Lào Cai: Triển khai thử nghiệm Cổng dịch vụ công cửa khẩu quốc tế Lào Cai  

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030...

Ngày 28 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành kế hoạch số 357/KH-UBND triển khai thử nghiệm Cổng dịch vụ công cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Theo đó, mục đích của việc triển khai thử nghiệm:

- Thử nghiệm Cổng dịch vụ công cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho phép dùng chung, chia sẻ dữ liệu giải quyết các thủ tục hành chính, kết nối dữ liệu giữa cơ quan quản lý nhà nước và các ngành liên quan.

- Số hóa quy trình, rút ngắn số điểm chạm và công khai, minh bạch trong thực hiện thủ tục xuất, nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đưa ra yêu cầu:

- Tổ chức triển khai thử nghiệm Cổng dịch vụ công cửa khẩu quốc tế Lào Cai đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và các hoạt động tại cửa khẩu; yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với VNPT Lào Cai trong quá trình triển khai Triển khai thử nghiệm Cổng dịch vụ công cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

- Quá trình triển khai thử nghiệm Cổng dịch vụ công cửa khẩu quốc tế Lào Cai phải đảm bảo đúng tiến độ và thời gian, không làm ảnh hưởng, gián đoạn đến các hoạt động tại cửa khẩu;

- Kết thúc quá trình thử nghiệm tổ chức tổng kết, đánh giá tính hiệu quả và đề xuất các giải pháp (nếu có) nhằm hoàn thiện và đưa Cổng dịch vụ công cửa khẩu quốc tế Lào Cai vào vận hành chính thức.

Kế hoạch cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện:

1. Chuẩn bị nội dung, test quy trình

- Xây dựng phần mềm CKS theo các luồng quy trình đã thống nhất do VNPT chủ trì, Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp.

- Test nền tảng CKS theo các luồng quy trình đã được ban hành do VNPT chủ trì, Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp.

- Hiệu chỉnh phần mềm theo kết quả test do VNPT chủ trì, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp.

- Làm văn bản đề nghị kết nối đến các đơn vị cấp trung ương do Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, VNPT và Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp.

- Lấy danh sách người dùng, cấp tài khoản theo danh sách, phần quyền do VNPT chủ trì, Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp.

- Kiểm tra, đảm bảo hạ tầng, đường truyền ổn định do VNPT chủ trì, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp.

- Chuẩn bị các nội dung tập huấn do VNPT chủ trì, Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp.

2. Tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho các cán bộ triển khai

- Ban hành văn bản triệu tập tập huấn với các ngành, lực lượng chức năng, doanh nghiệp do Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì và VNPT phối hợp.

- Tổ chức tập huấn phần mềm theo quy trình cho lực lượng chức năng và doanh nghiệp kinh doanh bến bãi do VNPT chủ trì, Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp.

- Tổ chức tập huấn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu do VNPT chủ trì, Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp.

- Xin thông tin cán bộ tham gia tập huấn, tạo nhóm hỗ trợ cho Doanh nghiệp và lực lượng chức năng do Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì và VNPT phối hợp.

- Họp tổng kết kết quả tập huấn do Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, VNPT và Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp.

3. Hỗ trợ các đơn vị trực tiếp; hiệu chỉnh, chỉnh sửa phần mềm

- Tổng duyệt nội dung, kịch bản trước khi triển khai do Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, VNPT và Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp.

- Khai trương Cổng dịch vụ công cửa khẩu quốc tế Lào Cai do Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, VNPT và Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp.

- Hỗ trợ lực lượng chức năng và doanh nghiệp kinh doanh bến bãi thực hiện phần mềm đúng quy trình do Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì và VNPT phối hợp.

- Hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu khai báo, tải app, sử dụng các tính năng do Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì và VNPT phối hợp.

- Tiếp nhận yêu cầu chỉnh sửa, điều chỉnh phần mềm theo nhu cầu phù hợp (Có biên bản xác nhận của đơn vị phụ trách) do VNPT chủ trì, Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp.

- Thường trực hỗ trợ 24/7 do VNPT chủ trì, Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp.

4. Tổng kết giai đoạn thí điểm, chuẩn bị áp dụng chính thức

- Tiếp tục duy trì thực hiện hỗ trợ các đơn vị thực hiện thí điểm do VNPT chủ trì, Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp.

- Làm báo cáo theo yêu cầu hàng tuần, hàng tháng do VNPT chủ trì, Ban Quản lý Khu kinh tế và Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp.

- Họp tổng kết giai đoạn thí điểm theo tuần, tháng do Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, VNPT và Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp.

- Hiệu chỉnh, tối ưu, test phần mềm chuẩn bị cho giai đoạn áp dụng chính thức do VNPT chủ trì, Ban Quản lý Khu kinh tế và Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp.

- Rà soát hạ tầng, phối hợp kết nối các thiết bị thông minh vào nền tảng cửa khẩu số do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, VNPT và Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp.

- Tổng kết giai đoạn thí điểm, đánh giá thời gian thí điểm do Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, VNPT và Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp.

Để thực hiện Kế hoạch 357/KH-UBND, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã phân công tổ chức thực hiện cho các đơn vị như sau:

- Ban chỉ đạo xây dựng thí điểm Cổng dịch vụ công cửa khẩu quốc tế Lào Cai trực tiếp chỉ đạo các hoạt động, nhiệm vụ của Kế hoạch, xem xét, giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Giao Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với đơn vị đăng ký thử nghiệm trong việc tổ chức các nội dung triển khai Kế hoạch thử nghiệm Cổng dịch vụ công cửa khẩu quốc tế Lào Cai; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai, kịp thời tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất bổ sung trong quá trình triển khai; tổng hợp tình hình, kết quả, tiến độ triển khai, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai, kịp thời tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất bổ sung trong quá trình triển khai Kế hoạch thử nghiệm.

- Các sở, ngành, đơn vị: Cục Hải quan; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sở Giao thông Vận tải – Xây dựng; Sở Y tế; Sở Công Thương; Sở Tài chính; Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng VIII; Chi cục Kiểm dịch Động vật vùng Lào Cai: chỉ đạo các đơn vị liên ngành tham gia quản lý tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành tham gia phối hợp với đơn vị đăng ký thử nghiệm và Ban Quản lý Khu kinh tế trong việc triển khai các nội dung triển khai Kế hoạch thử nghiệm Cổng dịch vụ công cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Xuân Cường

 

 

 

313 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 56
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 56
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816834