Phòng Thông tin và dịch vụ công trực tuyến 

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-THH ngày 08/10/2018 của Cục trưởng Cục Tin học hóa, Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế được đổi tên thành Phòng Thông tin và Dịch vụ công trực tuyến. Phòng Thông tin và Dịch vụ công trực tuyến kế thừa quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và nhân sự của Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế. Phòng tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế cho đến khi Cục trưởng quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Thông tin và dịch vụ công trực tuyến.

CHỨC NĂNG:

Phòng Thông tin và dịch vụ công trực tuyến là đơn vị thuộc Cục Tin học hóa có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện công tác tổ chức, tổng hợp, quản lý hoạt động thông tin và tư liệu về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và hoạt động hợp tác quốc tế trong phạm vi quản lý của Cục.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Tổ chức, đảm bảo thông tin cho trang/cổng thông tin điện tử của Cục, Ban Điều hành và của Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin.

2. Tổ chức thống kê, thu thập, tổng hợp số liệu, phân tích dự báo về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các báo cáo tổng hợp, thống kê về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử theo quy định.

3. Hướng dẫn, tổ chức đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; hướng dẫn, đánh giá, triển khai các giải pháp nâng cao mức độ sử dụng và hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với các dịch vụ công trực tuyến.

4. Hướng dẫn xây dựng mô hình cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước ; Tổ chức, thực hiện các hoạt động thúc đẩy việc nâng cao hiệu quả việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

5. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế của Cục; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được Cục trưởng phê duyệt.

6. Tổ chức công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. Làm đầu mối tổ chức, tham gia, theo dõi và đôn đốc thực hiện các chương trình, dự án, hội nghị quốc tế mà Cục tham gia.

7. Chuẩn bị và đề xuất, thực hiện các thủ tục cử nhân sự ra nước ngoài công tác, học tập, tham quan, khảo sát trong phạm vi quản lý của Cục.

8. Tổ chức hoặc tham gia tổ chức các sự kiện, hội thảo, trao đổi cung cấp thông tin, tài liệu trên các phương tiện truyền thông và các hoạt động hỗ trợ khác nhằm thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin.

9. Xây dựng hoặc tham gia xây dựng, tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử theo chức năng của Phòng.

10. Chủ trì, phối hợp tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ của Cục.

11. Xây dựng hoặc tham gia xây dựng và quản lý hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý của Cục; chủ trì hoặc tham gia thực hiện các chương trình, đề án, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử theo sự phân công của Cục trưởng.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

LÃNH ĐẠO PHÒNG:

1. Phó Trưởng phòng: Ông Mai Thanh Hải

Email: mthai@mic.gov.vn

 

 

3419 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 76
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 76
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20102809