Phòng Chuyển đổi số 

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-THH ngày 08/10/2018 của Cục trưởng Cục Tin học hóa, Phòng Chuyển đổi số có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

CHỨC NĂNG:

Phòng Chuyển đổi số là đơn vị thuộc Cục Tin học hóa có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Tin học hóa thực hiện công tác quản lý nhà nước về chuyển đổi số.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Xác định tầm nhìn, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số quốc gia, bao gồm các biện pháp thúc đẩy thực hiện quá trình chuyển đổi số và kiến nghị chuyển đổi quy trình hoạt động phù hợp với công nghệ mới; xây dựng và hướng dẫn khung tham chiếu chuyển đổi số;

2. Nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ các rào cản pháp lý cho chuyển đổi số;

3. Đề xuất các chính sách, giải pháp thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, dữ liệu mở, công nghệ số, dịch vụ số tại Việt Nam;

4. Đề xuất chính sách về tài sản số, về quyền của tổ chức, cá nhân được tiếp cận dữ liệu số của Chính phủ;

5. Chủ trì, phối hợp đề xuất các chính sách, chương trình, hoạt động phát triển xã hội số, chuyển đổi số doanh nghiệp; chính sách khuyến khích, hỗ trợ các sáng kiến, đề án, dự án chuyển đổi số;

6. Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, dự báo các xu hướng, các công nghệ mới thúc đẩy chuyển đổi số và đề xuất triển khai ở Việt Nam; khuyến nghị các giải pháp, hệ thống thông tin, phần mềm, phần mềm nguồn mở, cơ sở dữ liệu, các nền tảng số, công nghệ số, dịch vụ số được sử dụng rộng rãi trong doanh nghiệp và cộng đồng;

7. Chủ trì, phối hợp tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học
công nghệ và hợp tác quốc tế về chuyển đổi số của Cục.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

 

LÃNH ĐẠO PHÒNG:

1. Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Huy Kháng

Email: nhkhang@mic.gov.vn

2. Phó trưởng phòng: Ông Phạm Văn Thịnh

Email: pvthinh@mic.gov.vn

4869 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 46
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 46
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100495