Nhiều Bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện nghiêm túc Quy định của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng Kế hoạch 5 năm về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước  

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bộ, ngành, địa phương) có trách nhiệm xây dựng kế hoạch 5 năm về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan mình

 Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Cũng tại Nghị định số 64/NĐ-CP chính phủ giao Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) có trách nhiệm: trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; hướng dẫn xây dựng và thẩm định kế hoạch 5 năm của các Bộ, ngành, địa phương. Dựa trên Kế hoạch 5 năm đã được phê duyệt, các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm và triển khai thực hiện.

Triển khai thực hiện quy định trên và nhằm đồng bộ kế hoạch ứng dụng CNTT với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngành của các Bộ, ngành và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương giai đoạn 2016-2020, trong năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020, căn cứ Chương trình trên, nhằm đồng bộ hoạt động ứng dụng CNTT trên toàn quốc, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT cho giai đoạn 2016-2020 và đề nghị các Cơ quan trên gửi hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông để thẩm định trước ngày 30/9/2015. Để tạo thuận lợi cho việc phê duyệt Kế hoạch 5 năm của các Bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã ủy quyền cho Bộ trưởng, Thủ trưởng và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 của mình trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Với các quy định như trên, các Bộ, ngành, địa phương phải xây dựng dự thảo Kế hoạch 5 năm về ứng dụng CNTT của mình, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để thẩm định, trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, ngành, địa phương tiến hành hoàn thiện dự thảo Kế hoạch và phê duyệt theo thẩm quyền.

Cho tới thời điểm hiện nay, nhiều Bộ, ngành, địa phương đã xây dựng Kế hoạch 5 năm về ứng dụng CNTT, xin ý kiến thẩm của Bộ Thông tin và Truyền thông và tiến hành hoàn thiện, phê duyệt Kế hoạch theo đúng quy định của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, vẫn còn một số Bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện đúng quy định trên.

Cụ thể, đến hết tháng 4/2016, vẫn còn 06/30 Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ chưa gửi dự thảo Kế hoạch về Bộ Thông tin và Truyền thông để thẩm định. Thậm chí, một số cơ quan đã phê duyệt Kế hoạch nhưng không xin ý kiến thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông, như vậy là chưa thực hiện đúng quy định của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ tình hình trên, ngày 12/5/2016 tại Phiên họp Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Cục Tin học hóa đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Điều hành. Theo đó, Ban Điều hành giao Cục Tin học hóa – Cơ quan thường trực Ban Điều hành dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông gửi các Bộ, ngành, địa phương để đôn đốn thực hiện đúng quy định của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 24/5/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 1665/BTTTT-THH gửi các Bộ, ngành, địa phương chưa xây dựng Kế hoạch 5 năm; văn bản số 1664/BTTTT-THH gửi các Bộ, ngành, địa phương đã phê duyệt Kế hoạch 5 năm về ứng dụng CNTT nhưng không xin ý kiến thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông để đôn đốc thực hiện theo quy định, gửi dự thảo Kế hoạch về Bộ Thông tin và Truyền thông trước 30/6/2016 (đối với các Cơ quan chưa xây dựng Kế hoạch); trước 10/6/2016 (đối với các Cơ quan đã phê duyệt Kế hoạch nhưng không xin ý kiến thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông) để thẩm định.

Căn cứ các dự thảo Kế hoạch của các Bộ, ngành, địa phương; căn cứ định hướng ứng dụng CNTT trong giai đoạn 2016-2020 của quốc gia và các văn bản liên quan, trong thời gian tới Cục Tin học hóa – đơn vị được Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông giao chủ trì công tác thẩm định sẽ phối hợp các cơ quan liên quan, tổ chức thẩm định dự thảo Kế hoạch của các Bộ, ngành, địa phương trên.

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN CHƯA XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 5 NĂM VỀ ỨNG DỤNG CNTT

TT

Tên cơ quan

I

Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ

1

Bộ Công an

2

Bộ Giao thông vận tải

3

Bộ Khoa học và Công nghệ

4

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

5

Viện Hàn lâm khoa học Xã hội Việt Nam

6

Ban Quản lý Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh

II

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1

Bình Định

2

Bình Phước

3

Cần Thơ

4

Gia Lai

5

Hà Nội

6

Hà Tĩnh

7

Hậu Giang

8

Lai Châu

9

Nghệ An

10

Phú Yên

11

Quảng Trị

12

Sóc Trăng

13

Sơn La

14

Tây Ninh

15

Thái Nguyên

16

Yên Bái

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Thảo

710 Go top

Sự kiện nội bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 64
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 64
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817851