Các nội dung cơ bản của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin

Luật Đấu thầu quy định Hợp đồng là văn bản thỏa thuận giữa chủ đầu tư với nhà thầu được lựa chọn trong thực hiện gói thầu thuộc dự án; giữa bên mời thầu với nhà thầu được lựa chọn trong mua sắm thường xuyên; giữa đơn vị mua sắm tập trung hoặc giữa đơn vị có nhu cầu mua sắm với nhà thầu được lựa chọn trong mua sắm tập trung; giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư được lựa chọn hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư được lựa chọn và doanh nghiệp dự án trong lựa chọn nhà đầu tư...

Hướng dẫn về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Từ năm 2016 trở lại đây, với hàng loạt quyết sách của Đảng, Chính phủ thông qua các văn bản Nghị quyết 36NQ-TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế ...

Phương pháp tính chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin (phần 1)

Ngày 30/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Phương pháp tính chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin (phần 2)

“Thuê dịch vụ công nghệ thông tin” - thuật ngữ không còn xa lạ trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Cơ chế, chính sách hướng dẫn về quy trình triển khai hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin cũng đã được nhà nước ban hành, từ Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, rồi đến Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước bãi bỏ Quyết định 80/2014/QĐ-TTg...

Tổng hợp phân tích về cơ chế, chính sách về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Ngày nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã trở thành tất yếu và ngày càng được quan tâm và triển khai mạnh mẽ...

Phân tích yêu cầu chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin

Chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin là một cấu trúc trừu tượng và khó nắm bắt vì bản chất của các dịch vụ là tính vô tình, tiêu biến, không thể tách rời quá trình tiêu thụ và quá trình sản xuất...

Giới thiệu tổng quan về Chiến lược phát triển Chính phủ số của Mỹ

Các cơ quan thực thi công vụ và yêu cầu phải cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho người dân với chi phí thấp – bất kể là một cơ quan đang hỗ trợ cho các cuộc chiến bên ngoài lãnh thổ, một giáo viên tìm kiếm các nguồn tài nguyên cho lớp học hay một gia đình tìm cách để chi trả học phí – đều thúc đẩy cơ quan chính phủ Mỹ các cấp phải tìm ra các giải pháp mới...

Giới thiệu Báo cáo đánh giá việc Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong cung cấp dịch vụ công của của các cơ quan chính phủ: Định hướng ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong các cơ quan chính phủ

Từ các dịch vụ trực tuyến như Netflix và Facebook cho đến các dịch vụ hộp thoại trên điện thoại và tại nhà như Siri và Alexa, chúng ta đang bắt đầu tương tác với trí tuệ nhân tạo (AI) gần như hàng ngày...

Giới thiệu Báo cáo đánh giá việc Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong cung cấp dịch vụ công của của các cơ quan chính phủ: Các tiềm năng – chiến lược cho chính phủ khi triển khai AI.

Từ các dịch vụ trực tuyến như Netflix và Facebook cho đến các dịch vụ hộp thoại trên điện thoại và tại nhà như Siri và Alexa, chúng ta đang bắt đầu tương tác với trí tuệ nhân tạo (AI) gần như hàng ngày...

Giới thiệu Báo cáo đánh giá việc Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong cung cấp dịch vụ công của của các cơ quan chính phủ: Các tiềm năng – chiến lược cho chính phủ khi triển khai AI.

Từ các dịch vụ trực tuyến như Netflix và Facebook cho đến các dịch vụ hộp thoại trên điện thoại và tại nhà như Siri và Alexa, chúng ta đang bắt đầu tương tác với trí tuệ nhân tạo (AI) gần như hàng ngày...

Phát triển các nền tảng chia sẻ trong Chiến lược chính phủ số của Mỹ

Để tận dụng tối đa nguồn lực và "đổi mới với ít nguồn lực hơn", chính phủ cần thực hiện chia sẻ hiệu quả hơn, cả trong chính phủ và với công chúng. Chính phủ cũng cần chia sẻ khả năng xây dựng các hệ thống và quy trình hỗ trợ và cuối cùng, cách tiếp cận nền tảng chia sẻ để phát triển và cung cấp dịch vụ số và quản lý dữ liệu không chỉ giúp đẩy nhanh việc áp dụng các công nghệ mới mà còn giảm chi phí và giảm trùng lặp...

Giới thiệu Báo cáo đánh giá việc Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong cung cấp dịch vụ công của của các cơ quan chính phủ: Đánh giá hiện trạng và tiềm năng ứng dụng AI

Bài viết này tập trung tìm hiểu về nhiều kiểu ứng dụng AI, việc sử dụng AI trong cung cấp dịch vụ công của chính phủ hiện tại và tương lai, tập trung vào các yêu cầu và thông tin của người dân. Đây là một phần của báo cáo về trí tuệ nhân tạo phục vụ cung cấp dịch vụ công dân và chính phủ phát hành năm 2017 của Trung tâm ASH – Trường Đại học Kenedy Harvard...

Giới thiệu tài liệu Hướng dẫn ứng dụng AI trong lĩnh vực công của chính phủ Anh

Bài viết này là giới thiệu một phần của bộ tài liệu về ứng dụng AI trong lĩnh vực công của chính phủ Anh quốc...

Nguyên tắc lấy thông tin là trung tâm trong Chiến lược chính phủ số của Mỹ

Các cơ quan thực thi công vụ của chính phủ Mỹ và yêu cầu phải cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho người dân với chi phí thấp – bất kể là một cơ quan đang hỗ trợ cho các cuộc chiến bên ngoài lãnh thổ, một giáo viên tìm kiếm các nguồn tài nguyên cho lớp học hay một gia đình tìm cách để chi trả học phí – đều thúc đẩy cơ quan chính phủ các cấp phải tìm ra các giải pháp mới...

Giới thiệu nguyên tắc lấy người dân là trung tâm trong Chiến lược chính phủ số của Mỹ

Ngày nay, với sự kết hợp của công nghệ điện toán đám mây, các thiết bị thông minh và các công cụ hợp tác đang làm thay đổi thói quen của người dùng và làm cho các chính phủ đều đứng trước cả cơ hội và thách thức. Những kỳ vọng mới đòi hỏi Chính phủ Liên bang Mỹ phải sẵn sàng cung cấp, nhận thông tin, dịch vụ số mọi lúc, mọi nơi và trên mọi thiết bị...

Sử dụng Kiến trúc để tối đa hóa giá trị của tổ chức

Kiến trúc Chính phủ điện tử (Enterprise Architecture - EA) và Kiến trúc giải pháp (Solution Architecture - SA) thường được xem là các vấn đề khác nhau. Trong hai nội dung này, Kiến trúc Chính phủ điện tử đôi khi được xem như người giàu có nhưng suy thoái, trong khi Kiến trúc giải pháp là người trung thực, đáng tin cậy và chăm chỉ...

Bổ sung quá trình tuần hoàn đầy đủ của việc quản lý Giao diện lập trình ứng dụng (API) đối với nền tảng Chính phủ số

API (Application programming interface – API) chính phủ là yếu tố quyết định khả năng tương tác quan trọng giữa các hệ sinh thái kỹ thuật số. CIO của chính phủ có thể giảm thiểu những lo ngại về bảo mật, khả năng sử dụng và khả năng mở rộng API với khả năng quản trị tốt bằng cách sử dụng giải pháp quản lý API vòng đời đầy đủ...

Triển khai các chỉ số hiệu năng quan trọng để thúc đẩy các phương pháp trải nghiệm người dân để đưa ra lợi ích của chính quyền số

Nhiều CIO của Chính phủ đấu tranh để chứng minh giá trị kinh doanh của công nghệ thông tin (CNTT) và các sáng kiến kỹ thuật số, thường xuyên báo cáo hiệu suất CNTT thay vì KPI liên quan đến doanh nghiệp...

Tổng quan về Kiến trúc tham chiếu

Kiến trúc tham chiếu được sử dụng không chỉ cho một tổ chức mà còn nhiều cơ quan, tổ chức khác có nhu cầu, tuân theo các quy tắc, quy định và quy trình nghiệp vụ khác nhau. Kiến trúc tham chiếu mô tả một khung nhất quán trên các môi trường đa dạng; nó cung cấp các lợi ích sau:

Hướng dẫn xây dựng chương trình quản trị dữ liệu của Sở Giáo dục Hoa Kỳ

Sở Giáo dục Hoa Kỳ đã thành lập Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật quyền riêng tư (PTAC) dưới dạng bộ phận “một cửa” dành cho các bên liên quan đến ngành giáo dục để tìm hiểu về quyền riêng tư, bảo mật và an ninh dữ liệu liên quan đến hệ thống dữ liệu theo chiều dọc của sinh viên và các cách sử dụng dữ liệu sinh viên khác. PTAC cung cấp thông tin kịp thời và hướng dẫn cập nhật thông qua nhiều nguồn tài nguyên, bao gồm tài liệu đào tạo và các cơ hội nhận hỗ trợ trực tiếp về quyền riêng tư, an ninh và bảo mật của hệ thống dữ liệu sinh viên...

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 52
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 52
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15488776