Mô hình điển hình tích hợp các hệ thống thông tin sử dụng nền tảng ESB áp dụng cho chính quyền địa phương 

Ngày 26 tháng 10 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1819/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020. Hiện nay, các địa phương đang xúc tiến xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh.

Theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Khung kiến trúc Chính phủ điện tử, LGSP là cấu thành cơ bản trong Kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh phục vụ mục đích tích hợp các hệ thống thông tin và trao đổi khai thác thông tin dùng chung. Thành phần cơ bản của LGSP là giải pháp ESB đang được thế giới sử dụng. Việc tích hợp các hệ thống thông tin trên nền tảng ESB rất đa dạng và có nhiều giải pháp khác nhau phụ thuộc vào hiện trạng và yêu cầu thực tế.

Để giúp các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ này, Cục Tin học hóa hướng dẫn triển khai một mô hình tích hợp điển hình các hệ thống thông tin theo từng bước để các đơn vị tham khảo và áp dụng để xác định phương án tích hợp phù hợp trên cơ sở thực tế của địa phương mình.

Mô hình điển hình tích hợp các hệ thống thông tin sử dụng nền tảng ESB áp dụng cho chính quyền địa phương có thể tại về tại đây.

Nguyễn Trọng Khánh

1856 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 45
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 45
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19858070