Cục Tin học hóa: Đề nghị báo giá sản phẩm phần mềm, hệ thống CNTT, sản phẩm nền tảng công nghệ số

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Cổng thông tin giá và chi phí đầu tư công nghệ thông tin. Cục Tin học hóa đề nghị Quý Đơn vị cung cấp báo giá sản phẩm phần mềm, hệ thống CNTT, sản phẩm nền tảng công nghệ số.

Cục Tin học hóa: Cung cấp báo giá thiết bị, sản phẩm CNTT

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Cổng thông tin giá và chi phí đầu tư CNTT, Cục Tin học hóa đề nghị Quý Đơn vị cung cấp báo giá thiết bị, sản phẩm CNTT làm cơ sở cập nhật dữ liệu cho Cổng thông tin giá và chi phí đầu tư CNTT.

Bộ Thông tin và Truyền thông: Yêu cầu báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử 6 tháng đầu năm 2020 (Công văn số 1735/BTTTT-THH ngày 12 tháng 5 năm 2020)

Tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, Chính phủ đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông làm đầu mối theo dõi bộ chỉ số Phát triển Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc...

Bộ Thông tin và Truyền thông: Yêu cầu báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý I năm 2020 (Công văn số 634/BTTTT-THH ngày 27 tháng 02 năm 2020)

Tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, Chính phủ đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông làm đầu mối theo dõi bộ chỉ số Phát triển Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc.

Cục Tin học hóa: thống kê chỉ tiêu theo Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019

Thực hiện nhiệm vụ được giao về việc tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả triển khai Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 ...

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 40
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 40
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 16655992