Long An: Chỉ thị tập trung giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

Ngày 27 tháng 05 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Chỉ thị số 1559/CT-UBND về tập trung giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Để tăng cường khai thác hiệu quả Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, đảm bảo hồ sơ cá nhân, tổ chức được giải quyết nhanh, đúng hạn; cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến đạt hiệu quả; nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ trên địa bàn tỉnh, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra về cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử. Ngày 27 tháng 05 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Chỉ thị số 1559/CT-UBND về tập trung giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 với nội dung cụ thể như sau:

- Định kỳ hàng tháng, chọn tuần lễ đầu tiên làm cao điểm triển khai các hoạt động ra quân tuyên truyền, hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (bắt đầu từ tháng 6 năm 2022), với nội dung cụ thể sau:

+ Yêu cầu các cơ quan cơ quan, đơn vị, địa phương khi thực hiện thủ tục hành chính phải chọn hình thức nộp hồ sơ ở mức độ cao nhất của thủ tục hành chính đã được tỉnh cung cấp.

+ Phối hợp với Đoàn thể, Hội thành lập các đội tình nguyện, ra quân hướng dẫn cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến. Thực hiện tiếp nhận, giải quyết, thanh toán, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện trực tuyến đảm bảo đạt mục tiêu trong năm 2022: ít nhất 80% dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ (đối với các thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ); trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết bằng hình thức trực tuyến và 100% hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện bằng hình thức trực tuyến đối với các thủ tục hành chính đã liên thông, tích hợp vào Cổng Dịch vụ công quốc gia.

+ Sử dụng dữ liệu có sẵn từ cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh và dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu bộ ngành cấp trên công bố, chia sẻ, tài liệu đã ký số hợp lệ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trước đó nhằm thay thế văn bản giấy, đơn giản thành phần hồ sơ người dân, doanh nghiệp cần nộp.

+ Không để hồ sơ trễ hạn vì nguyên nhân chủ quan; rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính nộp trực tuyến để trả kết quả sớm nhất cho cá nhân, tổ chức; không để xảy ra phản ánh, kiến nghị về hành vi, thái độ nhũng nhiễu, hồ sơ giải quyết chậm trả kết quả, bổ sung nhiều lần khi thực hiện thủ tục hành chính.

+ Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh từ ngày 01/6/2022, Trung tâm Hành chính công cấp huyện từ ngày 01/12/2022, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã từ ngày 01/6/2023.

Riêng 25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 800/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh thực hiện số hóa từ ngày 01/7/2022.

+ Tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên toàn tỉnh.

+ Căn cứ công cụ tự hiển thị, thống kê tỷ lệ cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4; tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến và tỷ lệ thanh toán trực tuyến theo các mức (xanh, vàng, cam, đỏ) tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để đánh giá mức độ thực thi đối với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu, đề xuất một số thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận bằng hình thức trực tuyến hoàn toàn (không tiếp nhận bằng hình thức trực tiếp) trình UBND tỉnh xem xét công bố, tổ chức thực hiện.

- Đảm bảo 100% cá nhân, tổ chức đến thực hiện thủ tục hành chính đều được giới thiệu, hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ trực tuyến và sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

 Để thực hiện chỉ thị này, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, cụ thể:

- Các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn:

+ Tập trung triển khai các nhiệm vụ nêu trên.

+ Đối với việc tiếp nhận các hồ sơ thuộc danh mục thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 đã được UBND tỉnh phê duyệt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức thực hiện:

 Ưu tiên tiếp nhận, xử lý hồ sơ do cá nhân, tổ chức nộp trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia theo đúng quy định;

 Hồ sơ do cá nhân, tổ chức nộp trực tiếp thì người tiếp nhận tiến hành số hóa hồ sơ đầu vào, kiểm soát, ký số tài liệu, nộp thông qua tài khoản cá nhân, tổ chức và tiếp nhận bằng hình thức trực tuyến; chuyển hồ sơ điện tử đến cơ quan giải quyết, không chuyển hồ sơ giấy (trừ các hồ sơ UBND tỉnh yêu cầu hoặc cho phép gửi bản giấy đúng theo quy định);

 Đối với các thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 khi chuyển giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận, thực hiện quy trình thanh toán trực tuyến theo Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia.

+ Tổ chức giám sát triển khai Chỉ thị này tại đơn vị mình; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Hành chính công cấp huyện, UBND cấp xã đảm bảo trang thiết bị để cán bộ, công chức, viên chức, bộ phận tiếp nhận chuyển đổi hồ sơ giấy thành hồ sơ điện tử đúng quy định.

+ Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi công cụ tự hiển thị, thống kê tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để báo cáo, triển khai các giải pháp thực hiện chuyển trạng thái thể hiện mức độ hoàn thành các chỉ tiêu theo các mức (xanh, vàng, cam, đỏ) cho lãnh đạo các cấp theo yêu cầu.

+ UBND cấp huyện chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã tăng cường bài viết, thông tin chuyên đề triển khai tuần lễ cao điểm tập trung giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại địa phương để cá nhân, tổ chức biết thực hiện và cùng hưởng ứng.

+ Tăng cường phối hợp với đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính đẩy mạnh cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định.

- Văn phòng UBND tỉnh:

+ Làm đầu mối đề nghị các sở ngành đề xuất danh mục thủ tục hành chính nộp trực tuyến hoàn toàn (không tiếp nhận bằng hình thức trực tiếp) để trình UBND tỉnh xem xét công bố, tổ chức thực hiện.

+ Phối hợp Sở Tài chính, các sở ngành tỉnh tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết giảm lệ phí thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục, đột xuất việc tuân thủ chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đảm bảo trang thiết bị để cán bộ, công chức, viên chức, bộ phận tiếp nhận chuyển đổi hồ sơ giấy thành hồ sơ điện tử đúng quy định.

- Sở Tài chính: Chủ trì tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết giảm lệ phí thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với các nhóm dịch vụ thiết yếu, như: đăng ký cư trú; hộ tịch; cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam; đăng ký kinh doanh; cấp giấy chứng nhận quyền sử sụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy phép xây dựng, ....

- Sở Thông tin và Truyền thông:

+ Đảm bảo Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đáp ứng tốt việc đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến, tiếp nhận, giải quyết, thanh toán, trả kết quả thủ tục hành chính; thống kê, báo cáo, liên thông, tích hợp đồng bộ số liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

+ Chủ trì hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc phát sinh liên quan về mặt kỹ thuật trong quá trình số hóa hồ sơ tiếp nhận (trực tiếp, dịch vụ bưu chính công ích) thành hồ sơ trực tuyến vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

+ Cấu hình Đường dây nóng phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính tỉnh, Tổng đài 1022 tỉnh Long An vào Phiếu tiếp nhận và trả kết quả để phục vụ cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị đảm bảo kịp thời, đúng người, đúng việc.

- Các đoàn thể, Hội:

 Chủ động tích cực nắm rõ quy trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến; huy động lực lượng tình nguyện phối hợp với các sở ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tham gia các đội tình nguyện tuyên truyền, hướng dẫn cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến.

- Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình:

+ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền về triển khai tuần lễ cao điểm tập trung giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để thông tin đến cá nhân, tổ chức biết thực hiện và cùng hưởng ứng.

+ Báo Long An tăng cường bài viết, thông tin chuyên đề triển khai tuần lễ cao điểm tập trung giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cả báo giấy và báo điện tử, phát hành hằng ngày trong tuần lễ cao điểm mỗi tháng.

+ Cổng, Trang thông tin điện tử các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền và đăng tải Chỉ thị này tại mục tin tiêu điểm để thông tin rộng rãi trên toàn tỉnh.

Xuân Cường

80 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 54
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 54
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816959