Khung kết nối ủy quyền OAuth 2.0 - The OAuth 2.0 Authorization Framework (Phần II)

Tiếp nối phần 1 với các khái niệm cơ bản cùng tổng quan của khung kết nối, phần 2 sẽ đi sâu hơn vào yếu tố bảo mật của khung kết nối ủy quyền OAuth 2.0.

Khung kết nối ủy quyền OAuth 2.0 - The OAuth 2.0 Authorization Framework (Phần I)

Đặc tả giao thức bảo mật chứng thực cần được triển khai ở cả phía máy chủ và những chương trình, ứng dụng có nhu cầu sử dụng tài nguyên được chia sẻ từ phía máy chủ, ví dụ: Facebook, Gmail, Yahoo, .v.v.

Tiêu chuẩn lõi kết nối OpenID (Phần 2)

OpenID Connect Core 1.0

Tiêu chuẩn lõi kết nối OpenID (Phần 1)

OpenID Connect Core 1.0

Mã thông báo web JSON – JSON Web Token (JWT)

Giới thiệu Mã thông báo web JSON (JWT) là một phương tiện nhỏ gọn, an toàn URL để thể hiện các phản hồi được chuyển giao giữa máy chủ và ứng dụng nhằm xác thực quyền truy cập. Các khiếu nại hay phản hồi trong JWT được mã hóa dưới dạng đối tượng JSON được sử dụng làm trọng tâm của cấu trúc Chữ ký web JSON (JWS) hoặc như hình thức văn bản thuần túy của cấu trúc Mã hóa Web JSON (JWE) (có thể hiểu là giá trị cốt lõi), cho phép sử dụng kỹ thuật số hoặc được bảo vệ toàn vẹn với Mã xác thực thư (MAC) mà có thể được mã hóa.

Các nội dung cơ bản của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin

Luật Đấu thầu quy định Hợp đồng là văn bản thỏa thuận giữa chủ đầu tư với nhà thầu được lựa chọn trong thực hiện gói thầu thuộc dự án; giữa bên mời thầu với nhà thầu được lựa chọn trong mua sắm thường xuyên; giữa đơn vị mua sắm tập trung hoặc giữa đơn vị có nhu cầu mua sắm với nhà thầu được lựa chọn trong mua sắm tập trung; giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư được lựa chọn hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư được lựa chọn và doanh nghiệp dự án trong lựa chọn nhà đầu tư...

Hướng dẫn về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Từ năm 2016 trở lại đây, với hàng loạt quyết sách của Đảng, Chính phủ thông qua các văn bản Nghị quyết 36NQ-TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế ...

Phương pháp tính chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin (phần 1)

Ngày 30/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Phương pháp tính chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin (phần 2)

“Thuê dịch vụ công nghệ thông tin” - thuật ngữ không còn xa lạ trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Cơ chế, chính sách hướng dẫn về quy trình triển khai hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin cũng đã được nhà nước ban hành, từ Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, rồi đến Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước bãi bỏ Quyết định 80/2014/QĐ-TTg...

Tổng hợp phân tích về cơ chế, chính sách về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Ngày nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã trở thành tất yếu và ngày càng được quan tâm và triển khai mạnh mẽ...

Phân tích yêu cầu chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin

Chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin là một cấu trúc trừu tượng và khó nắm bắt vì bản chất của các dịch vụ là tính vô tình, tiêu biến, không thể tách rời quá trình tiêu thụ và quá trình sản xuất...

Giới thiệu tổng quan về Chiến lược phát triển Chính phủ số của Mỹ

Các cơ quan thực thi công vụ và yêu cầu phải cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho người dân với chi phí thấp – bất kể là một cơ quan đang hỗ trợ cho các cuộc chiến bên ngoài lãnh thổ, một giáo viên tìm kiếm các nguồn tài nguyên cho lớp học hay một gia đình tìm cách để chi trả học phí – đều thúc đẩy cơ quan chính phủ Mỹ các cấp phải tìm ra các giải pháp mới...

Giới thiệu Báo cáo đánh giá việc Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong cung cấp dịch vụ công của của các cơ quan chính phủ: Định hướng ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong các cơ quan chính phủ

Từ các dịch vụ trực tuyến như Netflix và Facebook cho đến các dịch vụ hộp thoại trên điện thoại và tại nhà như Siri và Alexa, chúng ta đang bắt đầu tương tác với trí tuệ nhân tạo (AI) gần như hàng ngày...

Giới thiệu Báo cáo đánh giá việc Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong cung cấp dịch vụ công của của các cơ quan chính phủ: Các tiềm năng – chiến lược cho chính phủ khi triển khai AI.

Từ các dịch vụ trực tuyến như Netflix và Facebook cho đến các dịch vụ hộp thoại trên điện thoại và tại nhà như Siri và Alexa, chúng ta đang bắt đầu tương tác với trí tuệ nhân tạo (AI) gần như hàng ngày...

Giới thiệu Báo cáo đánh giá việc Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong cung cấp dịch vụ công của của các cơ quan chính phủ: Các tiềm năng – chiến lược cho chính phủ khi triển khai AI.

Từ các dịch vụ trực tuyến như Netflix và Facebook cho đến các dịch vụ hộp thoại trên điện thoại và tại nhà như Siri và Alexa, chúng ta đang bắt đầu tương tác với trí tuệ nhân tạo (AI) gần như hàng ngày...

Phát triển các nền tảng chia sẻ trong Chiến lược chính phủ số của Mỹ

Để tận dụng tối đa nguồn lực và "đổi mới với ít nguồn lực hơn", chính phủ cần thực hiện chia sẻ hiệu quả hơn, cả trong chính phủ và với công chúng. Chính phủ cũng cần chia sẻ khả năng xây dựng các hệ thống và quy trình hỗ trợ và cuối cùng, cách tiếp cận nền tảng chia sẻ để phát triển và cung cấp dịch vụ số và quản lý dữ liệu không chỉ giúp đẩy nhanh việc áp dụng các công nghệ mới mà còn giảm chi phí và giảm trùng lặp...

Giới thiệu Báo cáo đánh giá việc Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong cung cấp dịch vụ công của của các cơ quan chính phủ: Đánh giá hiện trạng và tiềm năng ứng dụng AI

Bài viết này tập trung tìm hiểu về nhiều kiểu ứng dụng AI, việc sử dụng AI trong cung cấp dịch vụ công của chính phủ hiện tại và tương lai, tập trung vào các yêu cầu và thông tin của người dân. Đây là một phần của báo cáo về trí tuệ nhân tạo phục vụ cung cấp dịch vụ công dân và chính phủ phát hành năm 2017 của Trung tâm ASH – Trường Đại học Kenedy Harvard...

Giới thiệu tài liệu Hướng dẫn ứng dụng AI trong lĩnh vực công của chính phủ Anh

Bài viết này là giới thiệu một phần của bộ tài liệu về ứng dụng AI trong lĩnh vực công của chính phủ Anh quốc...

Nguyên tắc lấy thông tin là trung tâm trong Chiến lược chính phủ số của Mỹ

Các cơ quan thực thi công vụ của chính phủ Mỹ và yêu cầu phải cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho người dân với chi phí thấp – bất kể là một cơ quan đang hỗ trợ cho các cuộc chiến bên ngoài lãnh thổ, một giáo viên tìm kiếm các nguồn tài nguyên cho lớp học hay một gia đình tìm cách để chi trả học phí – đều thúc đẩy cơ quan chính phủ các cấp phải tìm ra các giải pháp mới...

Giới thiệu nguyên tắc lấy người dân là trung tâm trong Chiến lược chính phủ số của Mỹ

Ngày nay, với sự kết hợp của công nghệ điện toán đám mây, các thiết bị thông minh và các công cụ hợp tác đang làm thay đổi thói quen của người dùng và làm cho các chính phủ đều đứng trước cả cơ hội và thách thức. Những kỳ vọng mới đòi hỏi Chính phủ Liên bang Mỹ phải sẵn sàng cung cấp, nhận thông tin, dịch vụ số mọi lúc, mọi nơi và trên mọi thiết bị...
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 109
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 109
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17292764