Phòng Tích hợp hệ thống 

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-THH ngày 08/10/2018 của Cục trưởng Cục tin học hóa, Phòng Hệ thống thông tin được đổi tên thành Phòng tích hợp hệ thống. Phòng Tích hợp hệ thống kế thừa quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và nhân sự của Phòng Hệ thống thông tin. Phòng tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hệ thống thông tin cho đến khi Cục trưởng quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tích hợp hệ thống.

CHỨC NĂNG:

Phòng Tích hợp hệ thống là đơn vị trực thuộc Cục Tin học hóa có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện công tác quản lý nhà nước liên quan đến hệ thống thông tin, xây dựng kiến trúc, mô hình hệ thống thông tin, kiến trúc chính phủ điện tử và xây dựng, duy trì quản lý khung tương hợp chính phủ điện tử Việt Nam.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Đề xuất và xây dựng các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch ứng dụng liên quan đến mô hình, kiến trúc, khung tương hợp, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin, chính phủ điện tử, Internet của vạn vật (IoT) trong các cơ quan nhà nước.

2. Tổ chức xây dựng và quản lý các hệ thống thông tin và các trung tâm dữ liệu; tham mưu giúp lãnh đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước các hoạt động xây dựng hệ thống thông tin quy mô quốc gia; hướng dẫn, điều phối, theo dõi, kiểm tra các hoạt động xây dựng các hệ thống thông tin quy mô quốc gia sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

3. Nghiên cứu, đề xuất và tham gia các hoạt động xây dựng, quản lý, duy trì khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam. Trong đó, chủ trì xây dựng, quản lý, duy trì mô hình tham chiếu về ứng dụng, mô hình tham chiếu kỹ thuật, mô hình tham chiếu an toàn thông tin, mô hình đặc tả kiến trúc chính phủ điện tử, mô hình trưởng thành kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam, hệ thống thông tin quản lý kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam, khung tương hợp chính phủ điện tử Việt Nam.

4. Tham gia xây dựng, duy trì, hướng dẫn áp dụng và tổ chức kiểm tra, đánh giá việc áp dụng Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, về kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương.

5. Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam; tổ chức đánh giá mức độ trưởng thành kiến trúc chính phủ điện tử cấp Bộ, kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh.

6. Tổ chức triển khai, quản lý hệ thống thông tin quản lý danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển chính phủ điện tử của Việt Nam.

7. Tổ chức triển khai QCVN 102:2016/BTTTT về Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định của pháp luật về kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản và điều hành phục vụ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước.

8. Tổ chức, hướng dẫn triển khai kết nối mạng thông tin phục triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

9. Nghiên cứu xây dựng, triển khai thí điểm các mô hình cơ quan điện tử, chính quyền điện tử để đề xuất, tham mưu cho Cục trưởng cơ chế, chính sách hướng dẫn, phổ biến, nhân rộng trong các cơ quan nhà nước.

10. Tham gia quản lý, giám sát việc xây dựng, triển khai và duy trì các hệ thống thông tin trong Bộ Thông tin và Truyền thông.

11. Chủ trì tổ chức và phối hợp tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế có liên quan tới các lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

12. Chủ trì thực hiện các chương trình, đề án, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin, chính phủ điện tử theo sự phân công của Cục trưởng.

13. Tổ chức hướng dẫn và phối hợp các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử cho các cơ quan, tổ chức trên phạm vi toàn quốc theo phân công của Cục trưởng.

LÃNH ĐẠO PHÒNG:

1. Trưởng phòng: Ông Trần Quốc Tuấn

Email: tqtuan@mic.gov.vn;

2. Phó Trưởng phòng: Ông Lê Nhật

Email: lenhat@mic.gov.vn;

 

4897 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 44
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 44
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20102726