Phòng Chính sách ứng dụng công nghệ thông tin 

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-THH ngày 08/10/2018 của Cục trưởng Cục Tin học hóa, Phòng Kế hoạch được đổi tên thành Phòng Chính sách ứng dụng công nghệ thông tin. Phòng Chính sách ứng dụng công nghệ thông tin kế thừa quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và nhân sự của Phòng Kế hoạch, Phòng Chính sách ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch cho đến khi Cục trưởng quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng.

CHỨC NĂNG:

Phòng Chính sách ứng dụng công nghệ thông tin là đơn vị trực thuộc Cục Tin học hóa có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử .

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Đề xuất các giải pháp giúp Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; về xây dựng Chính phủ điện tử.

2. Là đầu mối thường trực của Cục thực hiện chức năng Cơ quan Thường trực Ban điều hành triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử.

3. Giúp Cục trưởng xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm; chương trình quốc gia, chương trình hành động; các đề án, dự án, quyết định, chỉ thị; các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

4. Làm đầu mối thẩm định, cho ý kiến góp ý đối với các quy hoạch, chiến lược, chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm năm, hàng năm của các Bộ, ngành, địa phương.

5. Hướng dẫn xây dựng, kiểm tra thực hiện các chương trình, kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Kiểm tra thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, đề án, cơ chế, các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin theo phân công của Cục trưởng.

6. Xây dựng, duy trì, cập nhật, tổ chức thực hiện, hướng dẫn Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, áp dụng Kiến trúc Chính phủ điện tử, Kiến trúc Chính quyền điện tử trong quá trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử.

7. Làm đầu mối tổ chức thẩm định, cho ý kiến đối với các dự thảo Kiến trúc Chính phủ điện tử của các Bộ, ngành và Kiến trúc Chính quyền điện tử của các tỉnh, thành phố.

8. Tham mưu giúp Cục trưởng xây dựng quy định, hướng dẫn, đôn đốc triển khai đồng bộ các hệ thống thông tin tại các Bộ, ngành và địa phương; các quy định về chia sẻ dữ liệu, khai thác sử dụng dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước.

9. Tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai các giải pháp gắn kết giữa ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính nhà nước phát triển Chính phủ điện tử; Hướng dẫn thực hiện tin học hóa các quy trình nghiệp vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước, tin học hóa việc cung cấp dịch vụ hành chính công.

10. Xây dựng báo cáo tổng hợp về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử theo phân công của Cục trưởng.

11. Thực hiện các đề án, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin theo phân công của Cục trưởng.

12. Tham gia thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử theo phân công của Cục trưởng.

13. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, đào tạo, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

LÃNH ĐẠO PHÒNG:

1. Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thanh Thảo

Email: ntthao@mic.gov.vn;

2. Phó Trưởng phòng: Ông Trần Kiên

Email: kientran@mic.gov.vn

 

 
3912 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 41
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 41
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20102677