Long An: Báo cáo kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016 

Ngày 16/6/2016, Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh Long An đã công bố Báo cáo kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Theo đó, trong năm 2015, công tác tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch về ứng dụng CNTT được quan tâm thực hiện, trong đó có nhiều văn bản mang tính định hướng quan trọng cho công tác ứng dụng CNTT trong giai đoạn 2016-2020. Công tác đảm bảo an toàn thông tin được chú trọng; các hệ thống thông tin trọng điểm của tỉnh vận hành ổn định, an toàn phục vụ tốt cho công tác quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thực hiện trao đổi văn bản điện tử được đẩy mạnh và có những chuyển biến tích cực; triển khai áp dụng chữ ký số trên văn bản điện tử bước đầu được thực hiện. Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành của tỉnh cơ bản triển khai liên thông thành công với hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Văn phòng Chính phủ, tiến tới phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành từ Trung ương đến địa phương thông qua môi trường mạng.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra ứng dụng CNTT được triển khai nghiêm túc, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc và giúp các đơn vị khắc phục những điểm còn hạn chế để thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới; công tác thi đua khen thưởng đã được triển khai nhằm động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác triển khai ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, trong năm qua, tình hình ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục. Thứ nhất, đội ngũ cán bộ làm công tác CNTT trong CQNN của tỉnh chủ yếu vẫn là bán chuyên trách hoặc kiêm nhiệm với số lượng, trình độ CNTT chưa đạt yêu cầu đề ra do một số sở,ngành, UBND cấp huyện chưa chủ động phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách chỉ đạo công tác triển khai ứng dụng CNTT và chưa bố trí cán bộ chuyên trách CNTT có trình độ chuyên môn về CNTT tại đơn vị mình. Mặt khác, tỉnh chưa có chế độ ưu đãi dành cho cán bộ làm công tác CNTT cũng là nguyên nhân khó thu hút cán bộ có trình độ chuyên môn cao về CNTT vào làm việc trong các CQNN của tỉnh. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến công tác triển khai ứng dụng CNTT tại các đơn vị. Thứ hai, một số cán bộ lãnh đạo, CBCC chưa tích cực sử dụng thường xuyên các phần mềm ứng dụng CNTT đã đầu tư phục vụ cho công tác (đặc biệt là phần mềm Quản lý văn bản, thư điện tử, Quản lý CBCC-VC…). Một số đơn vị vẫn phụ thuộc vào văn bản giấy, chưa luân chuyển văn bản đi, đến trên hệ thống QLVB. Tỷ lệ cán bộ công chức cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng thường xuyên thư điện tử còn rất thấp (61%), chưa đạt mục tiêu năm 2015 đề ra là 100%. Thứ ba, công tác kiểm tra đánh giá hiệu quả các sản phẩm dự án của chủ đầu tư chưa được thực hiện thường xuyên nên một số phần mềm đã được đầu tư, triển khai không được khai thác sử dụng tốt (đặc biệt là phần mềm Quản lý CBCC-VC do sở Nội vụ đầu tư, Quản lý khiếu nại tố cáo do Thanh tra tỉnh đầu tư). Thứ tư, Cổng TTĐT của tỉnh và trang TTĐT của các cơ quan chưa được cập nhật thông tin thường xuyên; cung cấp DVCTT mức độ 3,4 phục vụ người dân và doanh nghiệp chưa đáng kể (tỉnh chỉ mới vận hành được 7 DVCTT mức độ 3, chưa có DVCTT mức độ 4). Đặc biệt, công tác đào tạo về CNTT còn nhiều hạn chế, phạm vi, đối tượng đào tạo còn hẹp, chưa tổ chức được các lớp đào tạo, tập huấn chung về ứng dụng CNTT cho CBCC-VC để phục vụ cho công tác chuyên môn.

Nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại và nâng cao mức độ ứng dụng CNTT trong CQNN - Năm 2016, Tỉnh tiếp tục tham mưu xây dựng hoàn thiện chính sách, môi trường pháp lý về CNTT trên địa bàn tỉnh. Mặt khác xây dựng, mở rộng, nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng CNTT trong CQNN (đặc biệt là hệ thống một cửa điện tử sở ngành, hệ thống hội nghị truyền hình đến cấp xã, QLVB,  triển khai chữ ký số) thông qua triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án lĩnh vực CNTT. Khai thác, sử dụng có hiệu quả các phần mềm ứng dụng CNTT đã đầu tư; tiếp tục hoàn thiện trục kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống một cửa điện tử từ Trung ương đến cấp xã theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ; xây dựng Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Long An. Đồng thời, hoàn thiện Cổng thông tin một cửa điện tử của tỉnh và cung cấp đầy đủ thông tin trên trang TTĐT của CQNN, đẩy mạnh cung cấp DVCTT mức độ cao; Ứng dụng CNTT trong áp dụng hệ thống quản lý chất lượng. Đưa chỉ tiêu ứng dụng CNTT vào tiêu chí xét thi đua khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và kiến thức về CNTT trong CQNN và nhân dân trên địa bàn tỉnh Long An trong thời gian tới; Tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet tại các CQNN, đảm bảo các hệ thống thông tin trong CQNN vận hành an toàn, ổn định; Tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực CNTT tỉnh đến năm 2020. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về CNTT, an toàn thông tin cho CBCC của tỉnh

Trần Thị Hưng Bình, Cục Tin học hóa

689 Go top

Sự kiện nội bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 41
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 41
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817932