Phú Thọ: Kế hoạch Triển khai Nghị định 42/2022/NĐ-CP về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng 

Thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Ngày 31 tháng 10 năm 2022 tỉnh Phú Thọ có văn bản số 78/KH-STTTT triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP với mục đích:

Đảm bảo triển khai kịp thời, thống nhất, đồng bộ và toàn diện các quy định tại Nghị định 42/2022/NĐ-CP theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1906/KH-UBND ngày 27/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp thông tin trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch số 3442/KH-UBND ngày 06/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao hoạt động dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2022 - 2025.

Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng với nhiều kênh cung cấp thông tin để tiếp nhận và phản hồi thông tin đến các tổ chức, cá nhân chính xác, kịp thời.

Theo đó, các nhiệm vụ cụ thể gồm:

1. Cung cấp thông tin trên môi trường mạng

- Nội dung:

Công khai trên môi trường mạng các thông tin của cơ quan nhà nước phải bảo đảm cung cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 4 Nghị định 42/2022/NĐ-CP.

Thực hiện cung cấp, công khai thông tin theo quy định của pháp luật; các thông tin tin thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp; các thông tin tuyên truyền, quảng bá thu hút đầu tư trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước theo Kế hoạch 1906/KH-UBND ngày 27/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Hình thức:

 + Cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước là kênh cung cấp thông tin thống nhất, tập trung của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

+ Các kênh cung cấp thông tin khác: Cổng dữ liệu cấp tỉnh; các trang mạng xã hội cung cấp các thông tin theo quy định của pháp luật; thư điện tử; ứng dụng trên thiết bị di động được triển khai tập trung, thống nhất, không trùng lặp, dùng chung trong phạm vi cơ quan nhà nước; tổng đài điện thoại.

2. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng

- Nội dung: Cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại các Điều 11, 12, 13, 14, 15 của Nghị định 42/2022/NĐ-CP; Kế hoạch số 3442/KH-UBND ngày 06/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Hình thức:

+ Cổng Dịch vụ công của tỉnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

+ Các kênh cung cấp dịch vụ công trực tuyến khác: Ứng dụng trên thiết bị di động được triển khai tập trung, thống nhất, không trùng lặp, dùng chung trong phạm vi của cơ quan nhà nước; các kênh cung cấp dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định của pháp luật.

3. Đảm bảo các chức năng hỗ trợ, tương tác trên môi trường mạng giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân

- Thực hiện các quy định tại các Điều 7, 8, 9 của Nghị định 42/2022/NĐ-CP về việc đảm bảo các chức năng hỗ trợ, tương tác trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

- Căn cứ vào điều kiện cụ thể để triển khai các chức năng này trên các kênh cung cấp khác của cơ quan nhà nước.

4. Liên kết, tích hợp cổng/trang thông tin điện tử các cơ quan nhà nước

- Liên kết, tích hợp cổng/trang thông tin điện tử các cơ quan nhà nước với Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Nội dung: Chuyển đổi cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, UBND cấp huyện là trang thành phần của Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Thời gian thực hiện: Trong vòng 02 năm kể từ khi Nghị định 42/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đã triển khai trang thông tin điện tử.

Nội dung:

Đặt đường liên kết của trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã lên cổng/trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện để người sử dụng truy cập, tìm kiếm thông tin thuận tiện.

Chuyển đổi trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã là trang thành phần của cổng/trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thời gian thực hiện: Trong vòng 02 năm kể từ khi Nghị định 42/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

5. Đảm bảo các điều kiện cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng

- Về nhân lực: Phân công, bố trí đủ nhân lực để quản trị, biên tập bảo đảm hoạt động của cổng/trang thông tin điện tử, cổng dịch vụ công và các hệ thống cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến khác. Quan tâm bồi dưỡng nhân lực về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực đảm nhiệm.

- Về kinh phí: Bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để duy trì, phát triển các hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm cơ sở hạ tầng và an toàn thông tin đáp ứng việc lưu trữ, khai thác, bảo mật, an toàn thông tin mạng; chế độ nhuận bút, thù lao trên cổng thông tin điện tử và các kênh cung cấp khác theo quy định của pháp luật.

- Về hạ tầng kỹ thuật: Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật trong việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, rà soát, có phương án nâng cấp, chỉnh sửa đáp ứng nhu cầu thực tế. Trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết; bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo quy định; có giải pháp hiệu quả chống lại các tấn công gây mất an toàn thông tin mạng và phương án dự phòng khắc phục sự cố bảo đảm các kênh cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến hoạt động liên tục.

6. Tăng cường công tác quản lý hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến

- Đánh giá việc đo lường về cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường theo Văn bản số 4946/BTTTT-CĐSQG ngày 04/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Phụ lục I, II, III, IV).

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh, cổng/trang thông tin điện tử các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến các nội dung quy định tại Nghị định 42/2022/NĐ-CP, Kế hoạch 1906/KH-UBND ngày 27/5/2022 và Kế hoạch 3442/KH-UBND ngày 06/9/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác tổ chức triển khai thực hiện hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, tại Kế hoạch cũng giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan của Sở Thông tin và Truyền thông tin và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện để tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 78/KH-STTTT.

Xuân Cường

99 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 30
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 30
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816780