Phòng Quản lý Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin 

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-THH ngày 08/10/2018 của Cục trưởng Cục tin học hóa, Phòng Đầu tư - Tài chính được đổi tên thành Phòng Quản lý Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, Phòng Quản lý Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin kế thừa quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và nhân sự của Phòng Đầu tư - Tài chính, Phòng tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đầu tư - Tài chính cho đến khi Cục trưởng quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

CHỨC NĂNG:

Phòng Quản lý Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin là đơn vị trực thuộc Cục Tin học hóa, có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện các nhiệm vụ quản lý, thực thi pháp luật về đầu tư, tài chính, thuê sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phân cấp, ủy quyền.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Chủ trì, phối hợp xây dựng và tổ chức triển khai cơ chế, chính sách,
văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư, tài chính, thuê sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử.

2. Tham mưu cho Cục trưởng về chính sách đầu tư để thu hút các nguồn lực cho đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử ở trong và ngoài nước.

3. Hướng dẫn về quản lý đầu tư, tài chính, thuê sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử.

4. Thẩm định hồ sơ đăng tải trên trang thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

5. Chủ trì hoặc tham gia thẩm định thiết kế cơ sở dự án ứng dụng công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

6. Tham gia hướng dẫn nội dung chuyên môn nghiệp vụ về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử cho các cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin phục vụ cho công tác lập dự toán chi ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước.

7. Tham gia tổng hợp ngân sách chi ứng dụng công nghệ thông tin trên phạm vi cả nước.

8. Nghiên cứu, đề xuất, tham gia xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về công nghệ thông tin.

9. Về công tác quản lý ngân sách, tài chính của Cục Tin học hóa:

a) Hướng dẫn các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm theo Luật Ngân sách nhà nước; chủ trì xây dựng, tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm cho Cục Tin học hóa;

b) Tham mưu giúp Cục trưởng quản lý, thẩm tra, thẩm định các dự án do Cục Tin học hóa làm chủ đầu tư (gồm các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các loại vốn khác);

c) Chủ trì thẩm tra, thẩm định, phân bổ dự toán các nhiệm vụ chuyên môn, kinh phí thường xuyên của Cục;

d) Phối hợp với Kế toán Cục kiểm tra việc thực hiện các hoạt động về quản lý tài chính của các đơn vị trực thuộc Cục theo phân cấp, ủy quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông;

e) Chủ trì xây dựng các quy định, quy trình về quản lý tài chính, đầu tư của Cục Tin học hóa.

10. Tham gia thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế có liên quan tới các lĩnh vực hoạt động của Phòng.

11. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ về quản lý đầu tư, tài chính và thuê sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

12. Chủ trì thực hiện đánh giá hiệu quả đầu tư về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng.

13. Chủ trì thực hiện kiểm tra, đánh giá việc thi hành pháp luật về quản lý đầu tư, thuê sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

LÃNH ĐẠO PHÒNG:

1. Trưởng phòng: Ông Lê Anh Tuấn

Email: latuan@mic.gov.vn;

2. Phó Trưởng phòng: Ông Trần Chí Nam

Email: tcnam@mic.gov.vn.

3344 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 25
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 25
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20102856