Lào Cai: Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2020 

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Ngày 11/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tỉnh Lào Cai năm 2020 với mục tiêu:

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lào Cai năm 2020; công khai, minh bạch quá trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các quan nhà nước trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thái độ phục vụ, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, góp phần cải cách hành chính, phát triển kinh tế - hội của tỉnh.

- Hoàn thành các chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ, cụ thể:

+ Cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện mức độ 4.

+ Tỷ lệ hồ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 20%.

+ Tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

+ 100% hồ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua hệ thống dịch vụ hành chính công tích hợp một cửa liên thông điện tử của tỉnh.

- Tỷ lệ hồ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI đạt từ 10% số hồ TTHC trở lên so với tổng số hồ đã tiếp nhận trong năm của các TTHC phát sinh hồ tiếp nhận qua dịch vụ BCCI; Tỷ lệ hồ TTHC được trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI đạt từ 10% số hồ TTHC trở lên so với tổng số hồ đã trả kết quả trong năm của các TTHC phát sinh hồ trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI.

Nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 166/KH-UBND, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai cũng đưa ra các yêu cầu:

Nâng cao nhận thức hiệu quả hành động của các quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh về thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử, phát triển dịch vụ công trực tuyến từ đó nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Phát huy vai trò tích cực, chủ động của người đứng đầu quan, đơn vị trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện; xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trách nhiệm của từng đơn vị trong việc thực hiện nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến trong phạm vi toàn tỉnh.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành địa phương, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân doanh nghiệp, phục vụ cải cách hành chính, nâng cao các Chỉ số thành phần về hiện đại hóa hành chính, Chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)...

Huy động sự tham gia, vào cuộc của các quan, đơn vị, tổ chức, nhân để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Bên cạnh đó công tác chỉ đạo điều hành được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố, VNPT Lào Cai các quan, đơn vị liên quan thực hiện trong năm 2020 với các nhiệm vụ cụ thể:

Hoàn thành 100% các nhiệm vụ theo Kế hoạch về phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Lào Cai năm 2020.

Đôn đốc, kiểm tra thực hiện ứng dụng CNTT theo kế hoạch. 100% các vấn đề còn hạn chế được phát hiện qua kiểm tra được xử hiệu quả kịp thời trong năm.

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến, cách làm mới nhằm thực hiện hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Tiếp tục triển khai xác định công bố mức độ xếp hạng ứng dụng CNTT hàng năm của các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ 100% các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm. Đặc biệt tập trung thực hiện các chỉ tiêu được giao trong Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về trách nhiệm người đứng đầu quan hành chính nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập, gắn kết quả thực hiện ứng dụng CNTT của các quan, đơn vị với việc đánh giá, khen thưởng người đứng đầu các quan, đơn vị bình xét khen thưởng quan, đơn vị hàng năm.

Phát huy vai trò của các quan thông tấn báo chí trong việc thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng Nhà nước về phát triển Chính quyền điện tử nói chung dịch vụ công trực tuyến nói riêng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức nắm bắt kịp thời về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Về nhiệm vụ triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin Truyền thông theo dõi, đôn đốc các quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện hoàn thành trong quý III năm 2020 với các nhiệm vụ:

- Công khai đầy đủ, đúng quy định các TTHC đã được công bố trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Thường xuyên soát, cập nhật khi sự thay đổi, điều chỉnh về TTHC.

- Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2020 đã đăng lên Cổng dịch vụ công tỉnh Lào Cai (trừ các dịch vụ công đã được triển khai, thực hiện trên các hệ thống dịch vụ công của các bộ, ngành Trung ương).

+ Các TTHC thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 394 TTHC.

+ Các TTHC thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 734 TTHC.

- 100% hồ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua hệ thống dịch vụ hành chính công tích hợp một cửa liên thông điện tử của tỉnh.

- Tiếp tục đầu tư, cải thiện hệ thống hạ tầng CNTT đáp ứng đủ điều kiện cho việc quản lý, sử dụng cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đ nghị VNPT Lào Cai hỗ trợ các quan, đơn vị, địa phương trong việc hướng dẫn cập nhật TTHC, cấu hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Về thực hiện tiếp nhận hồ , trả kết quả giải quyết hồ TTHC qua dịch vụ BCCI, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai giao cho các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin Truyền thông theo dõi, đôn đốc các quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ:

Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả hồ giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI để tiết kiệm chi phí, tạo thuận lợi cho tổ chức, nhân trong việc thực hiện TTHC, góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính.

UBND tỉnh cũng đ nghị Bưu điện tỉnh Lào Cai: Đẩy mạnh triển khai nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ BCCI; tích cực phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến người dân, doanh nghiệp biết lợi ích tăng cường sử dụng dịch vụ.

Để triển khai kế hoạch hiệu quả các giải pháp cần thực hiện:

Các TTHC đối tượng sử dụng các tổ chức, quan nhà nước:

Yêu cầu các tổ chức, quan nhà nước khi tham gia giải quyết TTHC phải thực hiện nộp hồ trực tuyến (trừ khi hồ đó khối lượng lớn không quét được thành file *.pdf gửi qua mạng) sử dụng dịch vụ BCCI trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC, không nhận hồ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc Bộ phận Một cửa.

 Tuyên truyền, phổ biến đến người dân, doanh nghiệp:

Tuyên truyền để tổ chức, nhân trên địa bàn tỉnh dễ dàng tiếp cận sử dụng các dịch vụ công trực tuyến đã được các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai phục vụ; thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI đồng thời với thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; đăng trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI đối với các hồ tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc Bộ phận Một cửa.

Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, rộng khắp, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm nhiệm vụ của từng đối tượng, từng ngành, từng địa phương.

Kết hợp các hình thức truyền thống với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm phù hợp với xu hướng tiếp cận thông tin trong cộng đồng hiện nay.

Hướng dẫn các tổ chức, nhân tra cứu trạng thái giải quyết hồ TTHC thông qua Cổng Hành chính công tỉnh Lào Cai trên mạng hội Zalo.

NH

315 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 45
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 45
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15938009