NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 09/11/2016  

Tháng 6 năm 2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật số 14/2012/QH13 - Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Luật này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013

 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật ra đời đã quy định và khẳng định hơn nữa quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật quy định: “ Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho người trong xã hội”.

Theo đó, Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật đồng thời tăng cường sự hiểu biết nhận thức của mọi người về pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và trong sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Bên cạnh đó, Ngày Pháp luật còn giúp cho các tổ chức, công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, còn là dịp để đánh giá những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật. Ngoài ra, còn giúp tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng thông qua những hình thức khác nhau. Nhờ đó, những người thi hành pháp luật sẽ nhận thức được quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội.

Từ năm đầu thành lập, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan đơn vị tổ chức rộng khắp cả nước thu hút sự quan tâm và hưởng ứng mạnh mẽ của toàn xã hội, điều đó, cho thấy nhận thức của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về vai trò và vị trí của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội, giáo dục ý thức chấp hành Hiến pháp và pháp luật ngày càng được nâng cao.

Chủ đề Ngày pháp luật năm 2016 được xác định là: Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT QUA CÁC NĂM:

Năm 2013: “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Năm 2014: “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Năm 2015: “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”.

Toàn văn BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 xem tại đây

Đinh Thị Thanh Vân

693 Go top

Sự kiện nội bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 19
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 19
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816768