Lai Châu: Kế hoạch ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin năm 2015 

Ngày 13/01/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kệ hoạch ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin tỉnh năm 2015.

Theo đó, trong năm 2015 tỉnh sẽ chú trọng trang bị bổ sung hoặc thay thế máy tính và các thiết bị tin học, trang bị phần mềm hệ thống, nâng cấp hoàn thiện các mạng LAN của các sở, ngành, UBND cấp huyện, tăng cường thiết bị cho các xã, phường, thị trấn nhằm phấn đấu 90% xã có cáp quang đến trung tâm, 80% xã có nút mạng cung cấp đa dịch vụ, tốc độ cao; triển khai 25 điểm truy nhập Internet công cộng ở các xã. Đồng thời phát triển mạng WAN của các cơ quan nhà nước, nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh; xây dựng và phát triển các trang/cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Phát triển và nâng cấp hệ thống thư điện tử công vụ, phần mềm quản lý văn bản và điều hành nhằm đẩy mạnh các giao dịch trao đổi thông tin gửi/nhận văn bản trong các cơ quan nhà nước qua môi trường mạng; đảm bảo 100% số văn bản, hồ sơ, tài liệu được quản lý và lưu trữ trên mạng máy tính.

Đối với ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp, 100% các sở, ngành và UBND cấp huyện có trang thông tin điện tử với đầy đủ thông tin và được kết nối với cổng thông tin điện tử của tỉnh; 20% các dịch vụ công cấp sở, ngành, huyện, thành phố được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và triển khai xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 50% các huyện, thành phố áp dụng mô hình một cửa hiện đại để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, trong năm 2015 tỉnh sẽ đầu tư các thiết bị và phần mềm bảo mật cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; đưa trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh và hoạt động, hình thành các cơ sở dữ liệu tập trung nhằm hỗ trợ các tổ chức, công dân và doanh nghiệp khai thác, trao đổi thông tin, dữ liệu trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên mạng Internet theo các chuẩn về an toàn, an ninh thông tin.

Đặc biệt, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT cũng được tỉnh chú trọng đầu tư.

800 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 51
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 51
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816943