên Lập, Tân Sơn, Thanh Sơn, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Thanh Thủy, Đoan Hùng (148/225 xã, phường, thị trấn có Trang thông tin điện tử hoặc chuyên trang thuộc Cổng/trang thông tin điện tử cấp huyện, đạt tỷ lệ 65,77%, tăng 22,66% so với năm 2020) cung cấp thông tin chính như: giới thiệu cơ quan, đơn vị, cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành, thông tin tuyên truyền, văn bản pháp luật, cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến, quy hoạch, kế hoạch, dự án, đầu tư và các thông tin tổ chức, hoạt động khác của cơ quan, đơn vị. Đây là kênh thông tin quan trọng để người dân, doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin, theo dõi, giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước góp phần công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan nhà nước.

+ Tuy nhiên, kết quả đánh giá Bộ tiêu chí Chính quyền điện tử chỉ ra Cổng/trang thông tin điện tử cấp sở, cấp huyện chưa cung cấp đầy đủ các thông tin theo quy định tại tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Một số đơn vị Cổng/trang thông tin chưa thường xuyên cập nhật các thông tin quan trọng như: thông tin về quy hoạch, chiến lược, chương trình, dự án, một số đơn vị xây dựng chuyên mục nhưng không cung cấp thông tin; 77/225 UBND cấp xã chưa có Trang thông tin điện tử hoặc chuyên trang của xã trên Cổng/trang thông tin điện tử cấp huyện.

- Mức độ tương tác

+ Phần mềm quản lý văn bản và điều hành: 100% các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện gửi nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số thay thế hoàn toàn văn bản giấy thông qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành (trừ văn bản mật theo quy định).

+ Ứng dụng Chữ ký số: 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng chữ ký số phục vụ các giao dịch điện tử như: Dịch vụ công kho bạc nhà nước, Bảo hiểm xã hội điện tử, Thuế điện tử, gửi nhận văn bản điện tử có ký số và các giao dịch điện tử khác, đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần đảm bảo an toàn trong các giao dịch điện tử, tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí; nâng cao hiệu quả công việc, tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành.

+ Ứng dụng phần mềm quản lý quá trình giải quyết thủ tục hành chính: Hệ thống một cửa điện tử được triển khai đồng bộ, thống nhất, liên thông 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã. Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh kết nối liên thông Cổng dịch vụ công Quốc gia.

+ Ứng dụng phần mềm nội bộ: Các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai, sử dụng hiệu quả các ứng dụng chuyên môn, nghiệp vụ. 100% các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh đang sử dụng phần mềm tài chính - kế toán, các ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự, quản lý tài sản, quản lý đơn thư - khiếu nại tố cáo, quản lý hộ tịch dân cư, quản lý người có công, quản lý tài nguyên môi trường…triển khai hiệu quả, phục vụ tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ. Một số cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu ngành như: Sở Nội vụ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về cán bộ công chức viên chức; Công an tỉnh triển khai cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; Sở Y tế xây dựng cơ sở dữ liệu khám chữa bệnh; Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Thông tin và Truyền thông; Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện cơ sở dữ liệu Môi trường...

- Mức giao dịch

+ Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử tỉnh được triển khai đồng bộ, thống nhất trong các cơ quan nhà nước của tỉnh. Hệ thống cung cấp 1.985 TTHC. Trong đó, hệ thống cung cấp trực tuyến 100% các TTHC mức độ 2. Tỷ lệ dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đạt 75,36%, trong đó dịch vụ công mức độ 4, đạt tỷ lệ 35,26%, tăng 8,6% so với năm 2020.

+ Về thanh toán không dùng tiền mặt: 100% các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị; UBND cấp xã, phường; thị trấn đã mở tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt; hoàn thiện triển khai tích hợp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 863 hồ sơ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai tại Thành phố Việt Trì, huyện Thanh Sơn, huyện Tam Nông, huyện Tân Sơn, Thị xã Phú Thọ.

- Mức độ chuyển đổi

100% cơ quan cấp sở, cấp huyện ứng dụng mẫu biểu điện tử, 03 đơn vị ứng dụng quản lý người dùng và đăng nhập một lần cho các phần mềm ứng dụng là Cục Thuế tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh. 100% các cơ quan nhà nước của tỉnh triển khai đồng bộ hệ thống một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công của tỉnh đảm bảo các điều kiện kết nối liên thông chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công Quốc gia, các cơ quan, đơn vị đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, TTHC phục người dân và doanh nghiệp, tỷ lệ hồ sơ, TTHC giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt 55,73%, tăng 25,33% so với năm 2020.

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành đảm bảo kết nối liên thông từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 100% các cơ quan nhà nước của tỉnh triển khai gửi nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số thay thế hoàn toàn văn bản giấy giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định). Tỷ lệ văn bản đi ký số thay thế văn bản giấy cấp sở, cấp huyện đạt trên 96,08% tăng 4,79% so với năm 2020; Tỷ lệ văn bản đi ký số thay thế văn bản giấy cấp xã đạt 73,06% tăng 7,2% so với năm 2020.

- Kết quả xếp hạng, mức độ Chính quyền điện tử các sở, ban, ngành:

Về tiêu chí đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các Sở, ban, ngành gồm có 7 tiêu chí với tổng điểm là 150 điểm gồm có:

- Hạ tầng Công nghệ thông tin: 28 điểm

- Nhân lực Công nghệ thông tin: 10 điểm

- Môi trường, Chính sách: 12 điểm

- Mức độ Hiện diện: 18 điểm

- Mức độ tương tác: 52 điểm

- Mức độ giao dịch: 20 điểm

- Mức độ chuyển đổi: 10 điểm

Kết quả đánh giá xếp hạng như sau: Xếp thứ nhất là Cục thuế tỉnh với 141,6 điểm, tiếp theo là Sở Thông tin và Truyền thông với 136,8 điểm, đứng thứ 3 là Văn phòng UBND tỉnh với 136,5 điểm. Đứng cuối bảng xếp hạng là Ban quản lý các khu công nghiệp với 123,1 điểm. (Vì tính chất đặc thù của các đơn vị: Thanh tra tỉnh, Ban dân tộc, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chi Cục Hải quan tỉnh không thực hiện đánh giá xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử đối với những đơn vị này).

- Kết quả xếp hạng, mức độ Chính quyền điện tử các UBND các huyện, thành, thị:

Về tiêu chí đánh giá mức độ Chính quyền điện tử UBND các huyện, thành, thị, gồm có 7 tiêu chí với tổng điểm là 150 điểm gồm có:

- Hạ tầng Công nghệ thông tin: 30 điểm

- Nhân lực Công nghệ thông tin: 12 điểm

- Môi trường, Chính sách: 8 điểm

- Mức độ Hiện diện: 40 điểm

- Mức độ tương tác: 35 điểm

- Mức độ giao dịch: 20 điểm

- Mức độ chuyển đổi: 5 điểm

Kết quả đánh giá xếp hạng như sau: Xếp thứ nhất là UBND Thị xã Phú Thọ với 124,3 điểm, tiếp theo là UBND huyện Tân Sơn với 123,8 điểm, đứng thứ 3 là UBND huyện Tam Nông với 122,3 điểm. Đứng cuối bảng xếp hạng là UBND Huyện Lâm Thao với 117,4 điểm.

Kết quả xếp hạng, mức độ Chính quyền điện tử các UBND các Xã, phường, thị trấn:

Về tiêu chí đánh giá mức độ Chính quyền điện tử UBND các xã, phường, thị trấn, gồm có 7 tiêu chí với tổng điểm là 90 điểm gồm có:

- Hạ tầng Công nghệ thông tin: 20 điểm

- Nhân lực Công nghệ thông tin: 5 điểm

- Môi trường, Chính sách: 5 điểm

- Mức độ Hiện diện: 27 điểm

- Mức độ tương tác: 18 điểm

- Mức độ giao dịch: 10 điểm

- Mức độ chuyển đổi: 5 điểm

Kết quả đánh giá xếp hạng như sau: Xếp thứ nhất là UBND xã Phúc Khánh với 52,8 điểm, tiếp theo là UBND xã Minh Hòa với 51,8 điểm, đứng thứ 3 là UBND xã Xuân Viên với 51,7 điểm.

Xuân Cường

37 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 86
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 86
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816713