Mô hình tổng thể kết nối các hệ thống thông tin điển hình về hộ tịch, đăng ký doanh nghiệp để kết nối với hạ tầng khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam 

Thực hiện Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử trong đó Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp đã được triển khai và đi vào sử dụng từ năm 2010. Ngoài ra, theo nội dung nhiệm vụ của Đề án 896/QĐ-TTg ngày 08/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến dân cư giai đoạn 2013 – 2020, Bộ Công an và Bộ Tư pháp đã tiến hành triển khai thí điểm việc cấp định danh cá nhân qua hệ thống hộ tịch điện tử (do Bộ Tư pháp triển khai) cho trẻ khai sinh từ 01/01/2016. Đến nay, hệ thống đã triển khai thí điểm tại 12 tỉnh/thành phố trong cả nước và đã cấp được 304.450 số định danh cá nhân cho trẻ em thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh.

Đây là hai hệ thống điển hình và có tầm quan trọng được triển khai thành công trong thời gian qua, để đảm bảo các hệ thống được tiếp tục xây dựng mở rộng đáp ứng theo các hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Khung kiến trúc Chính phủ điện tử. Cục Tin học hóa hướng dẫn triển khai một mô hình tổng thể kết nối các hệ thống thông tin điển hình về hộ tịch, đăng ký doanh nghiệp để kết nối với hạ tầng khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam. Việc này giúp các đơn vị tham khảo và áp dụng để xác định các phương án tích hợp phù hợp trên cơ sở thực tế của các bộ, ban ngành địa phương.

Tài liệu hướng dẫn tải về tại đây.

Nguyễn Trọng Khánh

1336 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 55
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 55
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19858284