Lào Cai: Kế hoạch hoạt động Cổng Thông tin điện tử năm 2022 

Ngày 20 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch số 427/KH-HĐBT về Kế hoạch hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai năm 2022 với mục đích:

- Cung cấp phản ánh các thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện, hoạt động của Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban xây dựng Đảng, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thuộc tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các địa phương, các đơn vị thuộc tỉnh Lào Cai để nâng cao nhận thức trách nhiệm, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai.

- Thực hiện cung cấp các dịch vụ công, thúc đẩy cải cách hành chính, từng bước hình thành “Chính quyền điện tử”.

- Tập hợp các cơ sở dữ liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch, thương mại… của tỉnh nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thông tin tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, quảng bá, thu hút đầu tư, thúc đẩy sự phát triển và hội nhập của tỉnh Lào Cai với cả nước, khu vực và thế giới.

Kế hoạch cũng yêu cầu: Duy trì, phát triển Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai đảm bảo đúng định hướng, khách quan, khoa học; hiệu quả và tiếc kiệm, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Kế hoạch hoạt động Cổng Thông tin điện tử năm 2022 có các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Đăng tải, công bố đầy đủ, kịp thời 100% các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện (được phép công bố) của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; các thành ủy, thị ủy, huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Đăng tải, công bố đầy đủ 100% các bộ thủ tục hành chính do Trung ương hoặc UBND tỉnh công bố; Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt lên Cổng thông tin điện tử.

- 100% các câu hỏi của cá nhân, tổ chức gửi đến được trả lời kịp thời, đúng trọng tâm.

- Đăng tải kịp thời các hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy; Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các đảng bộ trực thuộc tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Thường trực thành ủy, thị ủy, huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Bên cạnh đó, công tác công bố, công khai, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai gồm các nội dung trọng tâm:

- Tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thông tin tuyên truyền về các sự kiện lớn trong năm như: Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980-19/5/2022)… và các sự kiện quan trọng của tỉnh.

- Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

- Tuyên truyền về các hoạt động tổ chức thực hiện chủ đề công tác của Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các đảng bộ trực thuộc tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

- Thực hiện tuyên truyền trọng tâm các nội dung chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và các địa phương.

- Giới thiệu quê hương, con người tỉnh Lào Cai

- Bổ sung thông tin vào các cơ sở dữ liệu: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Quy hoạch Đô thị; Quy hoạch Giao thông vận tải; giá đất…

- Cung cấp kịp thời thông tin về các vấn đề báo chí, dư luận quan tâm để góp phần định hướng thông tin.

- Thực hiện chia sẻ, đăng tải tin, bài, tin vắn, sự kiện, ảnh, video, các hoạt động chỉ đạo điều hành của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh và của Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; các vấn đề dư luận xã hội, báo chí quan tâm trên Fanpage của UBND tỉnh, Cổng hành chính công tỉnh Lào Cai trên Zalo và Fanpage của các cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện các nội dung khác theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kế hoạch về dịch vụ hành chính công gồm:

- Tuyên truyền, phổ biến các ứng dụng và tiện ích của việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến; tăng cường hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính để người dân biết và sử dụng. Trọng tâm là các dịch vụ công mức độ 3, 4 và các ứng dụng thanh toán trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Chuyên mục Hỏi – Đáp: Nghiêm túc thực hiện tiếp nhận và trả lời câu hỏi của công dân, doanh nghiệp gửi đến các cơ quan, đơn vị; câu trả lời phải đảm bảo đúng trọng tâm cần hỏi và thời gian quy định.

Về công tác cập nhật, bổ sung phát triển cấu trúc Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai:

- Đổi mới giao diện công thông tin điện tử tỉnh và các cổng thành viên để đảm bảo thuận tiện trong truy cập: các mục tin trình bầy khoa học, thân thiện…

- Nghiên cứu, xây dựng và phát triển thêm các modul thông tin để tuyên truyền các sự kiện đặc biệt của tỉnh…

- Triển khai phát triển Cổng Thông tin điện tử cấp xã đối với các địa phương đủ yêu cầu: có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo, bố trí được nhân lực thực hiện…

Bên cạnh đó, để thực hiện tốt kế hoạch hoạt động Cổng Thông tin điện tử năm 2022, các cơ quan đơn vị được giao các nhiệm vụ cụ thể:

Văn phòng UBND tỉnh:

- Chỉ đạo Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh tiếp nhận, cập nhật đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; văn bản triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (văn bản được phép công khai không phải là văn bản mật), gồm: Quy hoạch, Kế hoạch, Báo cáo… lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

- Chủ trì, tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí.

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị trả lời kịp thời, chính xác các câu hỏi của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp gửi tại chuyên mục Hỏi – Đáp.

- Chủ trì, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh việc phát triển Cổng Thông tin điện tử cấp xã đảm bảo lộ trình xây dựng Chính quyền điện tử, song đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

- Duy trì vận hành hiệu quả trang Fanpage của Ủy ban nhân dân tỉnh trên mạng xã hội Facebook…

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho thành viên Ban biên tập Cổng thông tin thành viên.

- Phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin triển khai các giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

- Căn cứ vào việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; phát triển các Cổng thành viên mới…

- Phát huy tiện ích của hệ thống giám sát, tự động phân tích và cảnh báo những phản ánh của người dân về chính quyền trên mạng xã hội.

Đồng thời cũng giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai, Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các đảng bộ trực thuộc tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào kế hoạch hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai và chức năng nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan tham mưu.

Xuân Cường

56 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 30
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 30
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817810