PHÂN TÍCH CÁC HIỆN TRẠNG TRONG TRIỂN KHAI CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN (PHẦN 1) 

Trong giai đoạn phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông hiện nay, số hóa là điều cần thiết cho sự tăng trưởng của nền kinh tế, cải thiện xã hội và nhà nước. Số hóa liên quan đến việc chuyển đổi sang phương thức truyền thông sau đó dữ liệu được ghi lại và truyền bằng các thiết bị kỹ thuật số. Các nước phát triển thực hiện các thay đổi chuyển đổi một cách có hệ thống, bao gồm cả trong cơ cấu quản lý, để chuyển đổi dữ liệu thu được trước đó sang dạng kỹ thuật số và tiếp tục làm việc với tất cả thông tin ở dạng này.

Chính phủ điện tử là ứng dụng của Công nghệ thông tin và Truyền thông vào các chức năng của chính phủ dựa trên việc sử dụng các thành tựu mới nhất trong lĩnh vực số hóa, tạo ra các công cụ mới nhất cho sự phát triển của xã hội thông tin và đảm bảo tính hiệu quả, công khai và minh bạch của hoạt động của các cơ quan công quyền. Để xây dựng một hệ thống điều khiển điện tử hoạt động hiệu quả, và quan trọng nhất, cần có sự bao quát đầy đủ của tất cả các quá trình hoạt động của nhà nước, vì bất kỳ lượng dữ liệu nào bị thiếu ở dạng kỹ thuật số sẽ dẫn đến sự biến dạng đơn giản hoặc không có khả năng thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.

Hiện nay, trên thế giới có hai mô hình chính phủ điện tử là chính phủ điện tử 1.0 và chính phủ điện tử 2.0. Mô hình phiên bản 1.0 được coi là cơ sở cho sự phát triển của chính phủ điện tử. Nó dựa trên việc cung cấp các dịch vụ điện tử cho người dân thông qua các trang web chính thức của các cơ quan chính phủ các cấp. Một điều quan trọng cần làm rõ trong khía cạnh này là không có cổng thông tin duy nhất nào tập trung toàn bộ các dịch vụ có thể có cho công dân. Chính phủ điện tử 2.0 bao gồm việc tập trung các nỗ lực của chính phủ vào việc tạo ra một nền tảng mã nguồn mở duy nhất để cung cấp các dịch vụ điện tử. Mô hình chính phủ điện tử này dự kiến ​​sự cần thiết phải "giao quyền lực cho người dân".

Chính phủ điện tử đang trong các giai đoạn triển khai khác nhau ở các quốc gia khác nhau trên thế giới. Các nước phát triển có nhiều cơ hội triển khai các thành phần chính phủ điện tử mới và công nghệ thông tin phức tạp hơn các nước đang phát triển. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy việc sử dụng nhuần nhuyễn thành tựu của các nước đi đầu trong lĩnh vực chính phủ điện tử và hoạt động có mục đích của nhà nước liên quan đến sự phát triển của xã hội thông tin cho phép các nước đang phát triển tạo ra các hệ thống thông tin công nghệ cao và đạt kết quả cao trong phát triển chính phủ điện tử. Ví dụ, Estonia là một trong những quốc gia đạt được những kết quả to lớn trong quá trình này (Chính phủ điện tử ở Estonia, 2016). Một quốc gia khác là Ukraine đã đưa ra lựa chọn áp dụng các kinh nghiệm thành công từ các nước khối Liên minh châu Âu.

Trong bối cảnh đó, mục đích của nghiên cứu này là xác định các quốc gia đi đầu trong phát triển Chính phủ điện tử để so sánh với Ukraine và áp dụng kinh nghiệm tích cực của họ trong việc triển khai các cổng điện tử, tạo khuôn khổ pháp lý cần thiết, phổ biến Internet và thu hút công dân. tham gia vào các quá trình hình thành xã hội thông tin.

Các vấn đề nghiên cứu chính phủ điện tử ở các nước khá khác nhau và phụ thuộc vào môi trường cụ thể mà xã hội thông tin đang phát triển và vào hoàn cảnh gắn liền với sự phát triển lịch sử của từng quốc gia cụ thể. Nghiên cứu chính phủ điện tử ở các nước đang phát triển là phù hợp vì nhu cầu tăng cường hiệu quả của quản lý hành chính công. Một vấn đề quan trọng là loại bỏ các thủ tục quan liêu để cải thiện khả năng tiếp cận thông tin và sự cần thiết phải đánh giá việc thực hiện chính phủ điện tử bằng các phương pháp hiện đại. Điều quan trọng đối với các quốc gia này là nhận thức về chính phủ điện tử của người dân và công chức, hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ điện tử và nâng cao vai trò của công nghệ thông tin trong Đấu tranh chống tham nhũng. Phân tích mức độ hài lòng của người dùng đã giúp xác định được các lợi ích của chính phủ điện tử, chẳng hạn như giảm thời gian dành cho công việc, giới thiệu các dịch vụ mới và cải thiện các dịch vụ hiện có, tăng chất lượng dịch vụ. Sự ra đời của chính phủ điện tử cho phép mở rộng lĩnh vực hoạt động sang hợp tác xuyên biên giới, góp phần đạt được các mục tiêu chung và sự tin cậy giữa các cơ quan, tăng hiệu quả và trách nhiệm giải trình. Các nhà nghiên cứu chú ý đến chính phủ điện tử về môi trường, các vấn đề về giá trị công của chính phủ.

Nghiên cứu ở các quốc gia mới phát triển cho thấy tầm quan trọng của đổi mới CNTT trong hành chính công, làm tăng lòng tin vào Internet khám phá tầm quan trọng của sự trưởng thành của các hệ thống chính phủ điện tử và triển vọng phát triển chính phủ bản quyền trong tương lai ở Hàn Quốc. Có thể thấy sự thay đổi mô hình xã hội do công nghệ thông tin mới gây ra đã đưa ra một mô hình phát triển chính phủ điện tử mới. Mô hình này bao gồm hai khía cạnh, chẳng hạn như mức độ trưởng thành của xã hội dựa trên nền dân chủ điện tử và mức độ trưởng thành của xã hội dân sự. Các tác giả đã nghiên cứu việc sử dụng các công nghệ sáng tạo trong chính phủ điện tử, cơ sở hạ tầng đám mây, quản trị điện tử trong bối cảnh xã hội. Các nghiên cứu này khẳng định rằng hệ thống chính phủ điện tử ở các quốc gia này cần được cải thiện hơn nữa để nâng cao sự hài lòng của người tiêu dùng dịch vụ điện tử, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống hành chính công thông qua việc giới thiệu công nghệ Internet hiện đại, giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường.

Ở các nước phát triển, các nghiên cứu về chính phủ điện tử liên quan đến hiện đại hóa chính trị và nhà nước của khu vực công, động lực của khu vực công và cách tiếp cận liên chính phủ đối với chính phủ điện tử. Ba yếu tố chính trong cách tiếp cận của Đan Mạch bao gồm: quản trị, hợp tác liên chính phủ và hiện thực hóa lợi ích. So sánh thành tựu của các quốc gia khác nhau và sử dụng kinh nghiệm là một cách để khám phá những lợi ích của chính phủ điện tử. Các nghiên cứu về hoạt động của các cơ quan chính phủ ở Úc và New Zealand đã chỉ ra rằng các cơ quan của Úc không hoạt động tốt như các cơ quan đối tác ở New Zealand. Kết quả phân tích cho phép các cơ quan công quyền cải thiện các hoạt động của chính phủ điện tử ở cả hai quốc gia. Các tác giả của một nghiên cứu về hoạt động của các dịch vụ điện tử ở Thụy Điển xem xét các quan điểm lý thuyết khác nhau được áp dụng cho sự điều phối nội bộ của các dịch vụ điện tử trong một cơ quan chính phủ và đưa ra những cách hiệu quả để tổ chức một bối cảnh không đồng nhất và phân mảnh của điện tử dịch vụ. Một so sánh đa văn hóa về việc áp dụng chính phủ điện tử ở Tây Ban Nha và Hoa Kỳ cho phép các tác giả kiểm tra tác động của tính dễ sử dụng, tính hữu ích được nhận thấy, tính tương thích và sự tin tưởng đối với ý định sử dụng các dịch vụ của chính phủ điện tử. Kết quả cho thấy sự khác biệt trong việc áp dụng chính phủ điện tử ở cả hai quốc gia và lợi ích của chính phủ điện tử ở Hoa Kỳ. của các tổ chức công và công dân ở Thụy Điển.

Các nghiên cứu ở Ukraine liên quan đến việc nghiên cứu chính phủ điện tử như một hình thức chính phủ. Các tác giả khám phá các khía cạnh thể chế của nó. Có các công trình khoa học về cơ chế hành chính công trong bối cảnh quản trị điện tử, triển khai các dịch vụ hành chính. Các tác giả khác đã nghiên cứu các nguyên tắc hoạt động của chính phủ điện tử. Quan trọng là các nghiên cứu về việc áp dụng kinh nghiệm của các quốc gia khác. Điều quan trọng đối với Ukraine là việc thực hiện chính sách nhà nước về phát triển xã hội thông tin và dân chủ điện tử.

Việc phân tích các ấn phẩm về việc thực hiện và phát triển chính quyền tự trị ở các quốc gia khác nhau cho thấy rằng các vấn đề mà các nhà nghiên cứu nghiên cứu chủ yếu bị chi phối bởi các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội. Nếu ở các nước phát triển, các nhà khoa học quan tâm đến các vấn đề hiện đại hóa và động lực của khu vực công, điều phối dịch vụ điện tử, đa dạng dịch vụ điện tử, cải thiện chính quyền điện tử ở cấp địa phương, thì ở các nước đang phát triển là nâng cao hiệu quả. của nền hành chính nhà nước, loại bỏ các thủ tục quan liêu, nhận thức về chính phủ điện tử trong cuộc chiến chống tham nhũng. Các nghiên cứu ở Ukraine liên quan đến các vấn đề lý luận và phương pháp luận của chính phủ, cơ chế quản lý hành chính nhà nước về thực thi và phát triển chính phủ điện tử, các nguyên tắc hoạt động của chính phủ điện tử. Một số nhà nghiên cứu đang tiến hành phân tích so sánh về quản trị điện tử ở các quốc gia khác nhau, điều này cho phép tính đến những ưu điểm và nhược điểm của các hệ thống hiện có và để tránh những sai lầm trong tương lai.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các bài báo khoa học về chính phủ điện tử, dữ liệu từ các trang web của chính phủ, bản tin và nghiên cứu để thu thập thông tin cần thiết nhằm tiến hành phân tích định tính về chính phủ điện tử ở các quốc gia khác nhau. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các quy trình Chính phủ điện tử ở một số quốc gia chia sẻ các đặc điểm chung với các quy trình tương tự ở Ukraine và quốc gia này có thể sử dụng kinh nghiệm đó để cải thiện và phát triển Chính phủ điện tử. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ cơ sở kiến ​​thức về Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc và Khảo sát về Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc từ năm 2003 đến năm 2018 để so sánh các chỉ số về quản trị điện tử ở các quốc gia khác nhau trên thế giới. So sánh được thực hiện bằng cách sử dụng Chỉ số phát triển chính phủ điện tử (EGDI), dựa trên mức trung bình có trọng số của ba chỉ số chuẩn hóa của hầu hết các khía cạnh quan trọng của chính phủ điện tử: khối lượng và chất lượng của các dịch vụ trực tuyến, tình trạng phát triển của cơ sở hạ tầng viễn thông và đánh giá vốn con người. Cơ sở kiến ​​thức về Chính phủ điện tử của LHQ cũng sử dụng Chỉ số tham gia điện tử (EPI), bao gồm ba thành phần: thông tin điện tử - tính sẵn có của thông tin trực tuyến; tham vấn điện tử - tham vấn cộng đồng trực tuyến và ra quyết định điện tử - liên quan trực tiếp đến công dân trong quá trình ra quyết định. Một phân tích về cả chỉ số EGDI và EPI, cũng như xếp hạng các quốc gia, cho phép chúng tôi xác định các quốc gia để so sánh.

Giai đoạn đầu của nghiên cứu đã xác định các quốc gia dẫn đầu, theo xếp hạng của EGDI và EPI, đáp ứng các tiêu chí về sự ổn định trong top 10 và thuộc khu vực châu Âu.

Trong giai đoạn thứ hai, chúng tôi kiểm tra dữ liệu của các quốc gia mà chúng tôi đã chọn trong giai đoạn đầu của nghiên cứu, chẳng hạn như: tiểu vùng, thu nhập, thu nhập và dân số. Do đó, chúng tôi đã nhận được các quốc gia có liên quan nhất để so sánh và kinh nghiệm của họ có thể hữu ích cho việc cải thiện chính phủ điện tử ở Ukraine.

Trong giai đoạn thứ ba, chúng tôi đã nghiên cứu hoạt động của các thành phần Chính phủ điện tử của các quốc gia này và khả năng triển khai chúng ở Ukraine.

Bảng 1 cho thấy các giá trị của Chỉ số phát triển chính phủ điện tử (EGDI) đối với các quốc gia dẫn đầu về phát triển chính phủ điện tử dựa trên nghiên cứu Khảo sát chính phủ điện tử của Liên hợp quốc từ năm 2008 đến năm 2018. Bảng 2 bao gồm các chỉ số về tham gia điện tử (EPI) trong cùng thời kỳ. Thứ hạng của các quốc gia trong cả hai bảng tương ứng với kết quả của các nghiên cứu cho năm 2018. Một số quốc gia trong danh sách này đã không lọt vào top 10 trong các năm khác nhau. Các giá trị chỉ số đó cho các quốc gia không nằm trong mười quốc gia hàng đầu được đánh dấu bằng màu đậm hơn.

Bảng 1. Các giá trị của Chỉ số Phát triển Chính phủ Điện tử (EGDI) cho các quốc gia hàng đầu từ năm 2008 đến năm 2018

TT

Tên quốc gia

Châu lục

2008

2010

2012

2014

2016

2018

1

Đan mạch

Châu Âu

0.9134

0.7872

0.8889

0.8162

0.8510

0.9150

2

Úc

Châu đại dương

0.8108

0.7863

0.8390

0.9103

0.9143

0.9053

3

Hàn Quốc

Châu Á

0.8317

0.8785

0.9283

0.9462

0.8915

0.9010

4

Anh

Châu Âu

0.7872

0.8147

0.8960

0.8695

0.9193

0.8999

5

Thụy Điển

Châu Âu

0.9157

0.7474

0.8599

0.8225

0.8704

0.8882

6

Phần Lan

Châu Âu

0.7488

0.6967

0.8505

0.8449

0.8817

0.8815

7

Singapore

Châu Á

0.7009

0.7476

0,8474

0.9076

0.8828

0.8812

8

New Zealand

Châu Đại Dương

0.7392

0.7311

0.8381

0.8644

0.8653

0.8806

9

Pháp

Châu Âu

0.8038

0.7510

0.8635

0.8938

0.8456

0.8790

10

Nhật Bản

Châu Á

0.7703

0.7152

0.8019

0.8874

0.8440

0.8783

11

Mỹ

Châu Mỹ

0.8644

0.8510

0.8687

0.8748

0.8420

0.8769

82

Ukraine

Châu Âu

0.5728

0.5181

0.5653

0.5032

0.6076

0.6165

(Nguồn: Nghiên cứu riêng dựa trên Khảo sát Chính phủ Điện tử của Liên hợp quốc từ năm 2008 đến 2018)

(Còn nữa)

Bùi Trung Hiếu 

Tài liệu tham khảo:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=964053

804 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 39
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 39
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100638