Lạng Sơn: Kế hoạch triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước năm 2021 

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến 2025.

Ngày 06 tháng 05 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh lạng Sơn ban hành kế hoạch số 103/KH-UBND về triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2021 với mục đích:

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, đảm bảo mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính khi có nhu cầu, tiếc kiệm thời gian, chi phí, giúp cho hoạt động của cơ quan nhà nước được công khai, minh bạch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo đó, yêu cầu đưa ra gồm:

 Các cơ quan, đơn vị rà soát 100% các thủ tục, nhóm thủ tục hành chính đủ điều kiện nâng lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh  doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được triển khai đảm bảo không trùng lặp với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 do các cơ quan trung ương đã triển khai theo ngành dọc.

Việc rà soát, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phải lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liêu quan, tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai thực hiện.

Những nội dung cụ thể thực hiện kế hoạch:

Thực hiện rà soát, tổng hợp số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đang triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh (thống kê theo Danh mục gồm tổng số thủ tục hành chính, mức độ 2, 3, 4, cấp chính quyền)

Rà soát và báo cáo chi tiết tên thủ tục hành chính đang triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4 theo từng lĩnh vực trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh (thống kê theo lĩnh vực ở các cấp tỉnh, huyện, xã và theo mức độ 2, 3, 4)

Cung cấp danh sách các dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 để triển khai cung cấp trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh (thống kê lĩnh vực theo cấp, mức độ hiện tại (2, 3) và dịch vụ đủ điều kiện lên mức 4)

Cung cấp danh sách các dịch vụ công không đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021, giải thích rõ nguyên nhân tại sao không đủ điều kiện (thống kê lĩnh vực theo cấp, mức độ hiện tại (2, 3) và lý do dịch vụ không đủ điều kiện lên mức 4).

Thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; thiết lập kho dữ liệu lưu trữ hồ sơ điện tử tập trung.

Kết nối Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) đáp ứng chức năng đăng nhập một lần SSO và tích hợp đồng bộ trạng thái xử lý của tất cả các hồ sơ thủ tục hành chính.

Thực hiện tuyên truyền, quảng bá đến người dân và doanh nghiệp để tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính của tỉnh cung cấp.

Đồng thời, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đề ra thời gian để triển khai thực hiện:

Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện rà soát và cung cấp danh sách dịch vụ công trực tuyến gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, cài đặt trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (đồng gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) trước ngày 28/5/2021.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị:

- Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một của điện tử của tỉnh.

Tổng hợp, đề xuất danh mục dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan, đơn vị trình UBND tỉnh phê duyệt.

Chỉ đạo Viễn thông Lạng Sơn thực hiện cấu hình, cập nhật thông tin, quy trình điện tử đối với các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; nâng cấp, hiệu chỉnh Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đảm bảo đáp ứng các quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ: Thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thiết lập kho dữ liệu lưu trữ hồ sơ điện tử tập trung; Kết nối Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) đáp ứng chức năng đăng nhập một lần SSO và tích hợp đồng bộ trạng thái xử lý của tất cả các hồ sơ thủ tục hành chính; Thực hiện tuyên truyền, quảng bá đến người dân và doanh nghiệp để tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính của tỉnh cung cấp.

Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và nắm bắt kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

- Văn phòng UBND tỉnh:

Chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo các quy trình giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa để đảm bảo điều kiện triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai các nội dung, nhiệm vụ được giao.

- Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Thực hiện rà soát và báo cáo theo các nội dung yêu cầu của Kế hoạch này đối với toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị..

Chủ động rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở xây dựng quy trình điện tử trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống  thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính của tỉnh cung cấp trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Tổ chức thực hiện các nội dung bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

133 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 39
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 39
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100454