Phòng Hạ tầng và dữ liệu số 

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-THH ngày 08/10/2018 của Cục trưởng Cục Tin học hóa, Phòng Cơ sở hạ tầng thông tin được đổi tên thành Phòng Hạ tầng và dữ liệu số. Phòng Hạ tầng và dữ liệu số kế thừa quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và nhân sự của Phòng Cơ sở hạ tầng thông tin. Phòng tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Cơ sở hạ tầng thông tin cho đến khi Cục trưởng quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Hạ tầng và dữ liệu số.

CHỨC NĂNG:

Phòng Hạ tầng và dữ liệu số là đơn vị thuộc Cục Tin học hóa có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện công tác quản lý nhà nước về cơ sở hạ tầng và tài nguyên thông tin.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tài nguyên thông tin phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển Chính phủ điện tử.

2. Hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án,
dự án, cơ chế, các quy định về cơ sở hạ tầng, tài nguyên thông tin trong
ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử theo phân công của Cục trưởng.

3. Về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng mạng:

a. Hướng dẫn thực hiện, tổ chức kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về cơ sở hạ tầng thông tin trong cơ quan nhà nước;

b. Nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí liên quan đến đánh giá cơ sở hạ tầng thông tin; tham gia công tác điều tra, khảo sát về cơ sở hạ tầng; tổng hợp, thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo chỉ đạo của Cục trưởng;

c. Đề xuất phát triển dịch vụ về hạ tầng kỹ thuật; đề xuất mô hình trung tâm tích hợp dữ liệu và thiết kế hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin điển hình, dùng chung.

4. Về tài nguyên thông tin phục vụ Chính phủ điện tử

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia; hướng dẫn, điều phối, theo dõi, kiểm tra các hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ và duy trì các cơ sở dữ liệu quốc gia; xây dựng hoặc hướng dẫn xây dựng danh mục và quy chế khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia;

b) Chủ trì, tham mưu Cục trưởng ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện các quy định về kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương; quản lý và công bố tài nguyên thông tin, dữ liệu chia sẻ, dùng chung cấp quốc gia; thúc đẩy việc khai thác, sử dụng, chia sẻ thông tin số giữa các cơ quan nhà nước;

c) Tham mưu giúp Cục trưởng việc triển khai các giải pháp tổng thể về đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ trên cơ sở khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia;

d) Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án xây dựng cơ sở dữ liệu (cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Tin học hóa;

5. Về Khung kiến trúc Chính phủ điện tử và Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, Kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh:

a) Chủ trì, xây dựng hoặc hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dụng mô hình dữ liệu thuộc Kiến trúc Chính phủ điện tử;

b) Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc phát triển chính quyền điện tử các cấp để đề xuất, báo cáo Cục trưởng tham mưu cho Bộ trưởng cơ chế, chính sách hướng dẫn phổ biến, nhân rộng.

6. Chủ trì, nghiên cứu, tham mưu Cục trưởng và triển khai xây dựng hệ thống thông tin đầu mối kết nối, hỗ trợ truy nhập thuận tiện các cơ sở dữ liệu quốc gia; triển khai các công cụ, ứng dụng phục vụ quản lý và chia sẻ, khai thác dữ liệu dùng chung trong cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử.

7. Chủ trì thực hiện nghiên cứu, đánh giá, xây dựng mô hình giải pháp kỹ thuật công nghệ áp dụng để tham mưu cho Cục trưởng về việc phát triển, ứng dụng của lĩnh vực điện toán đám mây (Cloud Computing), dữ liệu lớn (Big Data), khai phá dữ liệu (Data Mining) và các lĩnh vực liên quan dữ liệu khác trong việc xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

8. Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng, đào tạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan đến cơ sở hạ tầng và tài nguyên thông tin trong ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

9. Chủ trì hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học; ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và tài nguyên thông tin; đề xuất hệ thống giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử.

10. Tham gia thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế có liên quan tới các lĩnh vực cơ sở hạ tầng và tài nguyên thông tin.

11. Thực hiện tuyên truyền, đào tạo về nội dung chuyên môn nghiệp vụ của Phòng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm: xây dựng các bài báo, video, bài giảng trực tuyến (e-learning), tổ chức tuyên truyền, đào tạo nâng cao nhận thức về cơ sở dữ liệu quốc gia, chia sẻ dữ liệu trong các cơ quan nhà nước, đẩy mạnh kết nối liên thông giữa các hệ thống cũng như các lĩnh vực về điện toán đám mây, dữ liệu lớn, khai phá dữ liệu và các lĩnh vực liên quan đến tài nguyên thông tin.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

LÃNH ĐẠO PHÒNG:

1. Trưởng phòng: Ông Nguyễn Trọng Khánh

Email: ntkhanha@mic.gov.vn;

2. Phó Trưởng phòng: Ông Đặng Tùng Anh

Email: dtanh@mic.gov.vn

 

4103 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 49
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 49
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100704