Những thách thức trong Chính phủ điện tử: một nghiên cứu điển hình của IRAQ (phần 2) 

Ở phần trước đã đề cập đến việc khi khởi động hệ thống Chính phủ điện tử, việc tất cả người dùng được công nhận là một bước cần thiết. Và bốn đối tượng chính liên quan đến cộng đồng được tìm ra bao gồm: Cán bộ công chức, Công dân, Chính phủ và Doanh nghiệp.

Hình 1. Phân nhóm hệ thống các ứng dụng triển khai trong Chính phủ điện tử.

Những điểm này được sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống Chính phủ điện tử. Hình trên trình bày một nhóm rõ ràng các ứng dụng Chính phủ điện tử, sau đó là một số chi tiết cho từng ứng dụng Chính phủ điện tử. Trong đó:

Chính phủ điện tử giữa Chính phủ với Công chức (G-to-O e-Gov): Loại hình này cung cấp hỗ trợ cho tất cả những người sau: các tổ chức công, các quan chức nội bộ của Chính phủ và cuối cùng là các quy trình và phương pháp hợp tác của các tổ chức thứ cấp.

Chính phủ điện tử giữa chính phủ với công dân (G-to-C e-Gov): Phần G2C bao gồm các mối quan hệ giữa các Chính phủ và công dân của họ diễn ra dưới dạng điện tử. Mục tiêu cuối cùng đằng sau điều này là công dân kết nối với Chính phủ của họ từ sự thoải mái trong ngôi nhà của họ. Việc áp dụng G2C nhận được sự quan tâm rất lớn từ người dân và nhận được câu trả lời liên quan đến các cơ quan Chính phủ. Ngoài ra, công dân có thể sử dụng các dịch vụ như Bỏ phiếu điện tử và Hỗ trợ điện tử.

Chính phủ điện tử từ Chính phủ đến Doanh nghiệp (G-to-B e-Gov): Nhờ được kết nối trên một mạng lưới rộng khắp, hầu hết các doanh nghiệp đều quen thuộc với các tiện ích do chính phủ cung cấp. Các con đường an toàn được đảm bảo xuyên suốt để mỗi doanh nghiệp sử dụng cơ sở thông qua danh tính của một pháp nhân. Ví dụ, khai báo hải quan trực tuyến hàng hóa hoặc thông quan hàng hóa trực tuyến.

Chính phủ điện tử giữa công dân với công dân (C-to-C e-Gov): Ở đây, Chính phủ đàm phán thông tin tùy theo tình hình. Ví dụ: chính phủ giải quyết mọi vấn đề liên quan đến các cuộc tranh luận của công dân hoặc cung cấp việc làm ngắn hạn cho những công dân  có hoàn cảnh khó khăn, khó xin việc làm. Đổi lại, những công dân như vậy có thể làm việc và kiếm sống. Kết luận, chính phủ hỗ trợ công dân của mình thông qua nhân lực và thông tin.

Chính phủ điện tử Doanh nghiệp với Doanh nghiệp (B-to-B e-Gov): Phần này giống như ứng dụng Chính phủ điện tử C-to-C. Loại cụ thể này là nơi Chính phủ có một phần hòa giải trong đàm phán thông tin. Ví dụ: doanh nghiệp có thể đấu thầu các hợp đồng chứa thông tin nhạy cảm, được chính phủ cho phép. Những doanh nghiệp như vậy sẽ có thể hình thành những thứ như tàu chiến, xe tăng và máy bay chiến đấu. Tất cả những thứ này đại diện cho vũ khí của một quốc gia.

Chính phủ điện tử giữa công dân với chính phủ (C-to-G e-Gov): Việc hình thành các cộng đồng hoàn toàn dựa vào điện tử xảy ra do nhu cầu của người dân. Những nhu cầu này được gọi là tổng cầu được định hướng. Ví dụ, yêu cầu hỗ trợ là điều mà công dân có thể làm, cũng như đề xuất những điều cụ thể cho công dân.

Chính phủ điện tử giữa Doanh nghiệp với Chính phủ (B-to-G e-Gov): Điều này sử dụng một ứng dụng tương tự cho Chính phủ điện tử C-to-G. Tuy nhiên, ở đây các cộng đồng dựa trên thiết bị điện tử xuất phát từ nhu cầu của các doanh nghiệp. Những nhu cầu này được gọi là tổng cầu được định hướng. Ví dụ, các doanh nghiệp có thể yêu cầu sự bảo trợ của Chính phủ hoặc các chương trình từ các doanh nghiệp khác nhau.

Với phương pháp luận được lựa chọn để đánh giá là sử dụng các bảng hỏi khác nhau với nhóm đối tượng được tác động bởi các yếu tố khác nhau cụ thể như: Giới tính, giáo dục (trình độ học vấn), tuổi tác và tác động chính trị. Ở phần 2 này chúng ta tiếp tục xét đến các nhóm tác động khác, cụ thể:

Bảng 6. Tác động kỹ thuật

Mục

Rất

không quan trọng

Không quá quan trọng

Trung lập

Khá quan trọng

Rất quan trọng

Tần suất

Phần trăm (%)

Tần suất

Phần trăm (%)

Tần suất

Phần trăm (%)

Tần suất

Phần trăm (%)

Tần suất

Phần trăm (%)

Truy cập trái phép

3

1.7

18

10.0

0

0

77

42.8

82

45.6

Thao tác tài nguyên như cấu hình hệ thống hoặc lập trình lại

4

2.2

14

7.8

0

0

86

47.8

76

42.2

Thiếu thiết bị an ninh

6

3.3

6

3.3

0

0

78

43.3

90

50.0

Sự sẵn có của nhân viên kỹ thuật

6

3.3

14

7.8

0

0

75

41.7

85

47.2

Trong tác động kỹ thuật, người dân có một nỗi sợ hãi từ phía an ninh được đại diện bởi một hệ thống Ego Government bị tấn công. Những người được hỏi bày tỏ ý kiến ​​của họ như sau:

A) 88% yêu cầu truy cập trái phép.

B) Yêu cầu 90% Thao tác tài nguyên như cấu hình hệ thống hoặc lập trình lại.

C) 93% yêu cầu Thiếu thiết bị để bảo mật.

D) Yêu cầu 88% Sự sẵn sàng của nhân viên kỹ thuật.

Kết quả chỉ ra rằng không có sự kiểm soát trên Internet được sử dụng, điều này khiến cho hacker có thể dễ dàng xâm nhập vào bất kỳ hệ thống nào, do đó, đòi hỏi người ra quyết định phải ban hành luật tổ chức sử dụng Internet. Có một mối tương quan đáng kể giữa các tác động kỹ thuật với các giá trị nằm trong khoảng từ 0,311 đến 0,632 và điều này cho thấy các tác động kỹ thuật có mối quan hệ với nhau và phụ thuộc vào nhau như được trình bày trong Bảng 7:

Bảng 7. Ma trận tương quan đối với các tác động kỹ thuật.

Tương quan

Truy cập trái phép

Thao tác tài nguyên khi cấu hình hệ thống hoặc lập trình lại

Thiếu thiết bị an ninh

Sự sẵn có của nhân viên kỹ thuật

Truy cập trái phép

Tương quan Pearson

1

.632**

.441**

.311**

Dấu hiệu. (2 đuôi)

 

.000

.000

.000

Thao tác tài nguyên khi cấu hình hệ thống hoặc lập trình lại

Tương quan Pearson

.632**

1

.382**

.365**

Dấu hiệu. (2 đuôi)

.000

 

.000

.000

Thiếu thiết bị an ninh

Tương quan Pearson

.441**

.382**

1

.439**

Dấu hiệu. (2 đuôi)

.000

.000

 

.000

Sự sẵn có của nhân viên kỹ thuật

Tương quan Pearson

.311**

.365**

.439**

1

Dấu hiệu. (2 đuôi)

.000

.000

.000

 

**. Tương quan có ý nghĩa ở mức 0,01 (2 phía).

 

Bảng 8. Tác động văn hóa

Mục

Rất không quan trọng

Không quá quan trọng

Trung lập

Khá quan trọng

Rất quan trọng

Tần suất

Phần trăm(%)

Tần suất

Phần trăm(%)

Tần suất

Phần trăm(%)

Tần suất

Phần trăm(%)

Tần suất

Phần trăm(%)

Người tham gia thiếu nhận thức về việc sử dụng các dịch vụ thông tin

13

7.2

10

5.6

0

0

82

45.6

75

41.7

Người tham gia thiếu tự tin

3

1.7

6

3.3

0

0

73

40.6

98

54.4

Cảnh báo về dữ liệu riêng tư của người tham gia

4

2.2

11

6.1

0

0

81

45.0

84

46.7

Để vượt qua thách thức này, ưu tiên là lập kế hoạch và tuân theo chính sách cụ thể đòi hỏi một khoản đầu tư lớn cho việc mua phần cứng và phần mềm. Ngoài ra, đào tạo và khuyến khích nhân viên Chính phủ sử dụng Internet để làm việc tại đó. Điều này có thể cải thiện bản ngã của Chính phủ.

Cung cấp thông tin cho công chúng bằng ngôn ngữ mà họ hiểu và cảm thấy thoải mái, và nói chung, đó là ngôn ngữ địa phương.

Về tác động văn hóa, tỷ lệ hiểu biết về CNTT-TT thấp, là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến Chính phủ điện tử vì nó cho thấy người dân chưa nhận thức được công nghệ của Chính phủ điện tử. Những người được hỏi bày tỏ ý kiến ​​của họ như sau:

a- 87% người tham gia yêu cầu thiếu nhận thức về việc sử dụng các dịch vụ thông tin.

b- 95% người tham gia yêu cầu thiếu tự tin.

c- 93,7% yêu cầu cảnh báo về dữ liệu riêng tư của người tham gia.

Trong tác động văn hóa, kết quả của các yếu tố có thể được sử dụng gián đoạn như những người ở thế giới thứ ba như Iraq. Thiếu kiến thức và cách điều tra Internet để đạt được công việc của họ. Ngoài ra, sự thiếu tự tin này còn coi là một thách thức khác mà việc áp dụng chính phủ điện tử ở Iraq phải đối mặt. Có một mối tương quan đáng kể giữa các tác động văn hóa với các giá trị nằm trong khoảng từ 0,282 đến 0,533 và điều này cho thấy rằng các tác động văn hóa có mối quan hệ lẫn nhau và phụ thuộc vào nhau như được trình bày trong Bảng 9.

Để vượt qua thách thức này, cần phải cung cấp thông tin cho người dân bằng cách sử dụng ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu.

Bảng 9. Ma trận tương quan đối với các tác động văn hóa

Tương quan

Khó khăn khi sử dụng thiết bị CNTT

Người tham gia thiếu nhận thức về việc sử dụng các dịch vụ thông tin

Người tham gia thiếu tự tin

Cảnh báo về dữ liệu riêng tư của người tham gia

Khó khăn khi sử dụng thiết bị CNTT

Tương quan Pearson

1

.370**

.533**

.375**

Dấu hiệu. (2 đuôi)

 

.000

.000

.000

Người tham gia thiếu nhận thức về việc sử dụng các dịch vụ thông tin

Tương quan Pearson

.370**

1

.325**

.282**

Dấu hiệu. (2 đuôi)

.000

 

.000

.000

Người tham gia thiếu tự tin

Tương quan Pearson

.533**

.325**

1

.467**

Dấu hiệu. (2 đuôi)

.000

.000

 

.000

Cảnh báo về dữ liệu riêng tư của người tham gia

Tương quan Pearson

.375**

.282**

.467**

1

Dấu hiệu. (2 đuôi)

.000

.000

.000

 

**. Tương quan có ý nghĩa ở mức 0,01 (2 phía).

 

Bảng 10. Tác động pháp lý

Mục

Rất không quan trọng

 Không quá quan trọng

Trung lập

Khá quan trọng

Rất quan trọng

Tần suất

Phần trăm (%)

Tần suất

Phần trăm (%)

Tần suất

Phần trăm (%)

Tần suất

Phần trăm (%)

Tần suất

Phần trăm (%)

Vấn đề tội phạm mạng

3

1.7

8

4.4

0

0

84

46.7

85

47.2

Thiếu luật công nghệ thông tin

3

1.7

6

3.3

0

0

81

45.0

90

50.0

Toàn vẹn

3

1.7

11

6.1

0

0

52

28.9

114

63.

Về mặt pháp lý, công dân có một số vấn đề liên quan đến tội phạm mạng và tính công bằng. Những người được hỏi bày tỏ ý kiến của họ như sau:

a- 93% yêu cầu các vấn đề tội phạm mạng.

b- 95% tuyên bố biến mất luật công nghệ thông tin.

c- 92% khẳng định tính toàn vẹn.

Kết quả cho thấy, cả 3 yếu tố liên quan đến pháp luật đều có tỷ lệ tác động cao như trình bày ở trên, điều này có thể xảy ra do thiếu ý thức và hiểu sai về rủi ro có thể xảy ra do tội phạm mạng.

Có một mối tương quan đáng kể giữa các tác động pháp lý với giá trị nằm trong khoảng từ 0,018 đến 0,403 và điều này cho thấy rằng các tác động pháp lý có mối quan hệ với nhau và phụ thuộc vào nhau như được trình bày trong Bảng 11.

Bảng 11. Ma trận tương quan đối với các tác động pháp lý

Tương quan

Vấn đề tội phạm mạng

Sự biến mất của luật công nghệ thông tin

Thanh Liêm

Vấn đề tội phạm mạng

Tương quan Pearson

1

.352**

.180*

Dấu hiệu. (2 đuôi)

 

.000

.015

Thiếu luật công nghệ thông tin

Tương quan Pearson

.352**

1

.403**

Dấu hiệu. (2 đuôi)

.000

 

.000

Thanh Liêm

Tương quan Pearson

.180*

.403**

1

Dấu hiệu. (2 đuôi)

.015

.000

 

**. Tương quan có ý nghĩa ở mức 0,01 (2 phía).

*. Tương quan có ý nghĩa ở mức 0,05 (2 bên)

4. Kết luận

Chính phủ điện tử là một cách hiệu quả và có thẩm quyền để thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức và doanh nghiệp thông qua việc triển khai Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT). Cụm từ “Chính phủ điện tử” liên kết đến các cơ quan Chính phủ sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (tức là Mạng diện rộng, Internet và điện toán di động). Họ có thể di chuyển liên kết với các doanh nghiệp khác nhau, các bộ phận của Chính phủ và cuối cùng là công dân. Trong nghiên cứu này, một số vấn đề và thách thức mà chính quyền địa phương phải đối mặt trong quá trình triển khai Chính phủ điện tử đã được nêu rõ. Những thách thức này bao gồm chính trị, kỹ thuật, văn hóa và luật pháp và mỗi thách thức trong số này đều có sức nặng cụ thể. Kết quả chỉ ra rằng các yếu tố này có liên quan với nhau và bất kỳ sự cải tiến hoặc phát triển của một yếu tố nào cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Để giúp người ra quyết định vượt qua những thách thức này, cần xác định mức độ ưu tiên của những thách thức này. Chúng bao gồm nghiên cứu về kiến ​​thức điện tử, khả năng xây dựng luật cho Chính phủ điện tử, cung cấp bảo mật kỹ thuật số và tạo niềm tin cho người dân và các tổ chức để đối phó với cuộc cách mạng kỹ thuật số do Chính phủ điện tử đại diện. Để đạt được và áp dụng Chính phủ điện tử thành công, Chính phủ cần cố gắng giải quyết các vấn đề và cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết để áp dụng Chính phủ điện tử. Ngoài ra, cần thực hiện nhiều nghiên cứu hơn trong lĩnh vực này liên quan đến các yếu tố khác ảnh hưởng đến việc triển khai Chính phủ điện tử.

Để nghiên cứu sâu hơn về chủ đề này, tác giả khuyến nghị nên nghiên cứu các yếu tố quyết định lớn hơn tác động đến các Chính phủ điện tử, cũng như tìm kiếm khả năng phát triển hệ thống ở Iraq.

Bùi Trung Hiếu

Nguồn tham khảo:

https://www.researchgate.net/publication/349615071_Challenges_in_E-_governments_A_case_study-based_on_Iraq

133 Go top

Tin nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 45
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 45
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18316960