Phòng Dịch vụ công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng 

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-THH ngày 08/10/2018 của Cục trưởng Cục Tin học hóa, Phòng Dịch vụ công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

CHỨC NĂNG:

Phòng Dịch vụ công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng là đơn vị trực thuộc Cục Tin học hóa có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện công tác quản lý nhà nước về phát triển đô thị thông minh, phần mềm ứng dụng, phần mềm nguồn mở, giao dịch điện tử, các hoạt động phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp và cộng đồng thuộc phạm vi quản lý của Cục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Đề xuất và xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về phát triển đô thị thông minh, phần mềm ứng dụng, phần mềm nguồn mở, ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp, cộng đồng và phát triển nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin. Hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án trên sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về phát triển đô thị thông minh bao gồm:

a) Xây dựng và triển khai áp dụng Khung tham chiếu công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam;

b) Phối hợp xây dựng quy định chung về phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu đô thị, quy định về chia sẻ dữ liệu công cộng, điện toán đám mây và dùng chung hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông trong đô thị thông minh;

c) Đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm và dịch vụ đô thị thông minh, thí điểm triển khai và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ đô thị thông minh do các doanh nghiệp trong nước phát triển; phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện thí điểm phát triển đô thị thông minh; hướng dẫn các địa phương triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đô thị thông minh;

d) Phối hợp xây dựng mô hình quản lý liên thông về dân cư, đất đai, giao thông, quy hoạch đô thị và đầu tư xây dựng tại các khu vực thí điểm đô thị thông minh;

đ) Tham mưu, đề xuất về phát triển hạ tầng ICT và việc chỉ đạo các doanh nghiệp ICT bảo đảm sẵn sàng hạ tầng ICT thiết yếu phục vụ phát triển đô thị thông minh.

3. Tham gia hướng dẫn, thúc đẩy thực hiện cơ chế thuê, sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin; phối hợp xây dựng và hướng dẫn áp dụng danh mục dịch vụ công nghệ thông tin được ưu tiên thuê, mua sắm, sử dụng dùng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

4. Tham gia thẩm định, thẩm tra các đề án, dự án nghiên cứu phát triển phần mềm ứng dụng có sử dụng vốn ngân sách nhà nước của các bộ, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật.

5. Tham mưu Lãnh đạo Cục đôn đốc, thúc đẩy triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

6. Đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao dịch điện tử theo chỉ đạo của Lãnh đạo Cục.

7. Tham mưu, đề xuất quản lý việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, đình chỉ và thu hồi các loại giấy chứng nhận, chứng chỉ về ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng theo quy định của pháp luật.

8. Tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các nội dung phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin; tham mưu Cục trưởng việc xây dựng, ban hành, công nhận, tổ chức triển khai áp dụng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, các quy định về sát hạch, cấp chứng chỉ đạt chuẩn kỹ năng, chứng nhận chuyên môn về sử dụng công nghệ thông tin.

9. Xây dựng các tiêu chí, chỉ số và hướng dẫn tổ chức đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp và cộng đồng.

10. Tổ chức thống kê, thu thập, tổng hợp số liệu, phân tích, dự báo về tình hình phát triển đô thị thông minh, phần mềm ứng dụng, phần mềm nguồn mở, phát triển nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin và tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp và cộng đồng.

11. Tham mưu, đề xuất tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, trình độ về đô thị thông minh, phát triển phần mềm ứng dụng, phần mềm nguồn mở, phát triển nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp và cộng đồng.

12. Đề xuất thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và hợp tác trong nước và quốc tế về đô thị thông minh, phát triển phần mềm ứng dụng, phần mềm nguồn mở, phát triển nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp và cộng đồng.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

 

LÃNH ĐẠO PHÒNG:

1. Phó trưởng phòng: Ông Đinh Hoàng Long

Email: dhlong@mic.gov.vn;

2. Phó trưởng phòng: Ông Đỗ Tiến Thành

Email: dtthanh@mic.gov.vn

 

 
3757 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 58
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 58
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100748