Kon Tum: Kế hoạch đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công  

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành kế hoạch cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021 và đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh...

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành kế hoạch cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021 và đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh với mục đích:

Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng đơn giản hóa giải quyết thủ tục hành chính, giảm chi phí, giảm tiếp xúc trực tiếp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Hoàn thành các chỉ tiêu về cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến trong năm 2021 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đó nội dung và thời gian thực hiện cụ thể gồm:

- Tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021.

 Tích hợp các dịch vụ công đã được Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021.

Các sở, ban ngành; Ban quản lý khu kinh tế tỉnh căn cứ danh mục dịch vụ công trực tuyến đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kịp thời trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính ngay sau khi được bộ, ngành công bố, chuẩn hóa và tích hợp, chia sẻ trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Các sở, ban ngành; Ban quản lý khu kinh tế tỉnh lập danh sách gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia (danh sách gồm: Mã số thủ tục hành chính; tên thủ tục hành chính; mức độ dịch vụ công trực tuyến hiện tại, mức độ theo yêu cầu đối với từng dịch vụ công theo danh mục; số hiệu quyết định, ngày tháng năm phê duyệt danh mục thủ tục hành chính; số hiệu quyết định, ngày tháng năm phê duyệt quy trình nội bộ).

Thời gian hoàn thành: trước ngày 15 tháng 10 năm 2021. (Các sở, ban ngành; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh gửi danh sách để Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Văn phòng Chính phủ tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia).

Đối với thực hiện chỉ tiêu tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia tăng thêm 20% so với năm 2020.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, tổng hợp danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; phối hợp với các sở, ban ngành; Ban quản lý khu kinh tế tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo tăng thêm 20% so với năm 2020.

Thời gian hoàn thành: trước ngày 15 tháng 10 năm 2021.

Đảm bảo cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố; Chi cục thuế các huyện, thành phố và khu vực triển khai quy trình nghiệp vụ thực hiện dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Thời gian bắt đầu thực hiện từ tháng 06 năm 2021.

Trong đó, yêu cầu 100% Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố phải cập nhật, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để nhận hồ sơ, theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các huyện, thành phố chỉ đạo công chức, viên chức, nhân viên tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến đất đai hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện quy trình thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Thời gian bắt đầu thực hiện từ tháng 06 năm 2021.

Viễn thông tỉnh Kon Tum triển khai giải pháp kỹ thuật kết nối tích hợp giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực đất đai. Thời gian hoàn thành trước 31 tháng 5 năm 2021.

- Đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Tính đến hết tháng 4 năm 2021, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của tỉnh Kon Tum đạt 33,1% (số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 634 dịch vụ công trên tổng số 1.916 thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh). Để cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Các sở, ban ngành; Ban quản lý khu kinh tế tỉnh thực hiện các nội dung sau:

Lập danh sách các dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 (danh sách gồm: Mã số thủ tục hành chính; tên thủ tục hành chính; mức độ dịch vụ công trực tuyến hiện tại; số hiệu quyết định và ngày tháng năm phê duyệt danh mục thủ tục hành chính; số hiệu quyết định và ngày tháng năm phê duyệt quy trình nội bộ; gửi kèm file dữ liệu công cụ rà soát).

Lập danh sách các dịch vụ công không đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 (kèm theo giải thích nguyên nhân không đủ điều kiện).

Thời gian hoàn thành: trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 (các sở, ban ngành; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh lập Tờ trình gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh); trước ngày 30 tháng 9 năm 2021 (đối với các sở, ban ngành chưa hoàn thành chỉ tiêu 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4).

Để thực hiện kế hoạch, UBND tỉnh Kon Tum đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị:

Các sở, ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban quản lý khu kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

Căn cứ nội dung, tiến độ thực hiện theo kế hoạch này để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả. Tập trung nguồn lực triển khai các dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp trong năm 2021; tuyên truyền, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đảm bảo cách thức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính khi tổ chức, cá nhân nộp bằng hình thức trực tuyến phải được chuyển đến cơ quan chuyên môn có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh sau khi tiếp nhận từ các Cổng dịch vụ công.

Xử lý theo thẩm quyền cán bộ, công chức, viên chức không thực hiện hoặc thực hiện chậm trễ, không đạt mục tiêu, yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và bộ ngành trung ương.

Các sở, ban ngành; Ban quản lý khu kinh tế tỉnh:

Cung cấp, tích hợp đảm bảo các chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến trong năm 2021 theo các nội dung tại kế hoạch này.

Rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền quyết định mức thu phí, lệ phí đối với các dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến có thu phí, lệ phí.

Sở Thông tin và Truyền thông:

 Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng tường công tác thông tin, tuyên truyền về hiệu quả, tiện ích sử dụng dịch vụ công trực tuyến để người dân và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về lợi ích mang lại từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Tham mưu đẩy mạnh phát triển hồ sơ trực tuyến có sử dụng chữ ký số trên nền tảng di động, chữ ký số của Ban cơ yếu Chính phủ.

Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, thành phố và khu vực thực hiện dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn tỉnh tăng cường việc hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng, trình độ sử dụng máy tính, Internet cho người dân; hỗ trợ máy tính; điểm truy cập Internet công cộng; Hệ thống mạng Wi-fi miễn phí tại cá khu vực đông dân cư để người dân tiếp cận dịch vụ.

Viễn thông Kon Tum (VNPT Kon Tum):

Đảm bảo nguồn lực về nhân sự và kỹ thuật phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công); Văn phòng Chính phủ và các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đảm bảo Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh kết nối, tích hợp thông suốt với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Báo Kon Tum, Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh:

Chủ động, phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng các chuyên đề, tăng tường thời lượng thông tin, tuyên truyền về hiệu quả, lợi ích sử dụng dịch vụ công trực tuyến để người dân và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về lợi ích mang lại từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với từng nhóm đối tượng sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã triển khai Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Kon Tum đảm bảo thống nhất, tập trung.

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

103 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 42
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 42
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100658